Skip to content

Nǔnywɛ Xwitixwiti kpo Biblu Kpo

Nǔnywɛ xwitixwiti kpo Biblu kpo sɔgbe xá yeɖée wɛ à? Enyi Biblu kɛnu dó nǔnywɛ xwitixwiti sín nǔ lɛ wu ɔ, xó e é ɖɔ lɛ é ka nɔ sɔgbe à? Lin tamɛ dó nǔ e nǔɖiɖó e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é kpo nǔ e nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ ɖɔ d’ewu lɛ é kpo ɖexlɛ́ lɛ é jí.

NǓKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Hwetɛnu Mawu ka Jɛ Wɛkɛ ɔ Dá Jí?

Xósin ɔ tɔ́n ɖò lee è zǎn xókwín “bǐbɛ̌mɛ” kpo “azǎn” kpo gbɔn ɖò wema Bǐbɛ̌mɛ tɔn mɛ é mɛ.

NǓKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Hwetɛnu Mawu ka Jɛ Wɛkɛ ɔ Dá Jí?

Xósin ɔ tɔ́n ɖò lee è zǎn xókwín “bǐbɛ̌mɛ” kpo “azǎn” kpo gbɔn ɖò wema Bǐbɛ̌mɛ tɔn mɛ é mɛ.

Wema Lɛ

Nǔjiwǔ E Ðò Nǔɖiɖó lɛ Mɛ lɛ É Nɔ Ðè Susu Mawu Tɔn Xlɛ́

Enyi mǐ kpɔ́n nǔ e lɛlɛ̌ dó mǐ lɛ é ganji ɔ, mǐ sixu mɔ jijɔ Gbɛɖotɔ́ ɔ tɔn lɛ, bo sɛkpɔ ɛ d’eji.