Nǔ e mɛ lɛ́ nɔ yá wǔ kanbyɔ́ dó Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ wú lɛ́ é

Klisanwun lɛ Wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nyí À?

Kpɔ́n hwɛjijɔ ɖěɖee wu mǐ nyí Klisanwun lɛ é kpo nǔ e wu mǐ gbɔn vo nú sinsɛn-gbɛ́ta ɖevo ɖěɖee jɛ nyikɔ Klisanwun tɔn lɛ é kpo.

Klisanwun lɛ Wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nyí À?

Kpɔ́n hwɛjijɔ ɖěɖee wu mǐ nyí Klisanwun lɛ é kpo nǔ e wu mǐ gbɔn vo nú sinsɛn-gbɛ́ta ɖevo ɖěɖee jɛ nyikɔ Klisanwun tɔn lɛ é kpo.

Nɛ̌ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Zán Nǔnina lɛ Gbɔn?

Kúnnuɖetɔ́ lɛ nɔ zán nǔnina lɛ dó jɛ dɔkun wɛ à?

Nɛ̌ tuto Biblu kplɔ́nkplɔ́n tɔn e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ nɔ xwlé mɛ é ka nɔ yi gbɔn?

Kpó Biblu kplɔ́nkplɔ́n vɔ̌nu sín tuto e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ nɔ xwlé mɛ é kpó ɔ, a sixú zán lǐlɛ́dógbeɖévomɛ Biblu tɔn ɖěbǔ. A vo bó ná ylɔ́ xwédo towe blěbú alǒ xɔ́ntɔn towe lɛ́ ɖěbǔ bɔ yě ná gɔ́ nú we.

Etɛ lɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Ði Nǔ Na?

Kpɔ́n nǔ dodónú tɔn e mǐ ɖi nǔ na lɛ é 15 sín sin sɛ̀ xwè na.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Ði Nǔ nú Jezu À?

Kpɔ́n nǔ e wu é ɖò dandan ɖɔ Klisanwun nǔgbo lɛ ni ɖi nǔ nú Jezu é.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Lin Ðɔ Sinsɛn Yetɔn Jɛn Nyí Sinsɛn Nǔgbo Ðokpo ɔ Wɛ À?

Jezu ɖɔ ali gegě wɛ è na gbɔn bo mɔ hwlɛngán xó ɖé wɛ à?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Lin Ðɔ Emiɖokponɔ Géé Wɛ È Na Hwlɛngán Wɛ À?

Biblu ɖɔ mɛ ɖěɖee ali na hun na bɔ ye na gán lɛ é xó.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Yí Gbè nú Sinsɛn Ðevo lɛ Sín Xó À?

Kplɔ́n nǔ dó lee cejɛnnabinɔ e Klisanwun nǔgbo lɛ ma nyí ǎ é nɔ ɖè ye xlɛ́ gbɔn é wu.

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Dó Hun Ǎ?

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ gegě wɛ mɛ lɛ ɖó dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ kpo hundidó kpo wu. Kplɔ́n nǔgbo ɔ dó nǔ e mǐ ɖi nǔ na ɖò akpá enɛ xwé é wu.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ́ Nɔ Gbɛ́ Abǎhwɛ Gbigbo Wɛ A?

Nǔgbódodó Biblu tɔn we xlɛ́ ali mǐ bɔ mǐ ná wá gbeta mǐɖésúnɔ tɔn lɛ́ kɔn dó abǎhwɛ gbigbo wú.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ði Nǔ nú Ðɔ E Mɛ lɛ Nɔ Ðɔ Ðɔ Kéze Ganxixo 24 Tɔn Wɛ Mawu Zán Dó Dá Nǔ lɛ Na É Wɛ À?

Mi ka tuùn ɖɔ linlin e mɛ ɖěɖee ɖi nǔ ɖɔ kéze ganxixo 24 tɔn wɛ Mawu zán dó dá nǔ lɛ na é ɖé lɛ ɖó é sɔ́ ta nǔ e Biblu ɖɔ é à?

Etɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Lin Dó Nǔnywɛ Xwitixwiti Wu?

Nǔ e ye ɖi nǔ na lɛ é ka sɔgbe xá nǔ ɖěɖee nǔnywɛ xwitixwiti mɔ lɛ é à?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Ði Nǔ nú Alɛnuwema Xóxó ɔ À?

