Nǔ Yɔyɔ̌ Tɛ lɛ ka Ðè?

2020-10-20

WEMA LƐ & ALƆNUWEMA LƐ

Nɔ Kíjé Mawuxówema ɔ Gbè Bǐ Gbè: 2021

2020-10-20

LEE È NƆ ZÁN NǓNINA TOWE LƐ GBƆN É

Kpoɖeji ɔ Nɔ Sú Fí E Dò Ðè É

Nɛ̌ è ka nɔ nɔ gudo nú azɔ̌ mǐtɔn gbɔn ɖò tò ɖěɖee ma ɖó akwɛ kaka ɖé ǎ lɛ é mɛ?

2020-10-20

ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN

Janvier 2021

Xóta ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 1er mars jɛ 4 avril 2021 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

2020-10-05

NǓKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Nɛ̌ A ka Sixu Zun Xɔ́ntɔn Xá Mawu Gbɔn?

Nǔ tɛnwe ɖé lɛ sixu d’alɔ we bɔ a na zun xɔ́ntɔn xá Mawu.

2020-10-02

NǓKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Jezu D’asì Wɛ À? Jezu Ðó Nɔví lɛ Wɛ À?

Biblu ɖɔ xó ɖě dó ninɔmɛ Jezu tɔn wu ɖò asidida kpáxwé tawun ǎ có, nɛ̌ mǐ ka sixu wà gbɔn bo tuùn nú é d’asì alǒ gbɔ?

2020-10-02

NǓKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Etɛ ka Nyí Ahwan Haamagedɔni Tɔn?

Azɔn ɖokpo géé jɛn xókwín Haamagedɔni ɔ tɔ́n ɖò Biblu mɛ, amɔ̌, è ɖɔ ahwan e é dó gesí é xó ɖò Biblu ɔ blebu mɛ.

2020-10-02

NǓKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Mawu ka Nɔ Huzu Linlin Tɔn À?

Ðɔ e Biblu ɖɔ ɖɔ Mawu ɖɔ “un nɔ huzu ǎ” bo lɛ́ ɖɔ “un na gbɔ bo jó dó” é ka xlɛ́ ɖɔ Biblu nɔ sɔ́ ta éɖée wɛ à?

2020-10-02

NǓKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Etɛ ka Nyí Gbigbɔ Mímɛ́?

Ðó hwɛjijɔ ɖagbe ɖé lɛ wu ɔ, Biblu dó gesí gbigbɔ mímɛ́ ɔ ɖɔ é nyí “alɔ” Mawu tɔn lɛ.

2020-10-02

NǓKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Nǔnywɛ Xwitixwiti kpo Biblu kpo ka Xò Nǔ Dó Akpa Ðokpo ɔ Mɛ À?

Nǔ ɖěɖee ma sɔgbe ɖò nǔnywɛ xwitixwiti linu ǎ lɛ é ɖò Biblu ɔ mɛ wɛ à?

2020-10-02

NǓKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Mɛɖé ka Mɔ Mawu Kpɔ́n À?

Biblu sɔ́ ta éɖée hwenu e é ɖɔ ɖò akpáxwé ɖé ɖɔ “mɛ ɖebǔ mɔ Mawu kpɔ́n gbeɖé ǎ” bo ka lɛ́ ɖɔ ɖò akpá ɖevo xwé ɖɔ Mɔyizi “mɔ Mawu Izlayɛli tɔn” é wɛ à?

2020-09-29

LEE È NƆ ZÁN NǓNINA TOWE LƐ GBƆN É

Gbǎví Kpɛví E Nɔ Na Nǔɖuɖu Gbigbɔ Tɔn Mɛ É Ðé

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn gegě hɛn dìn ɔ, ye na nɔ yí wema lɛ kpo video lɛ kpo dó alokan alǒ tablɛti yetɔn lɛ jí, nú ye ma tlɛ ɖó Ɛntɛnɛti ɖebǔ ǎ ɔ nɛ.

2020-09-29

ATƆXWƐ

Etɛwu Mǐ ka Ðó Na Nɔ Xoɖɛ?

A ka ko xoɖɛ sɛ́dó Mawu, bo mɔ ɖɔ é kún na sinkɔn nú ɖɛ towe lɛ ó kpɔ́n à? Enyi mɔ̌ wɛ hǔn, hwiɖokponɔ wɛ nǔ nɔ cí mɔ̌ na ǎ.

2020-09-29

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA

Décembre 2020