Skip to content

Nǔsɛxwetɛn

Kpɔ́n wema jinjɔn Biblu jí e ɖò nǔsɛxwetɛn mǐtɔn lɛ é. Xà alǒ yǐ xójlawema Atɔxwɛ kpo Fọ́n! kpo yaɖeyaɖe lɛ, gɔ́ nú nǔ ɖevo e ɖò dò lɛ é ɖò Ɛntɛnɛti jí. Ðǒtó xóyidókanji wema mǐtɔn lɛ tɔn dó gbè gegě mɛ vɔ̌nu. Kpɔ́n alǒ yǐ video lɛ dó gbè gegě mɛ, kaka jɛ tókúnɔgbe lɛ jí.

 

ATƆXWƐ

Ðu ɖo wǎngbɛ́númɛ jí

Étɛ́ é ka ná byɔ́, cóbɔ è ná ɖó nǔ nǔ élɔ́ lɛ́ e wǎngbɛ́númɛ nɔ ji lɛ́ é nu?: Akɔ klánklán, kɔgbídínúmɛ, nǔyáɖɔnúmɛ kpó dǎkaxomɛwú kpó.

ATƆXWƐ

Ðu ɖo wǎngbɛ́númɛ jí

Étɛ́ é ka ná byɔ́, cóbɔ è ná ɖó nǔ nǔ élɔ́ lɛ́ e wǎngbɛ́númɛ nɔ ji lɛ́ é nu?: Akɔ klánklán, kɔgbídínúmɛ, nǔyáɖɔnúmɛ kpó dǎkaxomɛwú kpó.

Xójláwéma lɛ́

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

ATƆXWƐ

Wěma lɛ́ & Alɔnuwéma lɛ́

Nǔ e è vɔ́ blóɖó ɖo wěma ɖěɖěe ɖo Ɛntɛnɛ́ti jí é mɛ lɛ́ é ɖé lɛ́ sixú nɔ ma ko tɔ́n ɖo wěma ɖěɖěe è ko zín lɛ́ é mɛ.

Azɔ̌wanú Ɖevo Lɛ

JW Library

Zǎn Traduction du monde nouveau dó xà Biblu bo lɛ́ kplɔ́n. Jlɛ̌ nǔ e ɖ’emɛ lɛ é dó lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn gègě ɖevo lɛ wu.

Wěmasɛxwetɛn Ɛntɛnɛ́ti jí tɔn (opens new window)

Zǎn wěma Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ tɔn dó ba do nú xóta Biblu tɔn lɛ́ ɖo Ɛntɛnɛ́ti jí.