Akpáxwé Biblu ɔ tɔn ɖé lɛ ko cá wɛ à? Ba dò nú lee Klisanwun lɛ sixu ɖu tan jɔ tan gɔ́ nú wěɖexámɛ e nyɔ́ zán bo ɖò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É mɛ lɛ é sín lè gbɔn é.

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Ðyɔ Nǔ E Ye Ði Nǔ Na É ɖé Lɛ?

Huzuhuzu lɛ biblo ɖó na kpaca mǐ ǎ. Ðò Biblu sín táan mɛ ɖesu ɔ, é wá byɔ ɖɔ Mawu sɛntɔ́ lɛ ni ɖyɔ linlin yetɔn ɖò ninɔmɛ gegě mɛ.

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Zán Akluzu Dó Sɛn Mawu Ǎ?

Mǐ nyí Klisanwun có, mǐ ka nɔ zán akluzu dó sɛn Mawu ǎ. Etɛwu?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Ð’alɔ Ðò Nǔwaɖókpɔ́ Sinsɛn lɛ Tɔn Mɛ Wɛ À?

Nǔkplɔnmɛ Biblu tɔn tɛ lɛ ka nɔ d’alɔ ye bɔ ye nɔ na xósin nú nǔkanbyɔ enɛ?

Nɛ̌ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Zán Nǔnina lɛ Gbɔn?

Kúnnuɖetɔ́ lɛ nɔ zán nǔnina lɛ dó jɛ dɔkun wɛ à?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Nabi ka Ðò Gbɛ̀ ɔ Mɛ?

Kpɔ́n lee mǐ nɔ lɛ́n mɛ nabi e nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ é gbɔn é.

Mɛ̌ ka Hun Agun Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Tɔn?

Kpɔ́n nǔ e wu mǐ ɖɔ Charles Taze Russell kún hun agun yɔyɔ̌ ɖé ó é.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Yí Maɖówǒ Wɛ À?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ gbò akwɛ nú mɛ wɛ à?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ðó Sinsɛngán lɛ Bo Nɔ S’axɔ́ Wɛ À?

Mǐ ɖó sinsɛngán kpo agunví kpo sín gbɛ̌ta lɛ wɛ à? Mɛ̌ mɛ̌ e ka nɔ nyí devízɔ́watɔ́ e è yí gbè na lɛ é?

Nyɔnu lɛ Nɔ Jla Wɛn Ðò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ Gɔ́n Wɛ À?

Azɔ̌ tɛ wà wɛ nyɔnu lɛ ka ɖè ɖò wɛnjijlazɔ́ e wà wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖè gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é mɛ?

Nɛ̌ È ka Bló Tuto nú Agun Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Tɔn lɛ Gbɔn?

Ba dò nú fí e mǐ nɔ mɔ alixlɛ́mɛ kpo wěɖexámɛ kpo ɖè gbɔn tuto enɛ gblamɛ é.

Étɛ́ ka nyí Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ tɔn?

Mɛ e ɖ’é mɛ lɛ́ é nyí gǎn nú tutoblónúnǔ mǐtɔn wɛ a?

Etɛ ka Nyí Watch Tower Bible and Tract Society?

Kancica tɛ ka ɖò é kpo sinsɛnzɔ́ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn kpo tɛntin?

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Kɛnu Dó Hwɛ E È Nɔ Dó Ye lɛ É Bǐ Wu Ǎ?

Nú è ɖò hwɛ agɔ dó kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wɛ, bo lɛ́ ɖò nǔ dò ba dó ye wu wɛ ɔ, ye nɔ xwedó nǔgbododó Biblu tɔn lɛ, bo nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ tuùn “hwenu e è na nɔ abwɛ dó ɔ,” alǒ “hwenu e è na ɖɔ xó dó é.”—Nǔnywɛtɔ́xó 3:7.

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Gbɔn Xwégbe Xwégbe?

Kpɔ́n nǔ e Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn nukɔntɔn lɛ ɖɔ ye ni wà é.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Ðɔ Mawuxó Sín Hɔn ɖé Kɔn Jɛ Hɔn ɖé Kɔn Bo Na Dó Mɔ Hwlɛngán Wutu Wɛ À?

