Skip to content

Nǔ-se-dó-kplɔ́n-nǔ lɛ́

Yǐ xóyídókanjí tan Biblu tɔn lɛ́ tɔn, bo dó kplɔ́n nǔ dó mɛ e xó Biblu ɖɔ lɛ́ é, kpó nǔ tají e jɛ lɛ́ é kpó wú.

 

Ma sin xomɛ ó, akpáxwé élɔ́ ko ɖo gbe élɔ́ mɛ ɖo Ɛntɛnɛ́ti jí ǎ.

Nǔ e ɖo gbe élɔ́ mɛ lɛ́ é ɖo akpáxwé élɔ́ lɛ́: