Skip to content

Nǔsɛxwetɛn

Kpɔ́n wema jinjɔn Biblu jí e ɖò nǔsɛxwetɛn mǐtɔn lɛ é. Xà alǒ yǐ xójlawema Atɔxwɛ kpo Fọ́n! kpo yaɖeyaɖe lɛ, gɔ́ nú nǔ ɖevo e ɖò dò lɛ é ɖò Ɛntɛnɛti jí. Ðǒtó xóyidókanji wema mǐtɔn lɛ tɔn dó gbè gegě mɛ vɔ̌nu. Kpɔ́n alǒ yǐ video lɛ dó gbè gegě mɛ, kaka jɛ tókúnɔgbe lɛ jí.

 

ATƆXWƐ

Etɛwu Mǐ ka Ðó Na Nɔ Xoɖɛ?

A ka ko xoɖɛ sɛ́dó Mawu, bo mɔ ɖɔ é kún na sinkɔn nú ɖɛ towe lɛ ó kpɔ́n à? Enyi mɔ̌ wɛ hǔn, hwiɖokponɔ wɛ nǔ nɔ cí mɔ̌ na ǎ.

ATƆXWƐ

Etɛwu Mǐ ka Ðó Na Nɔ Xoɖɛ?

A ka ko xoɖɛ sɛ́dó Mawu, bo mɔ ɖɔ é kún na sinkɔn nú ɖɛ towe lɛ ó kpɔ́n à? Enyi mɔ̌ wɛ hǔn, hwiɖokponɔ wɛ nǔ nɔ cí mɔ̌ na ǎ.

Xójlawema lɛ

ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN

ATƆXWƐ

Wema lɛ kpo Alɔnuwema lɛ Kpo

Nǔ e è vɔ́ blóɖó ɖò wema ɖěɖee ɖò ɛntɛnɛti jí é mɛ lɛ é ɖé lɛ sixu nɔ ma ko tɔ́n ɖò wema ɖěɖee è ko zín lɛ é mɛ.

Azɔ̌wanú Ɖevo Lɛ

JW Library

Zǎn Traduction du monde nouveau dó xà Biblu bo lɛ́ kplɔ́n. Jlɛ̌ nǔ e ɖ’emɛ lɛ é dó lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn gègě ɖevo lɛ wu.

Wemasɛxwetɛn Ɛntɛnɛti Jí Tɔn (opens new window)

Zǎn wema Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn dó ba dò nú xóta Biblu tɔn lɛ ɖò Ɛntɛnɛti jí.