mɛ winnyawinnya lɛ

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Etɛwu È ka Nɔ Yì Kplé lɛ Ðò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Mɛ?

Azɔn wè ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ kplé bo nɔ sɛ̀n Mawu ɖò fí e è nɔ ylɔ ɖɔ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ é. Etɛ ka nɔ jɛ ɖò finɛ? Nɛ̌ è ka sixu ɖu lè tɛn tɔn mɛ yiyi tɔn gbɔn?

AZƆ̌WEMA LƐ

Hwenu E Mɛjitɔ́ ɖé Ðò Azɔn Jɛ Wɛ É

Azɔ̌zɔ́nmɛwema elɔ sixu d’alɔ we bɔ a na kpé nukún dó mɛjitɔ́ towe ɖé wu, bo lɛ́ kpé dó hwiɖesunɔ wu.

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Nɛ̌ Un ka Sixu Tò Hwenu Ce Gbɔn?

Ɖò akpáxwé elɔ mɛ ɔ, è ɖyɔ nyikɔ mɛɖé lɛ tɔn.