Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

ATƆXWƐ No. 1 2022 | Ðu ɖo wǎngbɛ́númɛ jí

Wǎngbɛ́númɛ kpé fí bǐ ɖo gbɛ ɔ mɛ. Ali gěgé nu wɛ gbɛtɔ́ lɛ́ nɔ xlɛ́ ɖɔ émí gbɛ́ wǎn nú mɛ ɖěvo lɛ́ ɖe. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, yě sixú nɔ ɖe mɛ ɖó vo ɖo mɛ mɛ, nɔ ɖɔ alǎnnú nú mɛ ɖěvo lɛ́, alǒ tlɛ sixú nɔ tɔ́ hun yě. Wǎngbɛ́númɛ ka ná wá ɖó te gbe ɖokpó a? Xóta ɖěɖěe ɖo xójláwéma élɔ́ mɛ lɛ́ é ɖe lěe Biblu sixú d’alɔ mǐ, bɔ mǐ ná ɖu ɖo wǎngbɛ́númɛ jí gbɔn é xlɛ́. Yě lɛ́ ɖe akpá e Mawu dó ɖɔ émí ná ɖó nǔ wǎngbɛ́númɛ nu bǐ gbídígbídí lɛ́ é xlɛ́.

 

Mǐ sixú ɖu ɖo wǎngbɛ́númɛ jí!

Étɛ́ ka nɔ nyí wǎngbɛ́númɛ? Hwɛhwɛ ɔ, nɛ̌ mɛ lɛ́ ka nɔ ɖe xlɛ́ gbɔn?

Aniwú wǎngbɛ́númɛ ka tíin sɔmɔ̌?

Biblu ɖɔ fí e wǎngbɛ́númɛ jɔ sín é, nǔ e wú gbɛtɔ́ lɛ́ nɔ gbɛ́ wǎn nú mɛ é, kpó nǔ e wú wǎngbɛ́númɛ ɖo kan vun wɛ sɔmɔ̌ ɖo égbé é kpó.

Lěe è sixú ɖu ɖo wǎngbɛ́númɛ jí gbɔn é

Nǔkplɔ́nmɛ Biblu tɔn lɛ́ ko d’alɔ mɛ lɛ́ bɔ yě kpɔ́n te d’é jí.

LĚE È SIXÚ ÐU ÐO WǍNGBƐ́NÚMƐ JÍ GBƆN É

1 | Ma nɔ ɖe mɛɖé ɖó vo ɖo mɛɖé mɛ ó

Wa nǔ Mawu e ma nɔ ɖe mɛɖé ɖó vo ɖo mɛɖé mɛ ǎ é ɖɔhun, bó hɔn ɖɔ nú linlin nyanya e a nɔ ɖó dó mɛ ɖěvo lɛ́ wú é.

LĚE È SIXÚ ÐU ÐO WǍNGBƐ́NÚMƐ JÍ GBƆN É

2 | Ma nɔ ba hlɔn ó

Ðeji ɖɔ Mawu ná vɔ́ nǔ masɔgbe lɛ́ bǐ jlá ɖó ɖo malínmálín mɛ, dó ɖu ɖo linlin hlɔnbiba tɔn jí.

LĚE È SIXÚ ÐU ÐO WǍNGBƐ́NÚMƐ JÍ GBƆN É

3 | Hɔn ɖɔ wǎngbɛ́númɛ tɔn sín ayi towe mɛ

Kpó alɔdó Xó Mawu tɔn tɔn kpó ɔ, a sixú hɔn ɖɔ nú linlin wǎngbɛ́númɛ tɔn lɛ́ sín ayi mɛ.

LĚE È SIXÚ ÐU ÐO WǍNGBƐ́NÚMƐ JÍ GBƆN É

4 | Ba alɔdó Mawu tɔn dó ɖu ɖo wǎngbɛ́númɛ jí

Gbigbɔ mímɛ́ Mawu tɔn sixú d’alɔ we bɔ a ná sɔ́ nǔ nú jijɔ ɖěɖěe nɔ flí wǎngbɛ́númɛ xwe lɛ́ é.

Hwenu e wǎngbɛ́númɛ ná bú bǐ gbídígbídí é!

Étɛ́ ka ná ɖó nǔ wǎngbɛ́númɛ nu bǐ mlɛ́mlɛ́?

Fí lɛ́ bǐ wɛ wǎngbɛ́númɛ gbɔn

Nɛ̌ è ka sixú ɖu ɖo wǎngbɛ́númɛ jí gbɔn? Gbɔn gbɛ ɔ bǐ mɛ ɔ, mɛ gěgé ko jó wǎngbɛ́númɛ dó.