Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 119

Jezu: Ali ɔ, Nugbǒ ɔ, Gbɛ̀ Ɔ

Jezu: Ali ɔ, Nugbǒ ɔ, Gbɛ̀ Ɔ

JAAN 14:1-3

  • JEZU NA YÌ BLÓ TƐNMƐ ÐÉ ÐÓ Ð’AYǏ

  • É DÓ ALƆDOMƐTƆ́ ÐÉ SÍN AKPÁ NÚ AHWANVU TƆN LƐ

  • TƆ́ Ɔ HUGǍN JEZU

Jezu kpó ɖò síngbó ɔ jí gɔ́ nú mɛsɛ́dó lɛ ɖò Flǐn sín nùɖuɖu ɔ gudo; é dó wusyɛn lanmɛ nú ye ɖɔ: “Mi ma nú ayi mitɔn gbado ó. Mi ɖi nǔ nú Mawu, bo ɖi nǔ nú nyɛ lɔmɔ̌.”​—Jaan 13:36; 14:1.

Jezu na hwɛjijɔ e wu mɛsɛ́dó gbejinɔtɔ́ lɛ sín ayi ma ɖó na gbado, ɖó yiyi tɔn wu ǎ é ye bo ɖɔ: “Nɔtɛn gègě wɛ ɖò Tɔ́ ce xwé . . . Nú un ko yì bló nɔtɛn ɖó ɖ’ayǐ nú mi vɔ ɔ, un na lɛkɔ wá kplá mi, bɔ fí e un ɖè ɔ, mi lɔmɔ̌ na nɔ finɛ.” Amɔ̌, mɛsɛ́dó lɛ mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ jixwé yiyi tɔn xó ɖɔ wɛ é ɖè ǎ. Tɔmáa kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Aklunɔ, mǐ tuùn fí e a xwè ɔ ǎ, nɛ̌ mǐ ka sixu tuùn ali ɔ gbɔn?”​—Jaan 14:2-5.

“Nyɛ wɛ nyí ali ɔ, bo nyí nugbǒ ɔ, bo ka lɛ́ nyí gbɛ̀ ɔ,” wɛ Jezu yí gbè bo ɖɔ. Yǐ jɛn mɛɖé na tó yí éyɛ kpo nùkplɔnmɛ tɔn lɛ kpo, bo lɛ́ zán gbɛ̀ éɖɔhun hwɛ̌ cobo na byɔ Tɔ́ tɔn sín xwégbe ɖò jixwé. Jezu ɖɔ: “Mɛɖebǔ sixu yì Tɔ́ ɔ gɔ́n nyɛ mɛvo ǎ.”​—Jaan 14:6.

Filipu ɖò tó ɖó xóɖɔɖókpɔ́ ɔ wɛ kpo sɔxwixwe kpo, bo byɔ ɛ ɖɔ: “Aklunɔ, xlɛ́ Tɔ́ ɔ mǐ; nǔ e ba wɛ mǐ ɖè ɔ bǐ nɛ.” É cí ɖɔ Filipu ba bo na mɔ nǔwiwa Mawu tɔn ɖé lɛ, ɖi nǔ e Mɔyizi, Elíi kpo Ezayíi kpo mɔ lɛ é ɖɔhun. É ɖò mɔ̌ có, mɛsɛ́dó lɛ ɖó nùɖé b’ɛ hugǎn nǔmimɔ mɔhun lɛ. Jezu tɛɖɛ̌ enɛ jí, bo ɖɔ: “Filipu, sín tɛgbɛ wɛ un ko ɖò kpɔ́ xá mi, bɔ a ka ko tuùn mì kaka jɛ dìn ǎ. Mɛ e mɔ mì ɔ ko mɔ Tɔ́ ɔ.” Jezu ɖè jijɔ Tɔ́ tɔn tɔn lɛ xlɛ́ bɔ nǔ bǐ vɔ ɖ’ewu; enɛ wu ɔ, kpɔ́ninɔ xá Jezu kpo ayi ɖiɖó wǔ tɔn kpo cí ɖɔ Mawu mɔ wɛ è ɖè ɖɔhun. É ɖò wɛn ɖɔ Tɔ́ ɔ hugǎn Vǐ ɔ, ɖó Jezu ɖɔ: “Xó e ɖɔ nú mi wɛ un ɖè lɛ ɔ, xò ce mɛ wɛ un nɔ kpɔ́n kpowun, bo nɔ ɖɔ ǎ.” (Jaan 14:8-10) Mɛsɛ́dó lɛ hɛn ɔ ye na mɔ ɖɔ Jezu nɔ sɔ́ nǔ e é nɔ kplɔ́n mɛ lɛ é bǐ sín susu jó nú Tɔ́ tɔn.

