Skip to content

Nǔkplɔnmɛ Biblu Tɔn Lɛ

Biblu na xósin e nyɔ́ hugǎn é nú nǔkanbyɔ gbɛmɛ tɔn e vɛwǔ tawun lɛ é. Sín xwè kanweko mɔkpan ɖíe ɔ, é cá kpɔ́n ǎ. A na mɔ nǔ e wu a sixu ɖeji dó Biblu wu é, lee a sixu ɖu lè tɔn ganji gbɔn é, kpo lee Biblu nyɔ́ zán tawun gbɔn é kpo ɖò akpáxwé elɔ mɛ.—2 Timɔtée 3:16, 17.

 

Nǔ E Ɖè lɛ É

NǓKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Ahan Syɛnsyɛn Wu? Nunu Tɔn Nyla Wɛ À?

Biblu ɖɔ xó ɖagbe gègě dó vɛ̌ɛn kpo ahan syɛnsyɛn ɖevo lɛ kpo wu.

NǓKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Ahan Syɛnsyɛn Wu? Nunu Tɔn Nyla Wɛ À?

Biblu ɖɔ xó ɖagbe gègě dó vɛ̌ɛn kpo ahan syɛnsyɛn ɖevo lɛ kpo wu.

Nɛ̌ Biblu ka Sixu D'alɔ We Gbɔn?

Fífá kpo Awǎjijɛ Kpo

Biblu ko d’alɔ gbɛtɔ́ maxamaxa lɛ bɔ ye ɖí xwi xá tagba ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn lɛ, bo ɖè kan kpò nú wuvɛ̌ e sè wɛ ye ɖè lɛ é, lobo tuùn nǔ e wu ye ɖò gbɛ̀ é, bɔ gbɛzán yetɔn lɛ́ ɖó nu.

Nùɖiɖi Ðiɖó nú Mawu

Nùɖiɖi sixu zɔ́n bɔ a gbí dɔn dìn, bo sixu lɛ́ na we nukúnɖiɖo ɖejid’ewu ɖé dó sɔgudo wu.

Alɔwliwli kpo Xwédo Kpo

Tagba gegě wɛ nɔ kpannukɔn asú kpo asì kpo e wlí alɔ lɛ é gɔ́ nú xwédo lɛ. Wěɖexámɛ ɖagbeɖagbe e ɖò Biblu mɛ lɛ é sixu bló bɔ kancica xwédo tɔn lɛ na kpɔ́n te, bo lɛ́ lidǒ.

Alɔdó nú Mɛ Winnyawinnya Lɛ

Kpɔ́n lee Biblu sixu d’alɔ mɛ winnyawinnya lɛ ɖò tagba e ye nɔ mɔ hwɛhwɛ lɛ é mɛ é gbɔn é.

Azɔ̌zɔ́nmɛ lɛ nú Yɔkpɔvu Lɛ

Zǎn azɔ̌zɔ́nmɛ ayiɖeɖayǐ tɔn enɛ lɛ é jinjɔn Biblu jí lɛ é dó kplɔ́n nǔgbododó Biblu tɔn lɛ vǐ towe lɛ.

Etɛ Biblu ka Ɖɔ?

Nǔkanbyɔ Biblu Tɔn lɛ Sín Xósin

Kpɔ́n xósin e Biblu na nú nǔkanbyɔ e kúnkplá Mawu, Jezu, xwédo, yajiji kpo nǔ ɖevo lɛ kpo lɛ é.

Azɔ̌wanú Biblu Kplɔnkplɔn Tɔn Lɛ

Cyan Azɔ̌wanú Biblu kplɔnkplɔn tɔn e na zɔ́n bɔ nǔkplɔnkplɔn towe na jɛmɛ nú we bo lɛ́ sɔ́ akpakpa we lɛ é.

Hwenuxó kpo Biblu Kpo

Kpɔ́n lee Biblu ɔ wá tíìn nú mǐ gbɔn ɖò égbé é sín tan. Gbějé kúnnuɖenú ɖěɖee xlɛ́ ɖɔ é sɔgbe ɖò hwenuxó linu bɔ è sixu lɛ́ ɖeji dó wǔ tɔn lɛ é kpɔ́n.

Nǔnywɛ Xwitixwiti kpo Biblu Kpo

Nǔnywɛ xwitixwiti kpo Biblu kpo sɔgbe xá yeɖée wɛ à? Nǔ e Biblu ɖɔ é sísɔ́ jlɛ́ dó nǔ e nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ mɔ é wu ɖè nǔ gegě xlɛ́.

Kplɔ́n Biblu Xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu?

Biblu ɖò alɔ dó gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ ye ɖò nùkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lɛ sín xósin mɔ wɛ. A jló ɖɔ é ni d’alɔ hwi lɔ à?

Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn?

È tuùn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ gbɔn Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu sín tuto e ye nɔ xwlé mɛ é gblamɛ, gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Kpɔ́n lee é nɔ nyí gbɔn é.

Byɔ̌ Ðɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ni Wá Ba We Kpɔ́n

Ðɔ xó ɖó kpɔ́ xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ dó xóta Biblu tɔn ɖé jí, alǒ tɛ́n Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu sín tuto mǐtɔn kpɔ́n.