Skip to content

Kplé agun tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ tɔn lɛ́

Kplɔ́n nǔ dó kplé mǐtɔn lɛ́ wú. Mɔ nɔtɛn kplé tɔn e sɛkpɔ́ we é.

Ba fí e sɛkpɔ́ we é ɖé (opens new window)

Nɛ̌ Nǔ lɛ ka Nɔ Yì Gbɔn Ðò Kplé Mǐtɔn lɛ Jí?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ kplé dó sɛ̀n Mawu azɔn wè ɖò aklunɔzán gbla lɛ bǐ mɛ. (Eblée lɛ 10:24, 25) Ðò kplé enɛ lɛ e sín hɔn è hun kɛ́ nú mɛ lɛ bǐ é tɛnmɛ ɔ, mǐ nɔ gbéjé nǔ e Biblu ɖɔ é kpo lee mǐ sixu zán nùkplɔnmɛ tɔn lɛ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ gbɔn é kpo kpɔ́n.

Kplé mǐtɔn lɛ gègě nɔ byɔ ɖɔ mɛ e wá tɛn tɔn mɛ lɛ é ni ɖó alɔ ɖ’emɛ, cí lee è nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ gbɔn ɖò azɔ̌mɛ xɔ lɛ mɛ é ɖɔhun. Han kpo ɖɛ kpo wɛ è nɔ sɔ́ dó bɛ́ kplé lɛ bo nɔ lɛ́ dó fó na.

É byɔ ɖɔ a ni nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖé cobo wá kplé mǐtɔn lɛ ǎ. Mǐ ɖò mɛ bǐ ylɔ wɛ ɖɔ ye ni wá. Vɔ̌nu wɛ. Mǐ nɔ yí agbǎnmɛkwɛ gbeɖé ǎ.