Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

ATƆXWƐ No. 2 2021 | Gbɛ̀ E Nyɔ́ Hugǎn É ɖé Ðò Malin-malin Mɛ

Nǔ e ɖò jijɛ wɛ dìn lɛ é xlɛ́ ɖɔ gbɛ̀ ɔ sín vivɔnu ko sɛkpɔ́ wɛ à? Enyi vivɔnu gbɛ̀ elɔ tɔn ko sɛkpɔ́ wɛ ɔ, nǔɖe ka ɖè bɔ mǐ sixu wà bo na dó gán à? Gbɛ̀ ɔ vɔ gudo ɔ, nɛ̌ nǔ lɛ ka na yì gbɔn? Xóta ɖěɖee ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ lɛ é na ɖè xósin ɖěɖee dó gbɔ nú mɛ bɔ Biblu na nú nǔkanbyɔ enɛ lɛ é xlɛ́.

 

Mǐ Ðó Hudo Gbɛ̀ E Nyɔ́ Hugǎn É ɖé Tɔn!

Ninɔmɛ e mɛ gbɛ̀ ɔ ɖè dìn é xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó hudo gbɛ̀ e nyɔ́ hugǎn é ɖé tɔn.

Gbɛ̀ Elɔ ɔ ka Na Vɔ Wɛ À?

Biblu ɖɔ ɖɔ gbɛ̀ ɔ na vɔ, amɔ̌, gbɛtɔ́ kún na hán ɖò ayikúngban ɔ jí gbeɖé ó.

Hwetɛnu Gbɛ̀ ɔ ka Na Vɔ? Nǔ E Jezu Ðɔ É

A ka ɖò nǔ e xó Jezu ɖɔ ɖ’ayǐ lɛ é mɔ wɛ à?

Nǔ E A Sixu Wà Bo Na Nɔ Gbɛ̀ Yɔyɔ̌ ɔ Mɛ É

Nɛ̌ xɔ́ntɔn zunzun xá Mawu ka cá kan xá hwlɛngán mǐtɔn gbɔn?

Gbɛ̀ Yɔyɔ̌ ɔ Ko Sɛkpɔ́!

Hwenu e Mawu na ɖè akpá tɔn lɛ é ɔ, nɛ̌ nǔ lɛ ka na yì gbɔn ɖò ayikúngban ɔ jí?

Vivɔnu Gbɛ̀ ɔ Tɔn Ko Sɛkpɔ́ Wɛ À?

Xósin e Biblu na é sixu ko kpaca we.