Kplɔ́n nǔ dó nǔ e mǐ ɖi nǔ na b’ɛ kúnkplá hwlɛngán é kpo lee è nɔ mɔ gbɔn é kpo wu.

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Lɛ́ Yì Mɛ E Ko Ðò Sinsɛn ɖé Mɛ lɛ É Gɔ́n?

Etɛ ka nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ yì mɛ e ko ɖó sinsɛn yeɖesunɔ tɔn lɛ é gɔ́n?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Gbidí Kɔ nú Mɛ lɛ Ðɔ Ye Ni Ðyɔ Sinsɛn Wɛ À?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ ɖekúnnu ɖò agbawungba bo na dó dɔn mɛ lɛ dó sinsɛn mɛ wɛ à? Mɛɖé ka ɖó acɛ bo na ɖyɔ sinsɛn à? Ye nɔ tɛ́n kpɔ́n bá hɛn mɛ lɛ gannugánnú bonu ye na ɖyɔ sinsɛn wɛ à?

Nɛ̌ tuto Biblu kplɔ́nkplɔ́n tɔn e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ nɔ xwlé mɛ é ka nɔ yi gbɔn?

Kpó Biblu kplɔ́nkplɔ́n vɔ̌nu sín tuto e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ nɔ xwlé mɛ é kpó ɔ, a sixú zán lǐlɛ́dógbeɖévomɛ Biblu tɔn ɖěbǔ. A vo bó ná ylɔ́ xwédo towe blěbú alǒ xɔ́ntɔn towe lɛ́ ɖěbǔ bɔ yě ná gɔ́ nú we.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Wà Mɛsɛ́dózɔ́ Wɛ À?

Mɛ̌ mɛ̌ e ka nɔ ɖ’alɔ ɖò mɛsɛ́dózɔ́ ɔ mɛ? Etɛwu? È nɔ kplɔ́n azɔ̌ bǔnɔ ɖé mɛ dó azɔ̌ enɛ kanta wɛ à?

Nyɔnu lɛ Nɔ Jla Wɛn Ðò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ Gɔ́n Wɛ À?

Azɔ̌ tɛ wà wɛ nyɔnu lɛ ka ɖè ɖò wɛnjijlazɔ́ e wà wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖè gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é mɛ?

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Ylɔ́ Fí E Ye Nɔ Bló Kplé Yetɔn lɛ Ðè É Ðɔ Amǐsaxwé Ǎ?

Ba dò nú fí e xógbe “Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn” gosin é, kpo nǔ e wu mǐ nɔ zán xógbe enɛ é kpo.

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Zán Akluzu Dó Sɛn Mawu Ǎ?

Mǐ nyí Klisanwun có, mǐ ka nɔ zán akluzu dó sɛn Mawu ǎ. Etɛwu?

Etɛwu Lee Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Bló Nǔwiwa Aklunɔ Sín Nǔɖuɖu ɔ Tɔn Gbɔn É ka Gbɔn Vo nú Lee Sinsɛn Ðevo lɛ Nɔ Bló Gbɔn É?

È nɔ lɛ́ ylɔ́ ɖɔ Flǐn Kú Klisu tɔn tɔn, é wɛ nyí nǔwiwa taji hugǎn ɔ nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ. Ba dò nú nǔ e Biblu ɖɔ d’ewu é.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Ð’alɔ Ðò Nǔwaɖókpɔ́ Sinsɛn lɛ Tɔn Mɛ Wɛ À?

Nǔkplɔnmɛ Biblu tɔn tɛ lɛ ka nɔ d’alɔ ye bɔ ye nɔ na xósin nú nǔkanbyɔ enɛ?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ðó Biblu Yeɖesunɔ Tɔn Wɛ À?

Lilɛdógbeɖevomɛ Biblu tɔn vovo zinzan sixu zɔ́n bɔ Biblu kplɔnkplɔn towe na kpɔ́n te d’eji. Nǔ taji atɔn zɔ́n bɔ é jɛxa ɖɔ è ni zán Owe-Wiwe lẹ—Lẹdogbedevomẹ Aihọn Yọyọ Tọn ɖò nǔ kplɔnkplɔn mɛtɔn lɛ hwenu.