Mɛsɛ́dó Jezu tɔn lɛ ko mɔ ɛ bɔ é bló nùjiwǔ lɛ, bo lɛ́ jla Axɔsuɖuto Mawu Tɔn sín wɛnɖagbe ɔ bɔ ye sè. Dìn ɔ, é ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mɛ e ɖi  nǔ nú mì ɔ na jlɛ́ nǔ e jlɛ́ wɛ un ɖè lɛ, bo na lɛ́ jlɛ́ hú mɔ̌.” (Jaan 14:12) É nyí ɖiɖɔ wɛ Jezu ɖè ɖɔ ye na bló nùjiwǔ hugǎn ɖěɖee emilɛ bló lɛ é ǎ. Amɔ̌, táan e ye na dó bló sinsɛnzɔ́ yetɔn na é kpo xá e mɛ ye na bló gbɔn lɛ é kpo na hugǎn éyɛtɔn, bɔ mɛ e ye na jla wɛn ɔ lɛ é na lɛ́ hugǎn éyɛtɔn ɖɔ wɛ é ɖè.

Yiyi Jezu tɔn na zɔ́n bonu ye na sà lele ǎ, ɖó é d’akpá ɖɔ: “Enyi mi ylɔ nyikɔ ce, bo byɔ nǔ ɖebǔ ɔ, un na bló nú mi.” É lɛ́vɔ ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Nyɛ ka na savo nú Tɔ́ ɔ, bɔ é na sɛ́ gbɔdónúmɛtɔ́ [‘alɔdomɛtɔ́,’ NW] ɖevo dó mi, bɔ é na nɔ kpɔ́ xá mi tɛgbɛ. Éyɛ wɛ nyí [Gbigbɔ] nugbǒnɔ ɔ.” (Jaan 14:14, 16, 17) É na ganjɛwu ye ɖɔ è na na gbigbɔ mímɛ́ ye, é wɛ nyí alɔdomɛtɔ́ ɖevo enɛ. Nǔ nyí mɔ̌ ɖò Pantekotu zán gbè.

Jezu ɖɔ: “Zaanɖé dìn ɔ, mɛ e nyí gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ sɔ́ na mɔ mì ǎ; amɔ̌, midɛɛ lɛ ɔ, mi na mɔ mì; ɖó un ɖò gbɛ̀, bɔ mi lɔmɔ̌ mi na nɔ gbɛ̀.” (Jaan 14:19) É nyí agbaza kɛɖɛ mɛ wɛ Jezu na nɔ bo ɖè éɖée xlɛ́ ye ɖò fínfɔ́n sín kú tɔn gudo ǎ, amɔ̌, enyi é wá yá ɔ, é na fɔ́n ye sín kú bɔ ye na nɔ kpɔ́ xá ɛ ɖò jixwé bo na nyí nùɖíɖó gbigbɔ tɔn lɛ.

