Skip to content

Wěma lɛ́ kpó alɔnuwéma lɛ́ kpó nú Biblu kplɔ́nkplɔ́n

Zǎn wěma kpó alɔnuwéma kpó élɔ́ lɛ́ e a sixú yí é dó kplɔ́n xóta Biblu tɔn lɛ́ ɖěbɔdóɖěwú. Xóyídókanjí wěma lɛ́ tɔn kpó ée è bló video tɔn dó tókúnɔgbe mɛ lɛ́ é kpó lɔ ɖe ɖo gbe gěgé mɛ.

Sɔ́ gbe ɖokpó ɖo gbǎví e mɛ gbe lɛ́ ɖe é, bo zín Ba, bá mɔ wěma lɛ́ kpó alɔ e jí yě ɖe ɖo gbe énɛ́ mɛ lɛ́ é kpó. Wlǎn xóta ɔ sín akpáxwé ɖé d’é mɛ, bá mɔ wěma e é sɔgbe xá lɛ́ é.

 

XLƐ́

Nǔ e è vɔ́ blóɖó ɖo wěma ɖěɖěe ɖo Ɛntɛnɛ́ti jí é mɛ lɛ́ é ɖé lɛ́ sixú nɔ ma ko tɔ́n ɖo wěma ɖěɖěe è ko zín lɛ́ é mɛ.