Lẹdogbedevomẹ Aihọn Yọyọ Tọn ɔ ka Sɔgbe À?

Etɛwu Lẹdogbedevomẹ Aihọn Yọyọ Tọn ɔ ka gbɔn vo nú lilɛdógbeɖevomɛ gegě ɖevo lɛ?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Ði Nǔ nú Alɛnuwema Xóxó ɔ À?

Akpáxwé Biblu ɔ tɔn ɖé lɛ ko cá wɛ à? Ba dò nú lee Klisanwun lɛ sixu ɖu tan jɔ tan gɔ́ nú wěɖexámɛ e nyɔ́ zán bo ɖò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É mɛ lɛ é sín lè gbɔn é.

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ Ma ka Nɔ Yì Ahwan Ǎ?

È tuùn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɖɔ ye kún nɔ yì ahwan ó. Ba dò nú nǔ e wu mǐ hɛn nǔ ɔ syɛnsyɛn mɔ̌ é.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Hɛn Sɔ Mɛ Ðò Adla Hwenu À?

Kplɔ́n nǔ dó lee mǐ nɔ hɛn sɔ nǔɖitɔ́ hatɔ́ lɛ kpo mɛ ɖevo e awě xò lɛ é kpo gbɔn ɖò ali tawun tawun ɖé lɛ nu é wu.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Yì Dotóoxwé À?

Mɛɖé lɛ lin ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ gbɛ́ nukúnkpédómɛwu dotóoxwé tɔn lɛ bǐ. Nǔgbo jɛn wɛ à?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ́ Nɔ Gbɛ́ Abǎhwɛ Gbigbo Wɛ A?

Nǔgbódodó Biblu tɔn we xlɛ́ ali mǐ bɔ mǐ ná wá gbeta mǐɖésúnɔ tɔn lɛ́ kɔn dó abǎhwɛ gbigbo wú.

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Dó Hun Ǎ?

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ gegě wɛ mɛ lɛ ɖó dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ kpo hundidó kpo wu. Kplɔ́n nǔgbo ɔ dó nǔ e mǐ ɖi nǔ na ɖò akpá enɛ xwé é wu.

Etɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Lin Dó Wema Kplɔnkplɔn Wu?

Nǔgbododó tɛ lɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ka nɔ hɛn d’ayi mɛ, hwenu e ye ɖò gbeta lɛ kɔn wá dó wema kplɔnkplɔn wu wɛ é?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Hɛn Vǐ Yetɔn lɛ Gannugánnú Bonu Ye Na Yí Gbè nú Nǔɖiɖi Yetɔn Wɛ À?

Mɛjitɔ́ gegě ɖɔhun ɔ, nǔ ɖagbe hugǎn ɔ wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ ba nú vǐ yetɔn lɛ. Ye nɔ kplɔ́n nǔ e ye lin ɖɔ é na hɛn lè wá nú vǐ yetɔn lɛ é ye.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Gbà Xwédo lɛ Wɛ À, Alǒ Ye Nɔ Bló Bɔ Xwédo lɛ Nɔ Lidǒ?

È nɔ dóhwɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ hweɖelɛnu ɖɔ ye nɔ gbà xwédo lɛ. Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ka nɔ dɔn tagba wá nǔgbo à?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ðó Sɛ́n lɛ Dó Xɔ́ntɔn Mɛ Ninɔ Wu Wɛ À?

Ayiɖeɖayǐ sín nǔ wɛ xɔ́ntɔn mɛ ninɔ nyí à alǒ nǔ ɖevo?

Etɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Lin Dó Asúgbigbɛ́ Alǒ Asigbigbɛ́ Wu?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ d’alɔ asú kpo asì kpo lɛ bɔ ye nɔ ɖí xwi xá tagba e nɔ tɔ́n ɖò alɔwliwli mɛ lɛ é wɛ à? Mɛxo agun tɔn lɛ wɛ ɖó na na gbè Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɖɔ é ni gbɛ́ asú alǒ asì à?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Dó Fímu, Wema, Alǒ Han ɖé lɛ Sín Sɛ́n Wɛ À?

Nǔgbododó taji tɛ lɛ Klisanwun ɖé ka ɖó na gbéjé kpɔ́n hwenu e é ɖò ayiɖeɖayǐ lɛ cyan wɛ é?

