Skip to content

Azɔ̌wanú Biblu Kplɔnkplɔn Tɔn Lɛ

Azɔ̌wanú Biblu kplɔnkplɔn tɔn vɔ̌nu elɔ lɛ kpo alɔdlɛndónǔ lɛ kpo sixu d’alɔ we bɔ a na gbló ada nú Biblu kplɔnkplɔn hwiɖesunɔ tɔn, lobo na mɔ nukúnnú jɛ Xó Mawu tɔn ɔ mɛ ganji d’eji. Zǎn Biblu mǐtɔn e ɖò Ɛntɛnɛti jí vɔ̌nu é; azɔ̌wanú e na zɔ́n bɔ è na kplɔ́n nǔ yì gɔngɔn mɛ ganji lɛ é gegě wɛ ɖ’emɛ. Kíjé Biblu kplɔnkplɔn mɛɖesunɔ sín nǔkplɔnkplɔn e mǐ sɔnǔ na lɛ é kpɔ́n. Zǎn video lɛ, xókwíntinmɛwegbo Biblu tɔn ɖé, ɖiɖe tò tɔn Biblu tɔn ɖé, xógbe Biblu tɔn ɖé lɛ sín tinmɛ sín wema ɖé kpo azɔ̌wanú jinjɔn Biblu jí vɔ̌nu ɖevo lɛ kpo dó dó jɛ̌ kɔ nú Biblu kplɔnkplɔn towe.

Video lɛ́ nú Biblu kplɔ́nkplɔ́n

Wema Biblu Tɔn lɛ Sín Xónusɔ́ɖóte Lɛ

Nǔ xɔ akwɛ ɖé lɛ dó nǔ e ɖò wema Biblu tɔn ɖokpo ɖokpo mɛ lɛ é kpo ninɔmɛ e mɛ nǔ lɛ jɛ ɖè é kpo jí.

Nǔkplɔnmɛ Taji Biblu Tɔn Lɛ

Nǔkplɔnkplɔn sín video klewun klewun elɔ lɛ na xósin nú nǔkanbyɔ taji Biblu tɔn lɛ, ɖi: Etɛwu Mawu ka ɖó ayikúngban ɔ? Etɛ ka nyí ninɔmɛ mɛkúkú lɛ tɔn? Etɛwu Mawu ka tin bɔ wuvɛ̌ mimɔ ɖè?

Azɔ̌wanú Biblu kplɔ́nkplɔ́n tɔn lɛ́ kpó alɔdlɛ́ndónǔ lɛ́ kpó

Wemafɔ Azǎn ɔ Tɔn

Nɔ Kíjé Mawuxówema ɔ Gbè Bǐ Gbè cí Mawusinsɛn sín nǔ ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn ɖé ɖɔhun. Wemafɔ klewun ɖé kpo tinmɛ klewun ɖé dó wemafɔ enɛ jí kpo nɔ ɖ’emɛ nú azǎn ɖokpo ɖokpo.

Wlɛnwín Biblu Xixa Tɔn Lɛ

Enyi a ɖò tuto Biblu xixa ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn, tuto Biblu xixa xwè ɖokpo mɛ tɔn, alǒ tuto Biblu xixa tɔn nú mɛ e jɛ Biblu xà jí yɔyɔ̌ lɛ é ba wɛ ɔ, tuto elɔ na d’alɔ we.

Nǔkanbyɔ Biblu Tɔn lɛ Sín Xósin

Kpɔ́n xósin e Biblu na nú nǔkanbyɔ e kúnkplá Mawu, Jezu, xwédo, yajiji kpo nǔ ɖevo lɛ kpo lɛ é.

Wěmasɛxwetɛn Ɛntɛnɛ́ti jí tɔn (opens new window)

Zǎn wěma Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ tɔn dó ba do nú xóta Biblu tɔn lɛ́ ɖo Ɛntɛnɛ́ti jí.

Nǔkplɔ́nmɛtɔ́ ɖé ní kplɔ́n Biblu ɔ xá we

Nɛ̌ tuto Biblu kplɔ́nkplɔ́n tɔn e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ nɔ xwlé mɛ é ka nɔ yi gbɔn?

Kpó Biblu kplɔ́nkplɔ́n vɔ̌nu sín tuto e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ nɔ xwlé mɛ é kpó ɔ, a sixú zán lǐlɛ́dógbeɖévomɛ Biblu tɔn ɖěbǔ. A vo bó ná ylɔ́ xwédo towe blěbú alǒ xɔ́ntɔn towe lɛ́ ɖěbǔ bɔ yě ná gɔ́ nú we.

Byɔ̌ ɖɔ è ní wá ba we kpɔ́n

Gbějé nǔkanbyɔ́ Biblu tɔn ɖé kpɔ́n, alǒ kplɔ́n nǔ ɖěvo lɛ́ dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ wú.