Skip to content

Biblu ɖo Ɛntɛnɛ́ti jí

Xa Biblu bo lɛ́ ɖótó ɖo Ɛntɛnɛ́ti jí, alǒ yǐ ée è yí dó kan jí é kpó Biblu xixa sín video tókúnɔgbe tɔn lɛ́ kpó vɔ̌nu. Biblu gbɛ yɔ̌yɔ́ ɔ tɔn nyí Biblu ɖé bo sɔgbe, bɔ xixa tɔn lɛ́ bɔkun. È ko ɖe akpáxwé tɔn alǒ blěbú tɔn tɔ́n dó gbe 210 jɛjí mɛ. Lǐvi 240 jɛjí wɛ è ko má.

XLƐ́

BIBLU GBƐ YƆ̌YƆ́ Ɔ TƆN