Nǔ e Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ nɔ wa lɛ́ é

Wɛnɖagbejíjlázɔ́ mǐtɔn

Nǔjlajla ɖé Hɛn Lè Wá Ðò Laponie

Kpɔ́n lee mɛ ɖěɖee nɔ nɔ Laponie lɛ é yí gǎn bǔnɔ ɖěɖee è dó bo na d’alɔ ye lɛ é gbɔn é.

Nǔjlajla ɖé Hɛn Lè Wá Ðò Laponie

Kpɔ́n lee mɛ ɖěɖee nɔ nɔ Laponie lɛ é yí gǎn bǔnɔ ɖěɖee è dó bo na d’alɔ ye lɛ é gbɔn é.

Nǔ e mǐ nɔ ɖe tɔ́n lɛ́ é

Xó Mawu Tɔn Bló Bɔ Nukúnmɛ Yetɔn Kɔ́n

È ɖè wema Matie tɔn tɔ́n dó Tókúnɔgbe Japon tɔn mɛ. Kpɔ́n lee Biblu ɖiɖó dó gbè mɛɖesunɔ tɔn mɛ xɔ akwɛ sɔ́ é.

Xó Mawu Tɔn Bló Bɔ Nukúnmɛ Yetɔn Kɔ́n

È ɖè wema Matie tɔn tɔ́n dó Tókúnɔgbe Japon tɔn mɛ. Kpɔ́n lee Biblu ɖiɖó dó gbè mɛɖesunɔ tɔn mɛ xɔ akwɛ sɔ́ é.

Nǔwiwa bǔnɔ lɛ́

Nǔ Taji E Ðò Kplé Xwewu Xwewu Tɔn Mɛ lɛ É: octobre 2014

Nɔví afatɔ́n mɔkpan kplé ɖó kpɔ́ ɖó kplé xwewu xwewu tɔn 130gɔ́ Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania tɔn wu. Kpɔ́n nǔ taji ɖěɖee jɛ ɖò nǔwiwa enɛ e hwenu è flín xwè 100 e Axɔ́suɖuto ɔ ko kp’acɛ na é lɛ é.

Nǔ Taji E Ðò Kplé Xwewu Xwewu Tɔn Mɛ lɛ É: octobre 2014

Nɔví afatɔ́n mɔkpan kplé ɖó kpɔ́ ɖó kplé xwewu xwewu tɔn 130gɔ́ Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania tɔn wu. Kpɔ́n nǔ taji ɖěɖee jɛ ɖò nǔwiwa enɛ e hwenu è flín xwè 100 e Axɔ́suɖuto ɔ ko kp’acɛ na é lɛ é.

Tuto xɔgbígbá tɔn lɛ́

“Nyɔnu lɛ Ðó Tɛn Yetɔn Ðò Xɔgbigbá Linu”

Azɔ̌ ɖěɖee ye nɔ wà xéɖéxéɖé lɛ é sise sixu kpaca we.

“Nyɔnu lɛ Ðó Tɛn Yetɔn Ðò Xɔgbigbá Linu”

Azɔ̌ ɖěɖee ye nɔ wà xéɖéxéɖé lɛ é sise sixu kpaca we.

Betɛ́li

Fun Ahwan Xá Zo Bo Ðu Ð’eji

Xɛsi sín nǔ e jɛ é ɖé zɔ́n bɔ azɔ̌ kplɔnkplɔn mɛ xó ɔ ɖò taji.

Fun Ahwan Xá Zo Bo Ðu Ð’eji

Xɛsi sín nǔ e jɛ é ɖé zɔ́n bɔ azɔ̌ kplɔnkplɔn mɛ xó ɔ ɖò taji.