Skip to content

Nǔkplɔ́nmɛ Biblu tɔn lɛ́

Biblu ná xósin e nyɔ́ hú gǎn é nú nǔkanbyɔ́ gbɛ mɛ tɔn e vɛ́ wǔ tawun lɛ́ é. Sín xwe kanweko mɔ̌kpán ɖíe ɔ, é cá kpɔ́n ǎ. A ná mɔ nǔ e wú a sixú ɖeji dó Biblu wú é, lěe a sixú ɖu le tɔn ganjí gbɔn é, kpó lěe Biblu nyɔ́ zán tawun gbɔn é kpó ɖo akpáxwé élɔ́ mɛ.—2 Timɔtée 3:16, 17.

 

Nǔ e ɖo atɛ jí lɛ́ é

NǓKANBYƆ́ BIBLU TƆN LƐ́ SÍN XÓSIN

”Hwɛ E Nɔ Dɔn Mɛ Yì Kú É Tɛnwe” Ðè Wɛ À?

Fitɛ xó enɛ ka gosin? Etɛ ka nyí tinmɛ xógbe “hwɛ e nɔ dɔn mɛ yì kú é” tɔn?

NǓKANBYƆ́ BIBLU TƆN LƐ́ SÍN XÓSIN

”Hwɛ E Nɔ Dɔn Mɛ Yì Kú É Tɛnwe” Ðè Wɛ À?

Fitɛ xó enɛ ka gosin? Etɛ ka nyí tinmɛ xógbe “hwɛ e nɔ dɔn mɛ yì kú é” tɔn?

Kplɔ́n Biblu Xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Tɛ́n lěe mǐ nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ gbɔn é kpɔ́n

Nǔ nǔkplɔ́nmɛtɔ́ ɖé ní kplɔ́n Biblu xá we vɔ̌nu.

Byɔ̌ ɖɔ è ní wá ba we kpɔ́n

Gbějé nǔkanbyɔ́ Biblu tɔn ɖé kpɔ́n, alǒ kplɔ́n nǔ ɖěvo lɛ́ dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ wú.

Azɔ̌wanú Biblu kplɔ́nkplɔ́n tɔn lɛ́

Cyán azɔ̌wanú Biblu kplɔ́nkplɔ́n tɔn ɖěɖěe ná zɔ́n bɔ nǔkplɔ́nkplɔ́n towe ná jɛmɛ nú we bo lɛ́ sɔ́ akpakpa we lɛ́ é.

Nɛ̌ Biblu ka sixú d'alɔ we gbɔn?

Fífá kpó awǎjijɛ kpó

Biblu ko d’alɔ gbɛtɔ́ maxamaxa lɛ́ bɔ yě nɔ ɖí xwi xá nǔ e nɔ gbídí kɔ nú mɛ ayǐhɔ́ngbe ayǐhɔ́ngbe lɛ́ é, wǔvɛ́ tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ́, bo lɛ́ mɔ nu nú gbɛ yětɔn.

Nǔɖiɖi ɖíɖó nú Mawu

Nǔɖiɖi sixú zɔ́n bɔ a gbí dɔn din, bo ná lɛ́ ɖó nukúnɖíɖó ɖejidéwú ɖé dó sɔgúdo wú.

Alɔwliwli kpo Xwédo Kpo

Tagba gegě wɛ nɔ kpannukɔn asú kpo asì kpo e wlí alɔ lɛ é gɔ́ nú xwédo lɛ. Wěɖexámɛ ɖagbeɖagbe e ɖò Biblu mɛ lɛ é sixu bló bɔ kancica xwédo tɔn lɛ na kpɔ́n te, bo lɛ́ lidǒ.

Alɔdó nú mɛ wínnyáwínnyá lɛ́

Ba do nú lěe Biblu sixú d’alɔ mɛ wínnyáwínnyá lɛ́ ɖo ninɔmɛ vovo lɛ́ kpó tagba e yě nɔ ɖí xwi xá hwɛhwɛ lɛ́ é kpó mɛ gbɔn é.

Azɔ̌ lɛ́ nú yɔkpɔ́vú lɛ́

Zǎn ayiɖeɖayǐ sín azɔ̌ élɔ́ lɛ́ e jínjɔ́n Biblu jí é dó kplɔ́n nǔ xɔ akwɛ́ lɛ́ vǐ towe lɛ́ ɖo gbigbɔ lixo.

Étɛ́ Biblu ka ɖɔ?

Nǔkanbyɔ́ Biblu tɔn lɛ́ sín xósin

Ba do nú xósin e Biblu ná nú nǔkanbyɔ́ ɖěɖěe kúnkplá Mawu, Jezu, xwédo, wǔvɛ́ mimɔ kpó nǔ ɖěvo lɛ́ kpó lɛ́ é.

Hwenuxó kpó Biblu kpó

Ba dó nú lěe Biblu ɔ wá tíin nú mǐ gbɔn é sín tan. Gbějé kúnnuɖenú e xlɛ́ ɖɔ é sɔgbe ɖo hwenuxó linu, bɔ è sixú lɛ́ ɖeji d’é wú lɛ́ é kpɔ́n.

Nǔnywɛ́ xwítíxwítí kpó Biblu kpó

Biblu ka sɔgbe ɖo nǔnywɛ́ xwítíxwítí linu a? Sɔ́ nǔ e Biblu ɖɔ lɛ́ é jlɛ́ dó nǔ e nǔ e nǔnywɛ́ xwítíxwítízɔ́watɔ́ lɛ́ nɔ mɔ lɛ́ é ɖo xíxlɛ́ wɛ lɛ́ é wú.