Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Azɔ̌wanú Biblu Kplɔnkplɔn Tɔn Lɛ

Azɔ̌wanú Biblu kplɔnkplɔn tɔn elɔ lɛ sixu d’alɔ we bɔ a na kplɔ́n Biblu ɔ kpɛɖé kpɛɖé, b’ɛ na jɛmɛ nú we bo lɛ́ sɔ́ akpàkpà we.

WƐNÐAGBE ÐÉ SÍN MAWU GƆ́N!

Etɛ ka Nyí Ninɔmɛ Mɛkúkú lɛ Tɔn?

Biblu d’akpá ɖɔ é na wá sù hweɖenu bɔ mɛ gègě na fɔ́n sín kú, lee Lazáa fɔ́n gbɔn é ɖɔhun.

WƐNÐAGBE ÐÉ SÍN MAWU GƆ́N!

Etɛ ka Nyí Ninɔmɛ Mɛkúkú lɛ Tɔn?

Biblu d’akpá ɖɔ é na wá sù hweɖenu bɔ mɛ gègě na fɔ́n sín kú, lee Lazáa fɔ́n gbɔn é ɖɔhun.

Kplɔ́n Nǔ Xà Nùkplɔnmɛtɔ́ Ɖé

Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu?

Biblu ɖò alɔ dó gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ ye ɖò nùkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lɛ sín xósin mɔ wɛ. A jló ɖɔ é ni d’alɔ hwi lɔ à?

Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn?

È tuùn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ gbɔn Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu sín tuto e ye nɔ xwlé mɛ é gblamɛ, gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Kpɔ́n lee é nɔ nyí gbɔn é.

Byɔ Ðɔ È Ni Kplɔ́n Biblu Xá We

Kplɔ́n Biblu vɔ̌nu ɖò hwenu kpo fí e nyɔ́ nú we é kpo.

Zǎn azɔ̌wanú Biblu kplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn lɛ vɔ̌nu

Wema Nùkplɔnkplɔn Tɔn Lɛ

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

Wɛnɖagbe tɛ ka gosin Mawu gɔ́n? Etɛwu mǐ ka sixu ɖi nǔ na? Alɔnuwema elɔ na xósin nùkanbyɔ e mɛ lɛ nɔ kanbyɔ hwɛhwɛ dó Biblu jí lɛ é tɔn.

Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ?

È sɔnǔ nú azɔwanú Biblu kplɔnkplɔn tɔn elɔ b’ɛ na d’alɔ we bɔ a na mɔ nǔ jɛ nǔ e Biblu ɖɔ dó xota vovo jí é mɛ; xota elɔ lɛ lɔ ɖ’emɛ: nǔ e wu mǐ ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ é, nǔ e nɔ jɛ ɖò kú gudo é, lee è sixu ɖó xwédo awǎjijɛnɔ ɖé gbɔn é kpo gègě ɖevo lɛ kpo.

Kplɔ́n Nǔ Ɖò Kplé Mǐtɔn lɛ Jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Sín Kplé Agun Tɔn Lɛ

Ba dò nú fí e mǐ nɔ kplé ɖè é kpo lee mǐ nɔ sɛ̀n Mawu gbɔn é kpo.

Nɛ̌ Nǔ lɛ ka Nɔ Yì Gbɔn Ðò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn ɖé Mɛ?

Kpɔ́n lee nǔ lɛ nɔ yì gbɔn é hwiɖesunɔ.

Azɔ̌wanú Ɖevo Lɛ

JW Library

Zǎn Traduction du monde nouveau dó xà Biblu bo lɛ́ kplɔ́n. Jlɛ̌ nǔ e ɖ’emɛ lɛ é dó lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn gègě ɖevo lɛ wu.

Wemasɛxwetɛn Ɛntɛnɛti Jí Tɔn

Zǎn wema Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn dó ba dò nú xota Biblu tɔn lɛ ɖò ɛntɛnɛti jí.