Nǔ Yɔyɔ̌ Tɛ lɛ ka Ðè?

2021-10-19

LEE È NƆ ZÁN NǓNINA TOWE LƐ GBƆN É

Xwi Ðěɖěe Nɔ Húzú Gbɛzán Mɛtɔn É

Mǐ nɔ ɖe wěma e è nɔ wlán dó nukúntɔ́nnɔ lɛ́ sín nǔwlánwlán lɔ jí lɛ́ é tɔ́n kpowun ǎ, mǐ nɔ lɛ́ kplɔ́n mɛ lɛ́ lěe è nɔ xa nukúntɔ́nnɔ lɛ́ sín nǔwlánwlán gbɔn é.

2021-10-19

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

Janvier 2022

Xóta ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 28 février jɛ 3 avril 2022 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ

2021-10-11

KPLÉ GBƐZÁN KPÓ SINSƐNZƆ́ KPÓ TƆN SÍN AZƆ̌WÉMA

Janvier-février 2022

2021-10-06

ATƆXWƐ

Nɛ̌ A ka Sixu Bló Gbɔn Bo Ðó Sɔgudo Ðagbe Hugǎn Ðé

Ðó jiɖe ɖě ma sɔ́ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ ǎ wutu ɔ, mɛ lɛ nɔ ɖò nǔ e na xlɛ́ ali ye bɔ ye na ɖó sɔgudo ɖagbe hugǎn ɖé é ba wɛ kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo.

2021-10-06

NǓKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Etɛ ka nyí Sɛ́n Siká Tɔn Ɔ?

Hwenu e Jezu na Sɛ́n Siká tɔn ɔ é ɔ, lee è na nɔ wà nǔ xá mɛ lɛ ɖo kpaa mɛ gbɔn é kɛɖɛ jí wɛ é ɖɔ xó dó ǎ, loɔ, é tlɛ lɛ́ ɖɔ xó dó lee è na wà nǔ xá kɛntɔ́ mɛtɔn lɛ gbɔn é jí.

2021-10-06

NǓKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Hlɔnbiba Wu?

Wěɖexámɛ e ɖo Biblu mɛ lɛ é ko d’alɔ mɛ gegě bɔ ye ɖu ɖo jlǒ e ye nɔ ɖó bo na ba hlɔn é jí.

2021-10-05

NǓ E MƐ LƐ NƆ YAWU KANBYƆ LƐ É

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ́ Nɔ Gbɛ́ Abǎhwɛ Gbigbo Wɛ A?

Nǔgbódodó Biblu tɔn we xlɛ́ ali mǐ bɔ mǐ ná wá gbeta mǐɖésúnɔ tɔn lɛ́ kɔn dó abǎhwɛ gbigbo wú.

2021-10-05

NǓ E MƐ LƐ NƆ YAWU KANBYƆ LƐ É

Nɛ̌ Alɔwliwli Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Tɔn ka Nɔ Nyí Gbɔn?

Ninɔmɛ mɛ ɖokpo ɖokpo tɔn sixu gbɔn vovo, amɔ̌, nǔ taji ɖokpo tíìn bo nɔ ɖyɔ ǎ.

2021-10-04

WEMA LƐ & ALƆNUWEMA LƐ

Nɔ kíjé Mawuxówéma ɔ gbe bǐ gbe: 2022

2021-10-01

DƆKUN E ÐÒ NǓSƐXWETƐN MǏTƆN LƐ É

Ye Na Nǔ Ðagbe Hugǎn E Ye Ðó lɛ É

Nɛ̌ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ka d’alɔ nǔɖitɔ́ hatɔ́ yetɔn lɛ ɖò Wɛkɛ Hwan Wegɔ́ ɔ gudo tlolo gbɔn?

2021-09-24

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Nɛ̌ Biblu ka Sixu D’alɔ Mì Gbɔn?​: Akpáxwé 1: Nɔ Kíjé Biblu Towe

Enyi a yì tɔ́n jɛ dɔkungbá hwexónu tɔn ɖaxó ɖé jí ɔ, a na ba na mɔ dò nú nǔ e ɖ’emɛ é à cé? Dɔkungbá mɔ̌hun ɖé wɛ Biblu nyí. Nǔnywɛ xɔ akwɛ gegě wɛ ɖ’emɛ.

2021-09-24

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Etɛwu Un ka Ðó Na Nɔ Xoɖɛ?

Ðɛxixo ɔ, nǔ e nɔ xò hwihwɛ́ ayi mɛtɔn é ɖé kpowun wɛ à, alǒ nǔɖe wɛ bo hugǎn mɔ̌?