Skip to content

Nǔnywɛ́ xwítíxwítí kpó Biblu kpó

Nǔnywɛ́ xwítíxwítí kpó Biblu kpó sɔgbe xá yěɖée wɛ a? Ényí Biblu kɛ nu dó nǔnywɛ́ xwítíxwítí sín nǔ lɛ́ wú ɔ, xó e é ɖɔ lɛ́ é ka nɔ sɔgbe a? Lin tamɛ dó nǔ e nǔɖíɖó e ɖo gbɛ ɔ mɛ lɛ́ é kpó nǔ e nǔnywɛ́ xwítíxwítízɔ́watɔ́ lɛ́ ɖɔ d’é wú lɛ́ é kpó ɖe xlɛ́ lɛ́ é jí.

Wěma lɛ́

Nǔjiwǔ E Ðò Nǔɖiɖó lɛ Mɛ lɛ É Nɔ Ðè Susu Mawu Tɔn Xlɛ́

Enyi mǐ kpɔ́n nǔ e lɛlɛ̌ dó mǐ lɛ é ganji ɔ, mǐ sixu mɔ jijɔ Gbɛɖotɔ́ ɔ tɔn lɛ, bo sɛkpɔ ɛ d’eji.