Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nùkplɔnmɛ Biblu Tɔn Lɛ

Biblu na xósin e nyɔ́ hugǎn é nú nùkanbyɔ gbɛmɛ tɔn e vɛwǔ tawun lɛ é. Sín xwè kanweko mɔkpan ɖíe ɔ, é cá kpɔ́n ǎ. A na mɔ lee Biblu nɔ d’alɔ mɛ tawun gbɔn é ɖò akpáxwé elɔ.—2 Timɔtée 3:16, 17.

Nǔ E Ɖè lɛ É

NÙKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Etɛwu È ka Ylɔ́ Jezu Ðɔ Vǐ Mawu Tɔn?

Enyi Mawu ma jì Jezu lee gbɛtɔ́ lɛ nɔ jì vǐ gbɔn é ǎ ɔ, nɛ̌ Jezu ka nyí vǐ tɔn gbɔn?

NÙKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Etɛwu È ka Ylɔ́ Jezu Ðɔ Vǐ Mawu Tɔn?

Enyi Mawu ma jì Jezu lee gbɛtɔ́ lɛ nɔ jì vǐ gbɔn é ǎ ɔ, nɛ̌ Jezu ka nyí vǐ tɔn gbɔn?

Nɛ̌ Biblu ka Sixu D'alɔ We Gbɔn?

Fífá kpo Awǎjijɛ Kpo

Biblu ko d’alɔ gbɛtɔ́ maxamaxa lɛ bɔ ye nɔ ɖí xwi xá tagba ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn lɛ, bo nɔ ɖè kàn kpò nú wuvɛ̌ e sè wɛ ye ɖè lɛ é, lobo tuùn nǔ e wu ye ɖò gbɛ̀ é, bɔ gbɛzán yetɔn lɛ́ ɖó nu.

Nùɖiɖi Ðiɖó nú Mawu

Nùɖiɖi sixu zɔ́n bɔ a gbí dɔn dìn, bo sixu lɛ́ na we nukúnɖiɖo ɖejid’ewu ɖé dó sɔgudo wu.

Alɔwliwli kpo Xwédo Kpo

Tagba gègě wɛ nɔ kpannukɔn asú kpo asì kpo e wlí alɔ lɛ é gɔ́ nú xwédo lɛ. Wěɖexámɛ ɖagbeɖagbe e ɖò Biblu mɛ lɛ é sixu bló bɔ kancica xwédo tɔn lɛ na kpɔ́n te, bo lɛ́ lidǒ.

Alɔdo nú Mɛ Winnyawinnya Lɛ

Kpɔ́n lee Biblu sixu d’alɔ mɛ winnyawinnya lɛ ɖò tagba e ye nɔ mɔ hwɛhwɛ lɛ é mɛ é gbɔn é.

Azɔ̌ lɛ nú Yɔkpɔvu Lɛ

Zǎn ayiɖeɖayizɔ́ elɔ lɛ e jinjɔn Biblu jí é dó kplɔ́n nugbodòdó Biblu tɔn lɛ vǐ towe lɛ.

Etɛ Biblu ka Ɖɔ?

Nùkanbyɔ Biblu Tɔn lɛ Sín Xósin

Kpɔ́n xósin e Biblu na nú nùkanbyɔ e kúnkplá Mawu, Jezu, xwédo, yajiji kpo nǔ ɖevo lɛ kpo é.

Azɔ̌wanú Biblu Kplɔnkplɔn Tɔn Lɛ

Cyan Azɔ̌wanú Biblu kplɔnkplɔn tɔn e na zɔ́n bɔ nùkplɔnkplɔn towe na jɛmɛ nú we bo lɛ́ sɔ́ akpàkpà we lɛ é.

Hwenuxó kpo Biblu Kpo

Kpɔ́n lee Biblu ɔ wá tíìn nú mǐ gbɔn ɖò égbé é sín tan. Gbějé kúnnuɖenú ɖěɖee xlɛ́ ɖɔ é sɔgbe ɖò hwenuxó linu bɔ è sixu lɛ́ ɖeji dó wǔ tɔn lɛ é kpɔ́n.

Nùnywɛ Xwitixwiti kpo Biblu Kpo

Nùnywɛ xwitixwiti kpo Biblu kpo sɔgbe xá yeɖée wɛ à? Nǔ e Biblu ɖɔ é sísɔ́ jlɛ́ dó nǔ e nùnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ mɔ é wu ɖè nǔ gègě xlɛ́.

Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ?

È sɔnǔ nú azɔwanú Biblu kplɔnkplɔn tɔn elɔ b’ɛ na d’alɔ we bɔ a na mɔ nǔ jɛ nǔ e Biblu ɖɔ dó xota vovo jí é mɛ; xota elɔ lɛ lɔ ɖ’emɛ: nǔ e wu mǐ ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ é, nǔ e nɔ jɛ ɖò kú gudo é, lee è sixu ɖó xwédo awǎjijɛnɔ ɖé gbɔn é kpo gègě ɖevo lɛ kpo.

Kplɔ́n Biblu Xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu?

Biblu ɖò alɔ dó gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ ye ɖò nùkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lɛ sín xósin mɔ wɛ. A jló ɖɔ é ni d’alɔ hwi lɔ à?

Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn?

È tuùn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ gbɔn Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu sín tuto e ye nɔ xwlé mɛ é gblamɛ, gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Kpɔ́n lee é nɔ nyí gbɔn é.

Byɔ Ðɔ È Ni Kplɔ́n Biblu Xá We

Kplɔ́n Biblu vɔ̌nu ɖò hwenu kpo fí e nyɔ́ nú we é kpo.