Skip to content

Alaxɔ lɛ́ bibakpɔ́n

Mǐ ɖo ylɔ̌ylɔ́ we wɛ kpó akpakpa sɔ́ mɛ kpó ɖɔ a ní wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ́, é wɛ è nɔ ylɔ́ ɖo kpaa mɛ ɖɔ Betɛ́li. Ðo alaxɔ mǐtɔn ɖé lɛ́ mɛ ɔ, a ná mɔ fɔwátɛ́ e mɛɖésúnɔ sixú xlɛ́ ali mɛɖée bo kpɔ́n lɛ́ é.