Skip to content

Nǔkanbyɔ Biblu Tɔn lɛ Sín Xósin

Etɛ Biblu ka kplɔ́n mɛ tawun? Sɔ́ nǔkanbyɔ e jló we é ɖokpo ɖò ee ɖò dò lɛ é mɛ.

Jezu D’asì Wɛ À? Jezu Ðó Nɔví lɛ Wɛ À?

Biblu ɖɔ xó ɖě dó ninɔmɛ Jezu tɔn wu ɖò asidida kpáxwé tawun ǎ có, nɛ̌ mǐ ka sixu wà gbɔn bo tuùn nú é d’asì alǒ gbɔ?

Jezu D’asì Wɛ À? Jezu Ðó Nɔví lɛ Wɛ À?

Biblu ɖɔ xó ɖě dó ninɔmɛ Jezu tɔn wu ɖò asidida kpáxwé tawun ǎ có, nɛ̌ mǐ ka sixu wà gbɔn bo tuùn nú é d’asì alǒ gbɔ?

Nǔɖiɖi kpo Mawu Sinsɛn Kpo

Gbɛ̀ Zinzan kpo Walɔ Ðagbe Kpo

Kplɔ́n Biblu Xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu?

Biblu ɖò alɔ dó gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ ye ɖò nùkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lɛ sín xósin mɔ wɛ. A jló ɖɔ é ni d’alɔ hwi lɔ à?

Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn?

È tuùn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ gbɔn Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu sín tuto e ye nɔ xwlé mɛ é gblamɛ, gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Kpɔ́n lee é nɔ nyí gbɔn é.

Byɔ̌ Ðɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ni Wá Ba We Kpɔ́n

Ðɔ xó ɖó kpɔ́ xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ dó xóta Biblu tɔn ɖé jí, alǒ tɛ́n Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu sín tuto mǐtɔn kpɔ́n.