Skip to content

Azɔ̌wanú Biblu Kplɔnkplɔn Tɔn Lɛ

Azɔ̌wanú Biblu kplɔnkplɔn tɔn elɔ lɛ sixu d’alɔ we bɔ a na kplɔ́n Biblu ɔ kpɛɖé kpɛɖé b’ɛ na jɛmɛ nú we bo lɛ́ sɔ́ akpakpa we.

Kplɔ́n Nǔ Xà Nùkplɔnmɛtɔ́ Ɖé

Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu?

Biblu ɖò alɔ dó gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ ye ɖò nùkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lɛ sín xósin mɔ wɛ. A jló ɖɔ é ni d’alɔ hwi lɔ à?

Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn?

È tuùn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ gbɔn Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu sín tuto e ye nɔ xwlé mɛ é gblamɛ, gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Kpɔ́n lee é nɔ nyí gbɔn é.

Byɔ̌ Ðɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ni Wá Ba We Kpɔ́n

Ðɔ xó ɖó kpɔ́ xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ dó xóta Biblu tɔn ɖé jí, alǒ tɛ́n Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu sín tuto mǐtɔn kpɔ́n.

Zǎn azɔ̌wanú Biblu kplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn lɛ vɔ̌nu

Wema Nùkplɔnkplɔn Tɔn Lɛ

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

Wɛnɖagbe tɛ ka gosin Mawu gɔ́n? Etɛwu mǐ ka sixu ɖi nǔ na? Alɔnuwema elɔ na xósin nùkanbyɔ e mɛ lɛ nɔ kanbyɔ hwɛhwɛ dó Biblu jí lɛ é tɔn.

Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ?

È sɔnǔ nú azɔwanú Biblu kplɔnkplɔn tɔn elɔ b’ɛ na d’alɔ we bɔ a na mɔ nǔ jɛ nǔ e Biblu ɖɔ dó xota vovo jí é mɛ; xota elɔ lɛ lɔ ɖ’emɛ: nǔ e wu mǐ ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ é, nǔ e nɔ jɛ ɖò kú gudo é, lee è sixu ɖó xwédo awǎjijɛnɔ ɖé gbɔn é kpo gègě ɖevo lɛ kpo.

Kplɔ́n Nǔ Ɖò Kplé Mǐtɔn lɛ Jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Sín Kplé Agun Tɔn Lɛ

Ba dò nú fí e mǐ nɔ kplé ɖè é kpo lee mǐ nɔ sɛ̀n Mawu gbɔn é kpo.

Azɔ̌wanú Ɖevo Lɛ

JW Library

Zǎn Traduction du monde nouveau dó xà Biblu bo lɛ́ kplɔ́n. Jlɛ̌ nǔ e ɖ’emɛ lɛ é dó lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn gègě ɖevo lɛ wu.

Wemasɛxwetɛn Ɛntɛnɛti Jí Tɔn (opens new window)

Zǎn wema Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn dó ba dò nú xota Biblu tɔn lɛ ɖò ɛntɛnɛti jí.