Skip to content

Atɔxwɛ kpo Fọ́n! Kpo

Xójlawema junjɔn Biblu jí mǐtɔn lɛ tíìn ɖò gbè hugǎn 200 mɛ bɔ è sixu yí, kaka jɛ tókúnɔgbe lɛ jí. Atɔxwɛ nɔ zán nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ dó tinmɛ nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é na. É nɔ sɔ́ wɛnɖagbe Axɔ́suɖuto Mawu tɔn tɔn dó dó gbɔ nú gbɛtɔ́ lɛ, bo nɔ lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú ye ɖɔ ye ni ɖi nǔ nú Jezu Klisu. Fọ́n! nɔ xlɛ́ lee è sixu ɖeɖɛ gbɛmɛ tagba lɛ gbɔn é, bo nɔ lɛ́ zɔ́n bɔ è nɔ ɖó jiɖiɖe dó fífá kpo ayijayǐ kpo sín akpá e Gbɛɖotɔ́ ɔ dó ɖɔ é na tíìn ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ é wu.

Sɔ́ gbè ɖokpo ɖò gbǎví e mɛ gbè lɛ ɖè é, bo zín Ba bá mɔ xójlawema lɛ kpo alɔ e jí ye ɖè ɖò gbè enɛ mɛ lɛ é kpo.

 

XLƐ́

ATƆXWƐ

ATƆXWƐ

ATƆXWƐ

ATƆXWƐ

ATƆXWƐ

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN