ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN Février 2024

Xóta ɖěɖěe è ná kplɔ́n ɖo kplé jí ɖo 8 avril jɛ 5 mai 2024 lɛ́ é wɛ ɖo Atɔxwɛ élɔ́ mɛ.

XÓTA NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN 5

“Un ná jó we dó gbeɖé ǎ”!

È ná ba do nú xóta élɔ́ ɖo aklúnɔzángbla 8 jɛ 14 avril 2024 tɔn mɛ.

XÓTA NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN 6

‘Mi sɔ́ nyǐkɔ Jexóva tɔn su’

È ná ba do nú xóta élɔ́ ɖo aklúnɔzángbla 15 jɛ 21 avril 2024 tɔn mɛ.

XÓTA NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN 7

Nǔ ɖěɖěe kpɔ́ndéwú Nazilínu lɛ́ tɔn sixú kplɔ́n mǐ lɛ́ é

È ná ba do nú xóta élɔ́ ɖo aklúnɔzángbla 22 jɛ 28 avril 2024 tɔn mɛ.

XÓTA NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN 8

Kpo ɖo wěɖexámɛ Jexóva tɔn lɛ́ xwedó wɛ

È ná ba do nú xóta élɔ́ ɖo aklúnɔzángbla 29 avril jɛ 5 mai 2024 tɔn mɛ.

Mɔ awǎjijɛ hwenu e a ná ɖo te kpɔ́n Jexóva kpó suúlu kpó é

Mɛ gěgé nɔ mɔ ɖɔ agbɔ̌n kpé émí dó gbɛ élɔ́ wú, éé yě ɖo te kpɔ́n Jexóva bónú é ná wa nǔ ɖo hwenu e é ɖó dó é é. Étɛ́ ka sixú zɔ́n bɔ te e nɔ wɛ mǐ ɖe é ná bɔ wǔ nú mǐ, bo ná lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ mǐ ná ɖ’awǎjijɛ?

È sɔ́ mɛ yɔ̌yɔ́ we gɔ́ nú mɛ e ɖo Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ lɛ́ é

Ðo mercredi 18 janvier 2023 ɔ, è ɖó gbe ɖɔ è sɔ́ nɔví Gage Fleegle kpó Jeffrey Winder kpó bɔ yě ná nɔ Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ tɔn mɛ.

Nǔ e nǔxatɔ́ lɛ́ kanbyɔ́ lɛ́ é

Étɛ́ Biblu ka ɖe xlɛ́ dó nǔwúkpíkpé e Jexóva ɖó bá ɖɔ nǔ e ná jɛ ɖo sɔgúdo é wú?

A ka tuun a?

Mǐ ní kpɔ́n hwɛjijɔ e sixú ko sísɛ́ bibluwlántɔ́ lɛ́ bɔ yě wa mɔ̌ é atɔn.

LĚE È NÁ KPLƆ́N NǓ GBƆN É

Nɔ ba nǔ xɔ akwɛ́ e a sixú zán lɛ́ é