Skip to content

Kú Jezu tɔn flínflín

Samedi 12 avril 2025

Azɔn ɖokpó ɖo xwe ɖokpó ɖokpó mɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ nɔ flín kú Jezu tɔn, lěe é ɖe gbe tɔn gbɔn hwenu e é ɖɔ xó élɔ́ é: “Mi nɔ bló lě dó flín mì ná.”—Luki 22:19.

Mǐ ylɔ́ we ɖɔ a ní wá nǔwiwa énɛ́ domɛ.

Nǔ e mɛ lɛ́ nɔ yá wǔ kanbyɔ́ lɛ́ é

Táan nabí tuto ɔ ka ná ɖu?

Ganxixo ɖokpó mɔ̌.

Fítɛ́ è ka ná bló nǔwiwa énɛ́ ɖe?

Kanbyɔ́ Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ bá ɖó mɔjɛmɛ e kunkplá xá towe mɛ lɛ́ é.

Un ɖó ná s’axɔ́ cóbó wá tɛn tɔn mɛ wɛ a?

Éǒ.

È ná yí agbǎnmɛkwɛ́ wɛ a?

Éǒ.

É ɖe lěe un ɖó ná sɔ́ nǔ gbɔn é wɛ a?

É byɔ́ ɖɔ alɔkpa ɖě jɛ́n a ɖó ná sɔ́ nǔ gbɔn cóbó wá nǔwiwa énɛ́ domɛ ǎ; é ɖo mɔ̌ có, Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ xwedó wěɖexámɛ Biblu tɔn, lobo nɔ sɔ́ nǔ ɖo jlɛ̌ mɛ, b’ɛ nɔ lɛ́ ɖe sísí xlɛ́. (1 Timɔtée 2:9) É byɔ́ ɖɔ a ní dó avɔ axivɛ́nú alǒ éé zɛ kpá é ǎ.

Nɛ̌ kú Jezu tɔn flínflín ɔ ka ná yi gbɔn?

Kplé ɔ nɔ bɛ́ bo nɔ lɛ́ fó kpó han kpó; gɔ́ ná ɔ, sinsɛnzɔ́watɔ́ Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn ɖé nɔ xo ɖɛ ɖo bǐbɛ́mɛ kpó vivɔnu kpó. Akpáxwé tají nǔwiwa ɔ tɔn ɔ, xóɖiɖɔ ɖé wɛ, bo nɔ kɛ nu dó nǔ e wú kú Jezu tɔn dó ɖo tají é kpó lěe mǐ sixú ɖu nǔ e Mawu kpó Klísu kpó wa nú mǐ é sín le gbɔn é kpó wú.

Hwetɛ́nu kú Jezu tɔn flínflín sín nǔwiwa e ja lɛ́ é ka ɖe?

2025: Samedi 12 avril

2026: Jeudi 2 avril