mɛ winnyawinnya lɛ

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Etɛ Un ka Ðó Na Tuùn Dó Nǔ Gegě Wiwa Ðò Hwe Ðokpo ɔ Nu Wu?

A ka sixu dɔn azɔ̌ gegě ɖó kpɔ́ bo sɔ́ ayi ɖó ye bǐ jí à?

AZƆ̌WEMA LƐ

Hwenu E Mɛjitɔ́ ɖé Ðò Azɔn Jɛ Wɛ É

Azɔ̌zɔ́nmɛwema elɔ sixu d’alɔ we bɔ a na kpé nukún dó mɛjitɔ́ towe ɖé wu, bo lɛ́ kpé dó hwiɖesunɔ wu.

Ɖò akpáxwé elɔ mɛ ɔ, è ɖyɔ nyikɔ mɛɖé lɛ tɔn.