Skip to content

Wěmafɔ Biblu tɔn lɛ́ sín tínmɛ

Kpɔ́n wěmafɔ Biblu tɔn kpó nukɛgbe Biblu tɔn kpó e mɛ gěgé tuun lɛ́ é sín tínmɛ tawun lɛ́. Xa nǔ e lɛ́ lɛ̌ dó wěmafɔ lɛ́ é, bá kplɔ́n nǔ e kúnkplá yě lɛ́ é. Zǎn tínmɛ e ɖo do lɛ́ é kpó alɔdlɛ́ndónǔ tɛ́ntinmɛ tɔn lɛ́ kpó dó bló bónú nukúnnúmɔjɛnǔmɛ towe ní gɔ́ngɔ́n.

Matíe 11:28-30: “Mi wá gɔ̌n ce, . . . bónú ma ná gbɔjɛ mi”

Jezu d’akpá ɖɔ émí ná ɖó nǔ tagba lɛ́ kpó nǔagɔwaxámɛ kpó bǐ nu afɔjíafɔjí wɛ a?

È tínmɛ Luki 1:37: Ðó nǔ ɖěbǔ gló Mawu ǎ”

Nǔ ɖěbǔ sixú glɔ́n ali nú Mawu Nǔbǐwúkpétɔ́ ɔ bónú é gɔn akpá tɔn lɛ́ ɖe ǎ. Nɛ̌ énɛ́ ka kan we gbɔn?

Jaan 14:27 sín tínmɛ: “Fífá wɛ un jó dó nú mi”

Fífá alɔkpa tɛ́ Jezu ka jó dó nú ahwanvú tɔn nǔgbó lɛ́, alǒ ná yě? Nɛ̌ mǐ ka sixú mɔ yí gbɔn?

Jaan 16:33 sín tínmɛ: “Un ko ɖu ɖo gbɛ ɔ jí”

Nɛ̌ xó Jezu tɔn lɛ́ ka ná gǎnjɛwú ahwanvú tɔn lɛ́ ɖɔ nǔ yětɔn sixú nyɔ́ Mawu nukúnmɛ gbɔn?

È tínmɛ Mɛsɛ́dó 1:8: “Mi ná mɔ hlɔ̌nhlɔ́n yí”

Hlɔ̌nhlɔ́n tɛ́ sín akpá Jezu ka dó nú ahwanvú tɔn lɛ́? Étɛ́ hlɔ̌nhlɔ́n énɛ́ ka ná d’alɔ yě bɔ yě ná wa?

È tínmɛ Hlɔ̌manu lɛ́ 6:23: “Ðó axɔ́ e hwɛhuhu nɔ sú mɛ ɔ wɛ nyí kú; amɔ̌ nǔ e Mawu nɔ ná mɛ vɔ̌nu ɔ wɛ nyí gbɛ mavɔmavɔ”

Gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ ɖěbǔ jɛxá hwlɛngán ǎ, amɔ̌, mǐ sixú yí gbe nú nǔníná gbɛ mavɔmavɔ tɔn Mawu tɔn. Gbɔn nɛ̌ é?

È tínmɛ 1 Kɔlɛ́ntinu lɛ́ 10:13: “Mawu ɖo gbejí”

Ali tɛ́ lɛ́ nu gbejíninɔ Mawu tɔn ka nɔ d’alɔ mǐ, ɖo tají ɔ, hwenu e mǐ ɖo xwi ɖí xá mɛtɛ́nkpɔ́n wɛ é ɖe?

È tínmɛ 2 Kɔlɛ́ntinu lɛ́ 12:9: “Fɛ́nú ce ko kpé we”

Nɛ̌ mɛsɛ́dó Pɔ́lu ka ɖu fɛ́nú Mawu tɔn sín le tawun gbɔn? Nɛ̌ mǐ lɔ ka sixú ɖu le tɔn gbɔn?

È tínmɛ Galátinu lɛ́ 6:9: “Awakanmɛ ní má kú mǐ dó nǔɖagbewiwa wú ó”

Étɛ́ ɖagbewiwa wú e klisánwun lɛ́ nɔ ɖó kan dó é ka ná tɔ́n kɔ dó?

È tínmɛ Efɛ́zinu lɛ́ 3:20: “Mawu ɖó hlɔ̌nhlɔ́n, bo hɛn ɔ, é ná wa nǔ nú mǐ hú nǔ e mǐ byɔ́ ɛ ɔ, abǐ éé lin wɛ mǐ tlɛ ɖe ɔ”

Ali tɛ́ lɛ́ nu Mawu ka nɔ ná sin nú mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ́ sín ɖɛ bo nɔ lɛ́ wa nǔ e ɖó nukún wɛ yě ɖe lɛ́ é nú yě ɖe?

Filípunu lɛ́ 4:13: “Un sixú wa nǔ lɛ́ bǐ gbɔn Klísu . . . gblamɛ”

Étɛ́ ɖɔ gbé Pɔ́lu ka ja hwenu e é wlán ɖɔ émí nɔ mɔ hlɔ̌nhlɔ́n dó kpé “nǔ lɛ́ bǐ” wú é?

2 Timɔtée 1:7 sín tínmɛ: “É nyí xɛsiɖiɖi sín [gbigbɔ] wɛ Mawu ná mǐ ǎ”

Nɛ̌ Mawu ka sixú d’alɔ mɛɖé bɔ é ná ɖu ɖo xɛsi jí, bo lɛ́ wa nǔ e sɔgbe é kpó akɔ́nkpinkpan kpó gbɔn?

È tínmɛ Eblée lɛ́ 4:12: Mawuxó ɔ ɖo gbɛ, bó ɖó hlɔ̌nhlɔ́n”

A ka nɔ jó xó Mawu tɔn dó bɔ é nɔ ɖe hlɔ̌nhlɔ́n tɔn xlɛ́ ɖo gbɛzán towe mɛ a? Étɛ́ énɛ́ ka ɖe xlɛ́ dó wǔ we?

Eblée lɛ́ 11:1 sín tínmɛ: “Nǔɖiɖi ɖíɖó wɛ nyí è ní ɖeji dó nǔ e ɖó nukún wɛ è ɖe ɔ wú”

Nɛ̌ do nǔɖiɖi jɔ nǔɖiɖi ka ɖó hlɔ̌nhlɔ́n sɔ? Nɛ̌ do é ka ɖo tají sɔ?

È tínmɛ 1 Piyɛ́ɛ 5:6, 7: “Mi . . . hwíhwɛ́ miɖée dó Mawu sín alɔ hlɔ̌nhlɔ́nnɔ ɔ glɔ́ . . . Mi zlɔ́n nǔ e ɖo linkpɔ́n nyí nú mi wɛ lɛ́ bǐ sín agban ɖó jǐ tɔn”

Étɛ́ ka nyí tínmɛ mǐ ní “zlɔ́n” nǔ e ɖo linkpɔ́n ɖó nú mǐ wɛ lɛ́ é dó Mawu jí tɔn? Nɛ̌ énɛ́ ka sixú bló bɔ agbɔ̌n mǐtɔn ná jɛ do gbɔn?

È tínmɛ Nǔɖexlɛ́mɛ 21:4: “È ná súnsún ɖasin bǐ sín nukún yětɔn mɛ”

Sɔgúdo sín akpá ɖaaɖagbe ɖé ɖo wěmafɔ énɛ́ mɛ.