Skip to content

Nǔ-Sè-Dó-Kplɔ́n-Nǔ Lɛ

Yǐ xóyidókanji tan Biblu tɔn lɛ tɔn, bo dó kplɔ́n nǔ dó mɛ e xó Biblu ɖɔ lɛ é, kpo nǔ taji e jɛ lɛ é kpo wu.

 

Ma sin xomɛ ó, akpáxwé élɔ́ ko ɖo gbe élɔ́ mɛ ɖo Ɛntɛnɛ́ti jí ǎ.

Nǔ e ɖo gbe élɔ́ mɛ lɛ́ é ɖo akpáxwé élɔ́ lɛ́: