Skip to content

Mɛ wínnyáwínnyá lɛ́

Wěɖexámɛ jínjɔ́n Biblu jí lɛ́ ná d’alɔ we bɔ a ná ɖí xwi xá gbɛ mɛ tagba lɛ́ bo lɛ́ ɖó nǔwúkpíkpé ɖěɖěe ná nyɔ́ zán nú we ɖo gbɛzán towe mɛ lɛ́ é. a

a È ɖyɔ́ nyǐkɔ mɛɖé lɛ́ tɔn ɖo xóta e ɖo fí lɛ́ é mɛ.

NǓ E MƐ WÍNNYÁWÍNNYÁ LƐ́ NƆ KANBYƆ́ LƐ́ É

Nɛ̌ Biblu ka Sixu D’alɔ Mì Gbɔn?​: Akpáxwé 1: Nɔ Kíjé Biblu Towe

Enyi a yì tɔ́n jɛ dɔkungbá hwexónu tɔn ɖaxó ɖé jí ɔ, a na ba na mɔ dò nú nǔ e ɖ’emɛ é à cé? Dɔkungbá mɔ̌hun ɖé wɛ Biblu nyí. Nǔnywɛ xɔ akwɛ gegě wɛ ɖ’emɛ.

NǓ E MƐ WÍNNYÁWÍNNYÁ LƐ́ NƆ KANBYƆ́ LƐ́ É

Nɛ̌ Biblu ka Sixu D’alɔ Mì Gbɔn?​: Akpáxwé 1: Nɔ Kíjé Biblu Towe

Enyi a yì tɔ́n jɛ dɔkungbá hwexónu tɔn ɖaxó ɖé jí ɔ, a na ba na mɔ dò nú nǔ e ɖ’emɛ é à cé? Dɔkungbá mɔ̌hun ɖé wɛ Biblu nyí. Nǔnywɛ xɔ akwɛ gegě wɛ ɖ’emɛ.

Nǔ e mɛ wínnyáwínnyá lɛ́ nɔ kanbyɔ́ lɛ́ é

Nǔ ɖěɖěe mɛ wínnyáwínnyá lɛ́ nɔ yá wǔ kanbyɔ́ dó xóɖóxámɛ, xɔ́ntɔn lɛ́, mɛjitɔ́ lɛ́, wěmaxɔmɛ, gɔ́ nú nǔ ɖěvo lɛ́ wú lɛ́ é.

Nǔ E Gbɛ̌ Towe lɛ Nɔ Ðɔ É

A sixu ko ɖò ninɔmɛ e mɛ a ma nɔ kpɔ́n ǎ é ɖé lɛ mɛ. Kpɔ́n lee gbɛ̌ towe lɛ ɖò ɖuɖu ɖò ye jí wɛ gbɔn é.

Ðiɖe cícaví tɔn lɛ́

A ka nɔ mɔ hwiɖée ɖo ninɔmɛ ɖěɖěe é cí ɖɔ è kún sixú ɖí xwi xá ó lɛ́ é mɛ wɛ a? Ényí mɔ̌ wɛ ɔ, video kléwún kléwún élɔ́ lɛ́ sixú d’alɔ we bɔ a ná ɖí xwi xá tagba e nɔ ba jǒnɔ mɛ wínnyáwínnyá gěgé lɛ́ é.

Azɔ̌wema lɛ nú Mɛ Winnyawinnya Lɛ

Azɔ̌wema elɔ lɛ na d’alɔ we bɔ a na wlan linlin towe lɛ, bo na ɖò gbesisɔmɛ nú ninɔmɛ gbɛmɛ tɔn lɛ.

Biblu kplɔ́nkplɔ́n sín azɔ̌ lɛ́

Azɔ̌wéma ɖěɖěe è sɔ́ nǔ ná bɔ è sixú zín, bɔ yě ná d’alɔ mɛ wínnyáwínnyá lɛ́ bɔ tan Biblu tɔn lɛ́ ná ɖo gbɛ nú yě é.

Nǔ E Mɛ Winnyawinnya lɛ Nɔ Kanbyɔ É 10 Sín Xósin

Mɔ wěɖexámɛ ɖagbe e na d’alɔ we bɔ gbɛ̀ towe na kpa we lɛ é.

Alixlɛ́mɛwema Nǔkplɔnkplɔn Tɔn Lɛ

Zǎn alixlɛ́mɛwema nǔkplɔnkplɔn tɔn elɔ lɛ bo dó kú dó nǔ jí, lobo kplɔ́n lee a na tinmɛ nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é gbɔn é.