Skip to content

Nǔkanbyɔ Biblu Tɔn lɛ Sín Xósin

Etɛ Biblu ka kplɔ́n mɛ tawun? Sɔ́ nǔkanbyɔ e jló we é ɖokpo ɖò ee ɖò dò lɛ é mɛ.

Wema Nǔɖexlɛ́mɛ Tɔn: Etɛ ka Nyí Tinmɛ Tɔn?

Wema ɔ ɖesu ɖɔ ɖɔ mɛ ɖěɖee nɔ xà, nɔ mɔ nukúnnú jɛ mɛ, bo nɔ wà nǔ sɔgbe xá wɛn e ɖ’emɛ lɛ é na ɖó awǎjijɛ hwenu e ye na ɖò mɔ̌ wà wɛ é.

Wema Nǔɖexlɛ́mɛ Tɔn: Etɛ ka Nyí Tinmɛ Tɔn?

Wema ɔ ɖesu ɖɔ ɖɔ mɛ ɖěɖee nɔ xà, nɔ mɔ nukúnnú jɛ mɛ, bo nɔ wà nǔ sɔgbe xá wɛn e ɖ’emɛ lɛ é na ɖó awǎjijɛ hwenu e ye na ɖò mɔ̌ wà wɛ é.

Nǔɖiɖi kpo Mawu Sinsɛn Kpo

Gbɛ̀ Zinzan kpo Walɔ Ðagbe Kpo

Kplɔ́n Biblu Xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu?

Biblu ɖò alɔ dó gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ ye ɖò nùkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lɛ sín xósin mɔ wɛ. A jló ɖɔ é ni d’alɔ hwi lɔ à?

Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn?

È tuùn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ gbɔn Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu sín tuto e ye nɔ xwlé mɛ é gblamɛ, gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Kpɔ́n lee é nɔ nyí gbɔn é.

Byɔ̌ ɖɔ è ní wá ba we kpɔ́n

Gbějé nǔkanbyɔ́ Biblu tɔn ɖé kpɔ́n, alǒ kplɔ́n nǔ ɖěvo lɛ́ dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ wú.