Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 7

Babɛɛlɩ tilimiye

Babɛɛlɩ tilimiye

Tɛʋ Sɔsɔʋ wayɩ lɛ, Noowa pɩyalaa nɛ pa-halaa palʋlɩ piya sakɩyɛ. Pɔ-hɔŋ taa mba kɔɔ nɛ pɔɖɔɔ sakɩyɛ nɛ papaɣzɩ wadʋʋ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ, ɛzɩ Yehowa kaaheyuu-wɛ se pala yɔ.

Ɛlɛ pɔ-hɔŋ taa mba nabɛyɛ taañaŋ Yehowa. Pɔyɔɔdaa se: ‘Iyele nɛ ɖɩma tɛtʋ natʋyʋ nɛ ɖɩcaɣ tɩ-taa. Ðɩma tilimiye nɖɩ ɖitukuuni ɛsɔdaa yɔ. Nɛ piyele nɛ ɖa-hɩɖɛ sɛɛ.’

 Yehowa taa taalabɩ-wɛ nɛ leleŋ, pʋyɔɔ ɛɖʋ ɛ-taa se eyeki nɛ pa-tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩsɩɩ tɩnaɣ. Ŋsɩm mbʋ Yehowa laba nɛ ɛsɩnzɩ pa-tʋmɩyɛ yɔ? Eyeba nɛ ɛyaa mba papaɣzɩ yɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ. Peeɖe peyebi maʋ tilimiye nɖɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pataatasɩɣ pɩzʋʋ se panɩɩnɩ ɖama. Pɔkɔm nɛ payaa tɛtʋ ndʋ pamaɣaɣ yɔ se Babɛɛlɩ, nɛ hɩɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “Lone nɖɩ ɖɩ-taa pesidi yɔɔdaɣ yɔ.” Ɛyaa kʋyɩ Babɛɛlɩ nɛ papaɣzɩ mɩzʋʋ tɛtʋ yɔɔ. Ɛlɛ patiyele labʋ kɩdɛkɛdɩm, powobi pɩ-yɔɔ nɛ pacakɩ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ lona wena a-taa powoba yɔ. Ɛlɛ ɛzɩ nabɛyɛ kaasɔɔlɩ Yehowa alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa? Ðɩkaɣ cosuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩ-taa..

“Weyi ɛkpazɩɣ ɛ-tɩ yɔ, pakaɣ-ɩ tisuu, piyele nɛ weyi etisiɣ ɛ-tɩ yɔ, pakaɣ-ɩ kpazʋʋ.”—Luka 18:14