Skip to content

Azɔ̌wanú Biblu Kplɔnkplɔn Tɔn Lɛ

Azɔ̌wanú Biblu kplɔnkplɔn tɔn elɔ lɛ sixu d’alɔ we bɔ a na kplɔ́n Biblu ɔ kpɛɖé kpɛɖé b’ɛ na jɛmɛ nú we bo lɛ́ sɔ́ akpakpa we.

Biblu Ðò Ɛntɛnɛti Jí

Sɛkpɔ́ Mawu gbɔn Biblu xixa gblamɛ.

Video lɛ nú Biblu Kplɔnkplɔn

Wema Biblu Tɔn lɛ Sín Xónusɔ́ɖóte Lɛ

Nǔ taji e jɛ ɖò wema Biblu tɔn ɖokpo ɖokpo mɛ lɛ é, kpo ninɔmɛ e mɛ ye jɛ ɖè é kpo.

Video Jinjɔn Biblu Jí Lɛ: Nǔkplɔnmɛ Taji Lɛ

Nǔkplɔnkplɔn sín video klewun klewun e na xósin nú nǔkanbyɔ taji Biblu tɔn lɛ é.

Azɔ̌wanú Biblu Kplɔnkplɔn Tɔn lɛ kpo Alɔdlɛndónǔ lɛ Kpo

Wlɛnwín Biblu Xixa Tɔn Lɛ

Enyi a ɖò tuto Biblu xixa ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn, tuto Biblu xixa xwè ɖokpo mɛ tɔn, alǒ tuto Biblu xixa tɔn nú mɛ e jɛ Biblu xà jí yɔyɔ̌ lɛ é ba wɛ ɔ, tuto elɔ na d’alɔ we.

Nǔkanbyɔ Biblu Tɔn lɛ Sín Xósin

Kpɔ́n xósin e Biblu na nú nǔkanbyɔ e kúnkplá Mawu, Jezu, xwédo, yajiji kpo nǔ ɖevo lɛ kpo lɛ é.

Wemasɛxwetɛn Ɛntɛnɛti Jí Tɔn (opens new window)

Zