Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 11 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ 11 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩpaɣzɩɣ yɔɔdʋʋ Grɛɛkɩ Masɩ tɔm. Palʋlɩ Yesu tɛtʋ cikpetu natʋyʋ taa, hɔʋ ŋgʋ kɩfɛyɩ ñɩm yɔ kɩ-taa. Ɛ-caa kaakɛ kafɩnda nɛ ɛsɩɣnɩ-ɩ tʋmɩyɛ labʋ. Yesu kaɣnɩ yabʋ ɛyaa ñʋʋ. Yehowa lɩzɩ-ɩ se ɛkɛ ɛsɔdaa Kewiyaɣ Wiyaʋ. Ye ŋkɛ lʋlɩyʋ yɔ, sɩnɩ ña-pɩɣa nɛ kana ɛzɩma Yehowa lɩzɩ camɩyɛ hɔʋ ŋgʋ kɩ-taa palʋlɩ Yesu yɔ nɛ ɖenɖe ɛpaɣlaa yɔ. Yʋsɩ ɛzɩma Yehowa kandɩyɩ Yesu yɔɔ se Eroodi ɛtaakʋ-ɩ yɔ, nɛ ɛzɩma nabʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩkaɖɩnɩ Yehowa kaɖʋwa se kataala yɔ. Yʋsɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma Yehowa ɖʋ Yohanɛɛsɩ tʋmɩyɛ se ɛñɔɔzɩ Yesu nʋmɔʋ yɔ. Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, yʋsɩ ɛzɩma Yesu wɩlaa se ɛsɔɔlɩ Yehowa lɔŋsɩnɖɛ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛkɛ pɩɣa evelaɣ yɔ.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KPƐLƖKƲƲ 68

Elizaabɛɛtɩ lʋlɩ pɩɣa

Ɛbɛ yɔɔ peheyi Elizaabɛɛtɩ walʋ se ɛɛpɩzɩɣ ɛtasɩ natʋyʋ yɔɔdʋʋ pɩkɔɔ pɩtalɩ pɩɣa lʋlʋʋ wiye?

KPƐLƖKƲƲ 69

Gabrɩyɛɛlɩ wobi Maarɩɩ cɔlɔ

Ehey-i tɔm ndʋ yɔ, tɩkɔm tɩlɛɣzɩ e-wezuu.

KPƐLƖKƲƲ 70

Ɛsɔ tiyiyaa susi Yesu lʋlʋʋ tɔm

Ninɖiɣyaa mba panɩ lʋlʋʋ tɔm ndʋ pakʋyɩ lɛɛ lɛɛ nɛ pala ndʋ pɔpɔzɩ-wɛ se pala yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 71

Yehowa kandɩyɩ Yesu yɔɔ

Wiyaʋ kɩdɛkɛdʋ nɔɔyʋ ñɩnɩɣ se ɛkʋ Yesu.

KPƐLƖKƲƲ 72

Pɩɣa evelaɣ Yesu

Ɛbɛ yɔɔ ɛ-tɔm lakaɣ piti wɩlɩyaa templo taa?

KPƐLƖKƲƲ 73

Yohanɛɛsɩ ñɔɔzɩ nʋmɔʋ Mesiya

Yohanɛɛsɩ paɣlaa lɛ ɛpɩsɩ nayʋ. Ɛwɩlɩ ɛyaa se Mesiya ɖiɣni kɔm. Ɛzɩma tɩyɛ ɛyaa mʋ ɛ-tɔm?