Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 AKPÁXWÉ 1

Nǔ Ðěɖee Jɛ Jɛ Nukɔn nú Sinsɛnzɔ́ Jezu Tɔn É

“É na nyí mɛ nukúnɖeji ɖé.”​—Luki 1:32

Nǔ Ðěɖee Jɛ Jɛ Nukɔn nú Sinsɛnzɔ́ Jezu Tɔn É

ƉO MǏMÁMƐ ÉLƆ́

WEMATA 1

Wɛn Wè Wá Sín Mawu Gɔ́n

Wɛnsagun Gabliyɛli dó wɛn ɖé lɛ bɔ é vɛwǔ ɖɔ è ni ɖi nǔ nú wɛn enɛ lɛ.

WEMATA 2

È Kpa Susu nú Jezu Jɛ Nukɔn nú Jiji Tɔn

Nɛ̌ Elizabɛti kpo vǐ tɔn e kpó ɖò xomɛ é kpo ka kpa susu nú Jezu gbɔn?

WEMATA 3

È Jì Mɛ E Na Bló Ali ɔ Ðó É

Hwenu Zakalíi sín ɖɛ̌ tún kàn bɔ é jɛ xó ɖɔ jí tlolo é ɔ, é ɖɔ nǔ taji ɖé ɖ’ayǐ.

WEMATA 4

Mali Ko Wlí Alɔ Ǎ, Amɔ̌, É Mɔ Xò

Hwenu e Mali ɖɔ nú Jozɛfu ɖɔ é kún nyí sunnu ɖevo wɛ dó xò nú emi ó, lé gbigbɔ mímɛ́ gblamɛ wɛ emi mɔ xò gbɔn é ɔ, é ka ɖi nǔ n’i à?

WEMATA 5

Fitɛ È Ka Jì Jezu Ðè? Hwetɛnu?

Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ è kún jì Jezu ɖò azǎn 25gɔ́ Woosun tɔn gbè ó?

WEMATA 6

VǏ E Sín Akpá È Dó É

Hwenu e Jezu kpó ɖò vǐ yɛyɛ̌ nyí wɛ é ɔ, Jozɛfu kpo Mali kpo kplá ɛ yì tɛmpli mɛ; Izlayɛli-ví mɛxomɔ wè ɖɔ xó ɖ’ayǐ dó sɔgudo Jezu tɔn wu.

WEMATA 7

Nǔmɔtɔ́ ɖé lɛ Yì Ba Jezu Kpɔ́n

Etɛwu sunví e ye mɔ ɖò Zǎnzǎnhweji é ma ka kplá ye hɛn yì Jezu gɔ́n hwɛ̌ ǎ, lobo kplá ye hɛn yì Axɔsu Elodu mɛhutɔ́ ɔ gɔ́n?

WEMATA 8

Ye Xò Gló Axɔsu Adakaxotɔ́ Ðé

Nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn e kúnkplá Mɛsiya ɔ é atɔn jɛ ɖò gbɛzán Jezu tɔn mɛ hwenu e é ɖò kpɛví é.

WEMATA 9

Jezu Sù Ðò Nazalɛti

Nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo nabi Jezu ka ɖó?

WEMATA 10

Jezu kpo Mɛ Tɔn lɛ kpo Yì Jeluzalɛmu

Ee Jozɛfu kpo Mali kpo ma mɔ Jezu ǎ é ɔ, ado hu ye, é ka kpaca Jezu ɖɔ ye kún tuùn fí e é ɖè é tlolo ó.

WEMATA 11

Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ Bló Ali ɔ Ðó

Hwenu e Falizyɛn kpo Saduseɛn ɖé lɛ kpo wá Jaan gɔ́n é ɔ, é dóhwɛ ye. Aniwu?