Skip to content

Nǔsɛxwetɛn

Kpɔ́n wěma jínjɔ́n Biblu jí e ɖo nǔsɛxwetɛn mǐtɔn lɛ́ é. Xa alǒ yǐ xójláwéma Atɔxwɛ kpó Fɔ́n! kpó yaɖéyaɖé lɛ́, gɔ́ nú nǔ ɖěvo e ɖo do lɛ́ é ɖo Ɛntɛnɛ́ti jí. Ðǒtó xóyídókanjí wěma mǐtɔn lɛ́ tɔn dó gbe gěgé mɛ vɔ̌nu. Kpɔ́n alǒ yǐ video lɛ́ dó gbe gěgé mɛ, káká jɛ tókúnɔgbe lɛ́ jí.

 

Xójláwéma lɛ́

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

ATƆXWƐ

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

ATƆXWƐ

Wěma lɛ́ & alɔnuwéma lɛ́

Nǔ e è vɔ́ blóɖó ɖo wěma ɖěɖěe ɖo Ɛntɛnɛ́ti jí é mɛ lɛ́ é ɖé lɛ́ sixú nɔ ma ko tɔ́n ɖo wěma ɖěɖěe è ko zín lɛ́ é mɛ.

Nǔ e è ɖe tɔ́n ɖo kpléɖókpɔ́ ɖaxó hwenu lɛ́ é

Kpɔ́n alǒ yǐ nǔ yɔ̌yɔ́ e è ɖe tɔ́n lɛ́ é ɖo kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɔ sín azǎn ɖokpó ɖokpó gúdo.

Kpɔ́n nǔ e tɔ́n lɛ́ é

Azɔ̌wanú ɖěvo lɛ́

JW Library

Zǎn Traduction du monde nouveau dó xà Biblu bo lɛ́ kplɔ́n. Jlɛ̌ nǔ e ɖ’emɛ lɛ é dó lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn gègě ɖevo lɛ wu.

Wěmasɛxwetɛn Ɛntɛnɛ́ti jí tɔn (opens new window)

Zǎn wěma Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ tɔn dó ba do nú xóta Biblu tɔn lɛ́ ɖo Ɛntɛnɛ́ti jí.