Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Nùkplɔnmɛ Biblu Tɔn Lɛ

Biblu na xósin e nyɔ́ hugǎn é nú nùkanbyɔ gbɛmɛ tɔn e vɛwǔ tawun lɛ é. Sín xwè kanweko mɔkpan ɖíe ɔ, é cá kpɔ́n ǎ. A na mɔ lee Biblu nɔ d’alɔ mɛ tawun gbɔn é ɖò akpáxwé elɔ.—2 Timɔtée 3:16, 17.

Nǔ E Ɖè lɛ É

NÙKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Etɛ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka Na Wà?

Kplɔ́n nǔ e a sixu ɖó nukún hwenu e acɛkpikpa Mawu tɔn na bɛ́ azɔ̌ ɖò ayikúngban jí é.

NÙKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Etɛ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka Na Wà?

Kplɔ́n nǔ e a sixu ɖó nukún hwenu e acɛkpikpa Mawu tɔn na bɛ́ azɔ̌ ɖò ayikúngban jí é.

Etɛ Biblu ka Ɖɔ?

Nùkanbyɔ Biblu Tɔn lɛ Sín Xósin

Kpɔ́n xósin e Biblu na nú nùkanbyɔ e kúnkplá Mawu, Jezu, xwédo, yajiji kpo nǔ ɖevo lɛ kpo é.

Azɔ̌wanú Biblu Kplɔnkplɔn Tɔn Lɛ

Cyan Azɔ̌wanú Biblu kplɔnkplɔn tɔn e na zɔ́n bɔ nùkplɔnkplɔn towe na jɛmɛ nú we bo lɛ́ sɔ́ akpàkpà we lɛ é.

Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ?

È sɔnǔ nú azɔwanú Biblu kplɔnkplɔn tɔn elɔ b’ɛ na d’alɔ we bɔ a na mɔ nǔ jɛ nǔ e Biblu ɖɔ dó xota vovo jí é mɛ; xota elɔ lɛ lɔ ɖ’emɛ: nǔ e wu mǐ ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ é, nǔ e nɔ jɛ ɖò kú gudo é, lee è sixu ɖó xwédo awǎjijɛnɔ ɖé gbɔn é kpo gègě ɖevo lɛ kpo.

Kplɔ́n Biblu Xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu?

Biblu ɖò alɔ dó gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ ye ɖò nùkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lɛ sín xósin mɔ wɛ. A jló ɖɔ é ni d’alɔ hwi lɔ à?

Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn?

È tuùn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ gbɔn Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu sín tuto e ye nɔ xwlé mɛ é gblamɛ, gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Kpɔ́n lee é nɔ nyí gbɔn é.

Byɔ Ðɔ È Ni Kplɔ́n Biblu Xá We

Kplɔ́n Biblu vɔ̌nu ɖò hwenu kpo fí e nyɔ́ nú we é kpo.