mɛ winnyawinnya lɛ

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Nɛ̌ Wema Kplɔnkplɔn Gbɔn Ɛntɛnɛti Jí ka Sixu Kpa Mì Gbɔn?

Égbé ɔ, wemaxɔmɛví gegě nɔ gbɛkan dó wema kplɔnkplɔn yetɔn nu ɖò xwé yetɔn gbè. Wěɖexámɛ atɔ́ɔ́n sixu d’alɔ we bɔ wema kplɔnkplɔn ɖò “klási” towe yɔyɔ̌ ɔ na kpa we

ÐIÐE CICAVÍ TƆN LƐ

Etɛ ka Nyí Xɔ́ntɔn Adodwé?

Xɔ́ntɔn-nyijɛtɔ́ lɛ mimɔ vɛwǔ ɖebǔ ǎ, amɔ̌, nɛ̌ a ka sixu mɔ xɔ́ntɔn jɔ xɔ́ntɔn lɛ gbɔn?

Ɖò akpáxwé elɔ mɛ ɔ, è ɖyɔ nyikɔ mɛɖé lɛ tɔn.