Skip to content

Nǔkanbyɔ́ Biblu tɔn lɛ́ sín xósin

Étɛ́ Biblu ka kplɔ́n mɛ tawun? Sɔ́ nǔkanbyɔ́ e jló we é ɖokpó ɖo éé ɖo do lɛ́ é mɛ.

Etɛ ka Nɔ Jɛ Ðò Kú Gudo?

Mɛkúkú lɛ ka nɔ tuùn nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò akpá yetɔn lɛ é à?

Etɛ ka Nɔ Jɛ Ðò Kú Gudo?

Mɛkúkú lɛ ka nɔ tuùn nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò akpá yetɔn lɛ é à?

Nǔɖiɖi kpó mawusinsɛn kpó

Gbɛ zínzán kpó walɔ ɖagbe kpó

Kplɔ́n Biblu Xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu?

Biblu ɖò alɔ dó gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ ye ɖò nùkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lɛ sín xósin mɔ wɛ. A jló ɖɔ é ni d’alɔ hwi lɔ à?

Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn?

È tuùn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ gbɔn Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu sín tuto e ye nɔ xwlé mɛ é gblamɛ, gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Kpɔ́n lee é nɔ nyí gbɔn é.

Byɔ̌ ɖɔ è ní wá ba we kpɔ́n

Gbějé nǔkanbyɔ́ Biblu tɔn ɖé kpɔ́n, alǒ kplɔ́n nǔ ɖěvo lɛ́ dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ wú.