Nǔ Yɔyɔ̌ Tɛ lɛ ka Ðè?

2020-09-29

LEE È NƆ ZÁN NǓNINA TOWE LƐ GBƆN É

Gbǎví Kpɛví E Nɔ Na Nǔɖuɖu Gbigbɔ Tɔn Mɛ É Ðé

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn gegě hɛn dìn ɔ, ye na nɔ yí wema lɛ kpo video lɛ kpo dó alokan alǒ tablɛti yetɔn lɛ jí, nú ye ma tlɛ ɖó Ɛntɛnɛti ɖebǔ ǎ ɔ nɛ.

2020-09-29

ATƆXWƐ

Etɛwu Mǐ ka Ðó Na Nɔ Xoɖɛ?

A ka ko xoɖɛ sɛ́dó Mawu, bo mɔ ɖɔ é kún na sinkɔn nú ɖɛ towe lɛ ó kpɔ́n à? Enyi mɔ̌ wɛ hǔn, hwiɖokponɔ wɛ nǔ nɔ cí mɔ̌ na ǎ.

2020-09-29

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA

Décembre 2020

2020-09-22

ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN

Décembre 2020

Xóta ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 1er jɛ 28 février 2021 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

2020-09-09

NǓKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Jɛmɛji lɛ Wu?

Mɛɖé lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ Mawu nɔ zán jɛmɛji lɛ kpo azɔn ɖevo lɛ kpo dó dɔn tó nú mɛ ɖò égbé. Amɔ̌, Biblu nɔ gudo nú xó enɛ ǎ.

2020-09-09

LEE È NƆ ZÁN NǓNINA TOWE LƐ GBƆN É

Kplé Agun Tɔn lɛ Bibló Gbɔn Visioconférence

Nɛ̌ tutoblonunu ɔ ka d’alɔ agun lɛ bɔ ye xɔ kɔ́ntu Zoom tɔn e ɖò ayijayǐ mɛ bo ma v’axi ǎ lɛ é, lobɔ ye nɔ bló kplé yetɔn lɛ gbɔn visioconférence jí gbɔn?

2020-09-09

LEE È NƆ ZÁN NǓNINA TOWE LƐ GBƆN É

Kpléɖókpɔ́ Ðaxó 2020 Tɔn “Jɛ Awǎ Hwebǐnu”! Lilɛ Lilɛ Dó Gbè Ðevo Mɛ

Nɛ̌ è ka bló gbɔn bo yawǔ lilɛ xóɖiɖɔ lɛ, nǔ-kpinkplɔn-dó-kplɔ́n-nǔ lɛ kpo han lɛ kpo dó gbè 500 jɛji mɛ?

2020-09-09

LEE È NƆ ZÁN NǓNINA TOWE LƐ GBƆN É

Nǔsisɔ nú Kpléɖókpɔ́ Ðaxó 2020 Tɔn “Jɛ Awǎ Hwebǐnu”! Sín Video Lɛ

Etɛ lɛ é ka nɔ byɔ cobɔ è nɔ sɔnǔ nú kpléɖókpɔ́ ɖaxó mǐtɔn lɛ sín video lɛ?