Nǔ yɔ̌yɔ́ lɛ́

2022-11-22

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

Février 2023

Xóta ɖěɖěe è ná kplɔ́n ɖo kplé jí ɖo 3 jɛ 30 avril 2023 lɛ́ é wɛ ɖo Atɔxwɛ élɔ́ mɛ.

2022-10-31

NƆ ACÉJÍ!

Gǎn tɛ́ a ka ná sɔ́?: Étɛ́ Biblu ka ɖɔ?

Gbɛtɔ́ e tlɛ kpé nǔ wú hú gǎn é ɖó dogbó lɛ́, amɔ̌, Gǎn ɖokpó ɖe bɔ è sixú gán jɛ wǔ tɔn.