Skip to content

‘Jlǎ wɛn ɖagbe ɔ!’

Kpléɖókpɔ́ ɖaxó 2024 tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ tɔn

Vɔ̌nu wɛ è ná wá tɛn ɔ mɛ Agbǎnmɛkwɛ́ ɖě ɖe ǎ

Nǔ tají e ɖo tuto ɔ mɛ lɛ́ é

Axɔ́súzángbe: Gbějé kúnnuɖenú ɖěɖěe xlɛ́ ɖɔ sinsɛnzɔ́ Jezu tɔn sín tan e ɖo Wɛnɖagbewéma lɛ́ mɛ é nyí gbɛzán Jezu tɔn sín tan e sɔgbe lɛ́ é kpɔ́n. A ná mɔ lěe tan Biblu tɔn énɛ́ lɛ́ sixú hɛn le wá nú mǐ ɖo égbé gbɔn é.

Síbígbe: Étɛ́ lɛ́ è ka ɖɔ ɖ’ayǐ dó jiji Jezu tɔn kpó vǔhwenu tɔn kpó wú? Nǔɖɔɖayǐ énɛ́ lɛ́ ka jɛnu dóó a?

Aklúnɔzángbe: Ðo xóɖiɖɔ jínjɔ́n Biblu jí e xóta tɔn nyí “Nǔ e wú mǐ ma nɔ ɖi xɛsi nú wɛn nyanya lɛ́ ǎ é” mɛ ɔ, a ná mɔ nǔ e wú ninɔmɛ lɛ́ ɖo gblěgblé d’é jí wɛ ɖo gbɛ ɔ mɛ có, gbɛtɔ́ lǐvi mɔ̌kpán ɖo égbé ɖó hwɛjijɔ e wú yě ná nɔ ayijayǐ mɛ, bo lɛ́ ɖeji dó sɔgúdo wú lɛ́ é.

Nǔkpínkpɔ́n-dó-kplɔ́n-nǔ

Sinsɛnzɔ́ Jezu tɔn sín tan: Mǐmámɛ 1

Wěziza gbɛ ɔ tɔn adodwé ɔ

Ji e è ji Jezu ɖo nǔjíwǔ linu é ɔ, nǔ nukɔntɔn kpowun wɛ é nyí ɖo nǔ tají e jɛ ɖo vǔhwenu tɔn lɛ́ é mɛ. Axɔ́sú mɛhutɔ́ ɖé nya gbě tɔn bá hu i bɔ mɛjitɔ́ tɔn lɛ́ sɔ́ ɛ yi Ejípu. Nukɔnmɛ ɔ, nǔwiwa tɔn lɛ́ jí wǔ nú mɛ̌si ɖaxó ɖaxó hwetɔnnu tɔn ɖé lɛ́. A ná mɔ nǔ énɛ́ lɛ́ kpó ɖěvo lɛ́ kpó ɖo mǐmámɛ akpáxwé wenɔ axɔ́súzángbe kpó síbígbe kpó tɔn mɛ.

Kpɔ́n video élɔ́ lɛ́ e kan kpléɖókpɔ́ ɖaxó xwe élɔ́ mɛ tɔn é

Nɛ̌ nǔ lɛ́ ka nɔ yi gbɔn ɖo kpléɖókpɔ́ ɖaxó mǐtɔn lɛ́ jí?

A ná mɔ nǔ e a sixú ɖó nukún ɖo kpléɖókpɔ́ ɖaxó Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ tɔn jí é.

Kpléɖókpɔ́ ɖaxó 2024 tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ tɔn: ‘Jlǎ wɛn ɖagbe ɔ!’

Kpɔ́n nǔ e a sixú ɖó nukún ɖo kpléɖókpɔ́ ɖaxó xwe élɔ́ tɔn hwenu é.

Nǔkpínkpɔ́n-dó-kplɔ́n-nǔ sín sinsɛxwená: Sinsɛnzɔ́ Jezu tɔn sín tan

Mɛ gěgé tuun lěe jiji Jezu tɔn nyí nǔjíwǔ ɖé gbɔn é. Amɔ̌, étɛ́ lɛ́ ka jɛ jɛ nukɔn nú nǔjíwǔ énɛ́ e sɔ́ akpakpa mɛ é kpó gǔdo tɔn kpó?