Skip to content

Azɔ̌wanú Biblu kplɔ́nkplɔ́n tɔn lɛ́

Azɔ̌wanú Biblu kplɔ́nkplɔ́n tɔn vɔ̌nu élɔ́ lɛ́ kpó alɔdlɛ́ndónǔ lɛ́ kpó sixú d’alɔ we bɔ a ná gbló ada nú Biblu kplɔ́nkplɔ́n hwiɖésúnɔ tɔn, lobo ná mɔ nukúnnú jɛ Xó Mawu tɔn ɔ mɛ ganjí d’é jí. Zǎn Biblu mǐtɔn e ɖo Ɛntɛnɛ́ti jí vɔ̌nu é; azɔ̌wanú e ná zɔ́n bɔ è ná kplɔ́n nǔ yi gɔngɔn mɛ ganjí lɛ́ é gěgé wɛ ɖ’é mɛ. Kíjé Biblu kplɔ́nkplɔ́n mɛɖésúnɔ sín nǔkplɔ́nkplɔ́n e mǐ sɔ́ nǔ ná lɛ́ é kpɔ́n. Zǎn video lɛ́, xókwíntínmɛwégbó Biblu tɔn ɖé, ɖiɖe to tɔn Biblu tɔn ɖé, xógbe Biblu tɔn ɖé lɛ́ sín tínmɛ sín wěma ɖé kpó azɔ̌wanú jínjɔ́n Biblu jí vɔ̌nu ɖěvo lɛ́ kpó dó dó jɛ̌ kɔ nú Biblu kplɔ́nkplɔ́n towe.

Video lɛ́ nú Biblu kplɔ́nkplɔ́n

Xónusɔ́ɖóte wěma Biblu tɔn lɛ́ tɔn lɛ́

Nǔ xɔ akwɛ́ ɖé lɛ́ dó nǔ e ɖo wěma Biblu tɔn ɖokpó ɖokpó mɛ lɛ́ é kpó ninɔmɛ e mɛ nǔ lɛ́ jɛ ɖe é kpó jí.

Nǔkplɔ́nmɛ tají Biblu tɔn lɛ́

Nǔkplɔ́nkplɔ́n sín video kléwún kléwún élɔ́ lɛ́ ná xósin nú nǔkanbyɔ́ tají Biblu tɔn lɛ́, ɖi: Étɛ́wú Mawu ka ɖó ayǐkúngban ɔ? Étɛ́ ka nyí ninɔmɛ mɛkúkú lɛ́ tɔn? Étɛ́wú Mawu ka tin bɔ wǔvɛ́ mimɔ ɖe?

Azɔ̌wanú Biblu kplɔ́nkplɔ́n tɔn lɛ́ kpó alɔdlɛ́ndónǔ lɛ́ kpó

Wemafɔ Azǎn ɔ Tɔn

Nɔ Kíjé Mawuxówema ɔ Gbè Bǐ Gbè cí Mawusinsɛn sín nǔ ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn ɖé ɖɔhun. Wemafɔ klewun ɖé kpo tinmɛ klewun ɖé dó wemafɔ enɛ jí kpo nɔ ɖ’emɛ nú azǎn ɖokpo ɖokpo.

Wlɛnwín Biblu Xixa Tɔn Lɛ

Enyi a ɖò tuto Biblu xixa ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn, tuto Biblu xixa xwè ɖokpo mɛ tɔn, alǒ tuto Biblu xixa tɔn nú mɛ e jɛ Biblu xà jí yɔyɔ̌ lɛ é ba wɛ ɔ, tuto elɔ na d’alɔ we.

Nǔkanbyɔ́ Biblu tɔn lɛ́ sín xósin

Ba do nú xósin e Biblu ná nú nǔkanbyɔ́ ɖěɖěe kúnkplá Mawu, Jezu, xwédo, wǔvɛ́ mimɔ kpó nǔ ɖěvo lɛ́ kpó lɛ́ é.

Wěmasɛxwetɛn Ɛntɛnɛ́ti jí tɔn (opens new window)

Zǎn wěma Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ tɔn dó ba do nú xóta Biblu tɔn lɛ́ ɖo Ɛntɛnɛ́ti jí.

Nǔkplɔ́nmɛtɔ́ ɖé ní kplɔ́n Biblu ɔ xá we

Nɛ̌ tuto Biblu kplɔ́nkplɔ́n tɔn e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ nɔ xwlé mɛ é ka nɔ yi gbɔn?

Kpó Biblu kplɔ́nkplɔ́n vɔ̌nu sín tuto e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ nɔ xwlé mɛ é kpó ɔ, a sixú zán lǐlɛ́dógbeɖévomɛ Biblu tɔn ɖěbǔ. A vo bó ná ylɔ́ xwédo towe blěbú alǒ xɔ́ntɔn towe lɛ́ ɖěbǔ bɔ yě ná gɔ́ nú we.

Byɔ̌ ɖɔ è ní wá ba we kpɔ́n

Gbějé nǔkanbyɔ́ Biblu tɔn ɖé kpɔ́n, alǒ kplɔ́n nǔ ɖěvo lɛ́ dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ wú.