Skip to content

Nǔ e jɛ lɛ́ é sín agbasá

 

NǓ E JƐ LƐ́ É

Nǔkanbyɔmɛ: Nɔví Dmitriy Mikhaylov

È wlí Nɔví Mikhaylov ɖò 29 mai 2018. É nɔ ganmɛ nú sun gegě. Ðò nǔkanbyɔmɛ ɖé hwenu ɔ, é tinmɛ lee Jehovah d’alɔ ɛ bɔ é dɛ gbɔn é kpo gudo e asì tɔn gbejinɔtɔ́ ɔ nɔ n’i é kpo. É lɛ́ tinmɛ lee é má nǔgbo Biblu tɔn lɛ xá gantɔ́ gbɛ̌ tɔn ɖevo lɛ, bɔ enɛ d’alɔ ɛ, b’ɛ kpò ɖò fífá ayi mɛ tɔn kpo awǎjijɛ kpo ɖó wɛ gbɔn é.

NǓ E JƐ LƐ́ É

Nǔkanbyɔmɛ: Nɔví Dmitriy Mikhaylov

È wlí Nɔví Mikhaylov ɖò 29 mai 2018. É nɔ ganmɛ nú sun gegě. Ðò nǔkanbyɔmɛ ɖé hwenu ɔ, é tinmɛ lee Jehovah d’alɔ ɛ bɔ é dɛ gbɔn é kpo gudo e asì tɔn gbejinɔtɔ́ ɔ nɔ n’i é kpo. É lɛ́ tinmɛ lee é má nǔgbo Biblu tɔn lɛ xá gantɔ́ gbɛ̌ tɔn ɖevo lɛ, bɔ enɛ d’alɔ ɛ, b’ɛ kpò ɖò fífá ayi mɛ tɔn kpo awǎjijɛ kpo ɖó wɛ gbɔn é.

2021 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 1tɔn

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖé ɖɔ wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ sín nǔ ɖěɖee tɛɖɛ̌ nukɔnyiyi e ɖó wɛ Mawuxóɖiɖɔzɔ́ mǐtɔn ɖè ɖò jɛmɛji ɔ hwenu lɛ é jí lɛ é.

2022-12-14

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

2022 | Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sín gbeɖíɖó 7gɔ́

Mɛ e ɖo Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpó dó wǔsyɛ́n lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ní sɔ́ nǔ ɖ’ayǐ bá dó sixú yá wǔ wa nǔ hwenu e nǔ nyanya ja é.

2022-01-28

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

2022 | Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sín gbeɖíɖó 1tɔn

Mɛ e ɖo Hagbɛ̌ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpó dó wǔsyɛ́n lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ní nɔ wunzɛn ɖo gbigbɔ lixo.

2022-08-30

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

2022 | Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sín gbeɖíɖó 6gɔ́

Mɛ e ɖo Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpó xwlé gbeɖíɖó agaɖanu tɔn ɖé lɛ́ mǐ, bo lɛ́ ɖɔ xóta xwe 2023 tɔn.

2023-05-29

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

2023 Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sín gbeɖíɖó 4gɔ́

Ðo gbeɖíɖó élɔ́ mɛ ɔ, mɛ e ɖo Hagbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖé bló bɔ akpakpa sɔ́ mǐ dó kpɔ́ ninɔ ɖo kpléɖókpɔ́ ɖaxó mǐtɔn lɛ́ jí wú, bo lɛ́ ɖɔ xó dó lěe Jexóva nɔ nya xɛ ɖo togun tɔn jí gbɔn é wú.

2020-12-30

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

2020 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 9gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖé tinmɛ nǔ e wu mǐ ɖó na kpò ɖò acéjí é, kpo lee mǐ sixu nya xɛ ɖò mǐɖée kpo mɛ ɖevo lɛ kpo jí sín Covid-19 ɔ sí gbɔn é kpo.

2023-09-20

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sín gbeɖíɖó 6​gɔ́ 2023 tɔn

Ðo gbeɖíɖó élɔ́ mɛ ɔ, mɛ e ɖo Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpó má nǔ e è kanbyɔ́ Negede Teklemariam b’ɛ dó wǔsyɛ́n lanmɛ nú mɛ é xá mǐ.

2021-01-01

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

2020 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 5gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpo xlɛ́ ali ɖěɖee nu Jehovah nɔ kpé nukún dó mǐ wu kpo wanyiyi kpo ɖè ɖò jɛmɛji elɔ hwenu lɛ é.

2022-04-28

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

2022 | Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sín gbeɖíɖó 3gɔ́

Mɛ e ɖo Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpó má nǔ e ná d’alɔ mǐ, bɔ ado ma ná hu mǐ sɔmɔ̌ dó ahwan e ɖo yiyi wɛ ɖo zǎnzǎnhwe jí Elɔ́pu tɔn é wú ǎ é xá mǐ.

2024-05-06

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sín gbeɖíɖó 3​gɔ́ 2024 tɔn

Ðo gbeɖíɖó élɔ́ mɛ ɔ, mǐ ná gbéjé nǔgbódodó Biblu tɔn ɖěɖěe nɔ xlɛ́ ali mǐ, hwenu e mǐ ɖo gbeta lɛ́ kɔn wá wɛ dó nǔsísɔ́ kpó acɔ́biba kpó wú é kpɔ́n.

2024-03-15

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sín gbeɖíɖó 2gɔ́ 2024 tɔn

Ðo gbeɖíɖó élɔ́ mɛ ɔ, mǐ ná gbéjé lěe Tɔ́ wǎnyíyínɔ mǐtɔn Jexóva nɔ ɖe xlɛ́ ɖɔ émí “jló ɖɔ ali ní hun nú mɛ lɛ́ bǐ, bónú hwɛ yětɔn lɛ́ ní vɛ́ nú yě” gbɔn é kpɔ́n. (2 Pi. 3:9) Mǐ ná lɛ́ mɔ hǔzúhúzú e è bló b’ɛ kunkplá lěe mǐ nɔ sɔ́ nǔ ɖo nǔwiwa gbigbɔ tɔn mǐtɔn lɛ́ hwenu gbɔn é é.

2020-12-30

CORÉE DU SUD

Wǔ Ðiɖó Zɔ Klisanwun Tɔn Ðò Corée du Sud: Tan Nǔɖiɖi kpo Akɔ́nkpinkpan kpo Tɔn Ðé

Sín 1953 ɔ, è jɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn sunnu winnyawinnya e ɖò Corée lɛ é wlí dó ganmɛ jí, ɖó ayixa yetɔn gbɛ́ ahwanzɔ́ nú ye wutu. Enɛ huzu ɖò février 2019. Kpɔ́n nǔ e zɔ́n bɔ nǔ manawɔn enɛ jɛ é.

2023-11-13

NǓ E JƐ LƐ́ É: GBƆN GBƐ Ɔ BǏ MƐ

2023 | Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sín gbeɖíɖó 7​gɔ́

A ná se xó dó wěma yɔ̌yɔ́ e xóta tɔn nyí Wěmafɔ lɛ́ nú klisánwun gbɛ zínzán é kpó xóta xwe 2024 tɔn kpó wú.