Skip to content

Xójláwéma Atɔxwɛ kpó Fɔ́n! kpó

Xójláwéma jínjɔ́n Biblu jí mǐtɔn lɛ tíin dó gbe kanweko mɔ̌kpán mɛ, káká jɛ tókúnɔgbe lɛ́ jí, bɔ è sixú yí. Atɔxwɛ nɔ zán nǔɖɔɖayǐ Biblu tɔn lɛ́ dó tínmɛ nǔ e ɖo jijɛ wɛ ɖo gbɛ ɔ mɛ lɛ́ é ná. É nɔ sɔ́ wɛn ɖagbe Axɔ́súɖuto Mawu tɔn tɔn dó dó gbɔ nú gbɛtɔ́ lɛ́, bo nɔ lɛ́ dó wǔsyɛ́n lanmɛ nú yě ɖɔ yě ní ɖi nǔ nú Jezu Klísu. Fɔ́n! nɔ xlɛ́ lěe è sixú ɖe ɖɛ gbɛmɛ tagba lɛ́ gbɔn é, bo nɔ lɛ́ zɔ́n bɔ è nɔ ɖeji dó fífá kpó ayijayǐ kpó sín akpá e Gbɛɖótɔ́ ɔ dó ɖɔ é ná tíin ɖo gbɛ yɔ̌yɔ́ ɔ mɛ é wú.

Sɔ́ gbe ɖokpó ɖo gbǎví e mɛ gbe lɛ́ ɖe é, bo zín Ba, bá mɔ xójláwéma lɛ́ kpó alɔ e jí yě ɖe ɖo gbe énɛ́ mɛ lɛ́ é kpó.

 

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

Septembre 2023

Xóta ɖěɖěe è ná kplɔ́n ɖo kplé jí ɖo 6 novembre jɛ 10 décembre 2023 lɛ́ é wɛ ɖo Atɔxwɛ élɔ́ mɛ.

ATƆXWƐ

Etɛ ka Nyí Axɔ́suɖuto Mawu Tɔn?

Mɛ lɛ kan nǔ enɛ byɔ nú xwè kanweko mɔkpan. È ka sixu mɔ xósin ɔ ɖò Biblu mɛ faa.

XLƐ́

ATƆXWƐ

ATƆXWƐ

ATƆXWƐ

ATƆXWƐ

ATƆXWƐ

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN