yɔkpɔ́vú lɛ́

HǓZÚ XƆ́NTƆN JEXÓVA TƆN

KPƆ́N BǏ

Hǔzú wɛnjlátɔ́ e ma ko bló batɛ́mu ǎ é

Kalɛ́bu kplɔ́n nǔ dó wɛnjlátɔ́ e ma ko bló batɛ́mu ǎ é húzúhúzú wú.

HǓZÚ XƆ́NTƆN JEXÓVA TƆN

KPƆ́N BǏ

Mǐ ka Ðó Na Nɔ Ðu Jijizánxwe Wɛ À?

Nɛ̌ a ka sixu d’alɔ mɛ ɖevo lɛ bɔ ye na mɔ nukúnnú jɛ nǔ e wu a ma nɔ ɖu jijizánxwe ǎ é wu gbɔn?