Skip to content

Nǔ e jɛ lɛ́ é sín agbasá

 

NǓ E JƐ LƐ́ É

Nǔkanbyɔmɛ: Nɔví Dmitriy Mikhaylov

È wlí Nɔví Mikhaylov ɖò 29 mai 2018. É nɔ ganmɛ nú sun gegě. Ðò nǔkanbyɔmɛ ɖé hwenu ɔ, é tinmɛ lee Jehovah d’alɔ ɛ bɔ é dɛ gbɔn é kpo gudo e asì tɔn gbejinɔtɔ́ ɔ nɔ n’i é kpo. É lɛ́ tinmɛ lee é má nǔgbo Biblu tɔn lɛ xá gantɔ́ gbɛ̌ tɔn ɖevo lɛ, bɔ enɛ d’alɔ ɛ, b’ɛ kpò ɖò fífá ayi mɛ tɔn kpo awǎjijɛ kpo ɖó wɛ gbɔn é.

NǓ E JƐ LƐ́ É

Nǔkanbyɔmɛ: Nɔví Dmitriy Mikhaylov

È wlí Nɔví Mikhaylov ɖò 29 mai 2018. É nɔ ganmɛ nú sun gegě. Ðò nǔkanbyɔmɛ ɖé hwenu ɔ, é tinmɛ lee Jehovah d’alɔ ɛ bɔ é dɛ gbɔn é kpo gudo e asì tɔn gbejinɔtɔ́ ɔ nɔ n’i é kpo. É lɛ́ tinmɛ lee é má nǔgbo Biblu tɔn lɛ xá gantɔ́ gbɛ̌ tɔn ɖevo lɛ, bɔ enɛ d’alɔ ɛ, b’ɛ kpò ɖò fífá ayi mɛ tɔn kpo awǎjijɛ kpo ɖó wɛ gbɔn é.

2021 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 1tɔn

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖé ɖɔ wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ sín nǔ ɖěɖee tɛɖɛ̌ nukɔnyiyi e ɖó wɛ Mawuxóɖiɖɔzɔ́ mǐtɔn ɖè ɖò jɛmɛji ɔ hwenu lɛ é jí lɛ é.

2022-12-14

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

2022 | Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sín gbeɖíɖó 7gɔ́

Mɛ e ɖo Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpó dó wǔsyɛ́n lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ní sɔ́ nǔ ɖ’ayǐ bá dó sixú yá wǔ wa nǔ hwenu e nǔ nyanya ja é.

2022-01-28

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

2022 | Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sín gbeɖíɖó 1tɔn

Mɛ e ɖo Hagbɛ̌ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpó dó wǔsyɛ́n lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ní nɔ wunzɛn ɖo gbigbɔ lixo.

2022-08-30

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

2022 | Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sín gbeɖíɖó 6gɔ́

Mɛ e ɖo Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpó xwlé gbeɖíɖó agaɖanu tɔn ɖé lɛ́ mǐ, bo lɛ́ ɖɔ xóta xwe 2023 tɔn.

2023-05-29

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

2023 Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sín gbeɖíɖó 4gɔ́

Ðo gbeɖíɖó élɔ́ mɛ ɔ, mɛ e ɖo Hagbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖé bló bɔ akpakpa sɔ́ mǐ dó kpɔ́ ninɔ ɖo kpléɖókpɔ́ ɖaxó mǐtɔn lɛ́ jí wú, bo lɛ́ ɖɔ xó dó lěe Jexóva nɔ nya xɛ ɖo togun tɔn jí gbɔn é wú.

2020-12-30

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

2020 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 9gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖé tinmɛ nǔ e wu mǐ ɖó na kpò ɖò acéjí é, kpo lee mǐ sixu nya xɛ ɖò mǐɖée kpo mɛ ɖevo lɛ kpo jí sín Covid-19 ɔ sí gbɔn é kpo.

2021-01-01

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

2020 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 5gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpo xlɛ́ ali ɖěɖee nu Jehovah nɔ kpé nukún dó mǐ wu kpo wanyiyi kpo ɖè ɖò jɛmɛji elɔ hwenu lɛ é.

2022-04-28

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

2022 | Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sín gbeɖíɖó 3gɔ́

Mɛ e ɖo Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpó má nǔ e ná d’alɔ mǐ, bɔ ado ma ná hu mǐ sɔmɔ̌ dó ahwan e ɖo yiyi wɛ ɖo zǎnzǎnhwe jí Elɔ́pu tɔn é wú ǎ é xá mǐ.

2020-12-30

CORÉE DU SUD

Wǔ Ðiɖó Zɔ Klisanwun Tɔn Ðò Corée du Sud: Tan Nǔɖiɖi kpo Akɔ́nkpinkpan kpo Tɔn Ðé

Sín 1953 ɔ, è jɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn sunnu winnyawinnya e ɖò Corée lɛ é wlí dó ganmɛ jí, ɖó ayixa yetɔn gbɛ́ ahwanzɔ́ nú ye wutu. Enɛ huzu ɖò février 2019. Kpɔ́n nǔ e zɔ́n bɔ nǔ manawɔn enɛ jɛ é.

2021-01-01

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

2020 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 4gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpo tinmɛ nǔgbododó ɖěɖee sixu xlɛ́ ali mɛ, bɔ nú è na vɔ́ azɔ̌ yɛhwexɔ́suɖuto ɔ tɔn lɛ bɛ́ ɔ, è na tuùn é.

2021-12-23

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

2021 | Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sín gbeɖíɖó 10gɔ́

Mɛ e ɖo Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpó ná mɔjɛmɛ yɔ̌yɔ́ lɛ́ dó jɛmɛjí ɔ wú, bó lɛ́ tínmɛ ali ɖěɖěe nu mǐ sixú zán hwenu mǐtɔn kpó nǔnywɛ́ kpó ɖe lɛ́ é.

2020-12-30

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

2020 | Gbeɖiɖó Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Tɔn 7gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpo xlɛ́ lee mɛ winnyawinnya lɛ sixu ɖí xwi xá wuvɛ̌ e jɛmɛji ɔ dɔn wá lɛ é gbɔn é.

2021-04-27

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

2021 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 3gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖé xwlé gbeɖiɖó kpo nǔ e jɛ bo xlɛ́ ɖɔ Jehovah ɖò nyɔna kɔn dó wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ jí wɛ ɖò jɛmɛji elɔ hwenu lɛ é mǐ.