Dìn ɔ, Jezu ɖɔ nugbǒ e ma gɛ́dɛ́ ǎ é ɖé: “Mɛ e hɛn sɛ́n ce lɛ ayi mɛ, bo nɔ nyì ye lɛ ɔ, mɛ enɛ wɛ yí wǎn nú mì. Tɔ́ ce na yí wǎn nú mɛ e yí wǎn nú mì ɔ, bɔ nyɛ lɔ na yí wǎn n’i, bo na ɖè nyɛɖée xlɛ́ ɛ.” Mɛsɛ́dó Judi e è nɔ lɛ́ ylɔ ɖɔ Tadée é sè mɔ̌ é ɔ, é kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Aklunɔ, nɛ̌ ka gbɔn bɔ mǐdɛɛ lɛ kɛɖɛ jɛn a na ɖè hwiɖée xlɛ́, bo ma ka na ɖè hwiɖée xlɛ́ gbɛtɔ́ lɛ bǐ ǎ?” Jezu yí gbè n’i ɖɔ: “Enyi mɛɖé yí wǎn nú mì ɔ, é na bló ɖó xó ce lɛ jí, bɔ Tɔ́ ce na yí wǎn n’i . . . Mɛ e ma ka yí wǎn nú mì ǎ ɔ, é nɔ bló ɖó xó ce lɛ jí ǎ.” (Jaan 14:21-24) Ahwanvu Jezu tɔn lɛ nɔ kpɔ́n Jezu dó mɔ ali ɔ, nugbǒ ɔ kpo gbɛ̀ ɔ kpo; mɛ e ma nyí ahwanvu tɔn lɛ ǎ é ka nɔ wà mɔ̌ ǎ.

Jezu nɛ ɖò na yì wɛ nɛ, bɔ nɛ̌ ahwanvu tɔn lɛ ka na kpéwú bo flín nǔ e é kplɔ́n ye lɛ é bǐ gbɔn? Jezu tinmɛ ɖɔ: “Mɛ e na d’alɔ mi ɔ, [gbigbɔ mímɛ́] e Tɔ́ ɔ na sɛ́dó mi ɖò nyikɔ ce mɛ é wɛ; é na kplɔ́n nǔ bǐ mi, bo na flín nǔ e un ɖɔ nú mi lɛ bǐ mi.” Mɛsɛ́dó lɛ ko mɔ azɔ̌ ɖaxó ɖaxó e gbigbɔ mímɛ́ ɔ sixu wà lɛ é kpɔ́n, enɛ wu ɔ, ganjɛwu enɛ na dó gbɔ nú ye tawun. Jezu ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Fífá wɛ un jó dó nú mi; fífá ce wɛ un na mi. . . . Ado ma hu mi ó; xɛsi ma ɖi mi ó.” (Jaan 14:26, 27) Ahwanvu lɛ sɔ́ ɖó hwɛjijɔ ɖebǔ dìn bo na ɖò adohu adohu jí ǎ; Tɔ́ Jezu tɔn na xlɛ́ ali ye bo na lɛ́ cyɔn alɔ ye jí.

Nǔ e na ɖè alɔcyɔnmɛji Mawu tɔn xlɛ́ é na jɛ wě zaanɖé. Jezu ɖɔ: “Axɔsu gbɛ̀ elɔ tɔn ko jǎwe; é ɖó acɛ ɖebǔ ɖò jǐ ce ǎ.” (Jaan 14:30) Awovi kpéwú bo byɔ Judasi sín gbɛzán mɛ bo kpacɛ dó jǐ tɔn. Amɔ̌, gǎnmaɖó hwɛhuhu tɔn ɖebǔ ɖò Jezu mɛ bonu Satáan na zán bo dó fɔ́n ɛ dó Mawu jí ǎ. Mɔ̌ jɛn é ma ka na lɛ́ kpéwú bo glɔ́n Jezu dó kú ǎ é nɛ. Etɛwu? Jezu ɖɔ: “Un na wà nǔ lee Tɔ́ ɔ zɔ́n mì gbɔn é.” É kanɖeji ɖɔ Tɔ́ emitɔn na fɔ́n emi sín kú.​—Jaan 14:31.