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Ðu Xwè ɖé lɛ Ǎ?

Ba dò nú nǔkanbyɔ taji ɛnɛ dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ kpo xwèɖuɖu lɛ kpo wu.

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Ðu Natáaxwe Ǎ?

Mɛ gegě tuùn ɖɔ Natáaxwe ɔ gosin aca pagáwun lɛ tɔn mɛ có, ye ka nɔ ɖu. Kpɔ́n nǔ e wu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ma nɔ ɖu ǎ é.

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Ðu Paskwa Ǎ?

Mɛ gegě nɔ mɔ ɖɔ Paskwa nyí xwè ɖé bɔ Klisanwun lɛ ɖó na nɔ ɖu. Aniwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ma ka nɔ ɖu ǎ?

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Ðu Jijizán Sín Xwè lɛ Ǎ?

Kpɔ́n nǔ e wu Mawu ma nɔ hun xomɛ dó jijizán sín xwè lɛ ɖuɖu wu ǎ é ɛnɛ.

Nɛ̌ Alɔwliwli Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Tɔn ka Nɔ Nyí Gbɔn?

Ninɔmɛ mɛ ɖokpo ɖokpo tɔn sixu gbɔn vovo, amɔ̌, nǔ taji ɖokpo tíìn bo nɔ ɖyɔ ǎ.

Etɛwu Lee Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Bló Nǔwiwa Aklunɔ Sín Nǔɖuɖu ɔ Tɔn Gbɔn É ka Gbɔn Vo nú Lee Sinsɛn Ðevo lɛ Nɔ Bló Gbɔn É?

È nɔ lɛ́ ylɔ́ ɖɔ Flǐn Kú Klisu tɔn tɔn, é wɛ nyí nǔwiwa taji hugǎn ɔ nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ. Ba dò nú nǔ e Biblu ɖɔ d’ewu é.

Etɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Lin Dó Cyɔɖiɖi Wu?

Gbeta e kɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ wá dó cyɔɖiɖi wu lɛ é nɔ jinjɔn nǔ e ye ɖi nǔ na dó kú wu lɛ é jí. Nǔgbododó tɛ lɛ jí ye ka nɔ zɔn dó dó wá gbeta yetɔn lɛ kɔn lo?

Klisanwun lɛ Wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nyí À?

Kpɔ́n hwɛjijɔ ɖěɖee wu mǐ nyí Klisanwun lɛ é kpo nǔ e wu mǐ gbɔn vo nú sinsɛn-gbɛ́ta ɖevo ɖěɖee jɛ nyikɔ Klisanwun tɔn lɛ é kpo.

Protestant Wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nyí À?

Kúnnuɖenú we ɖè vogbingbɔn e ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ kpo sinsɛn ɖevo e ma nyí Katolika ǎ, bɔ è nɔ ylɔ́ ye lɔ ɖɔ Klisanwun lɛ é kpo tɛntin é xlɛ́.

Sinsɛngbɛ́ E Bú Dò É ɖé Wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nyí À?

Jlɛ̌ nǔ e mɛ lɛ nɔ lin kpaa dó sinsɛngbɛ́ e bú dò lɛ é wu é we dó nǔgbo e kúnkplá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ é wu.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Nabi ka Ðò Gbɛ̀ ɔ Mɛ?

Kpɔ́n lee mǐ nɔ lɛ́n mɛ nabi e nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ é gbɔn é.

Nú Un Yí Gbè Bá Kplɔ́n Biblu Xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɔ, Un Ðó Na Huzu Kúnnuɖetɔ́ ɖé Wɛ À?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ kplɔ́n Biblu xá gbɛtɔ́ livi mɔkpan vɔ̌nu gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Amɔ̌, nú a kplɔ́n nǔ xá mǐ ɔ, a ɖó na huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖé wɛ à?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Ðó Wǔ Zɔ Nú Mɛ E Ko Nɔ Sinsɛn Yetɔn Mɛ Kpɔ́n lɛ É Wɛ À?

Hweɖelɛnu ɔ, mɛ ɖiɖe sín agun mɛ ɖò dandan bo sixu d’alɔ mɛɖé b’ɛ na lɛkɔ wá agun ɔ mɛ.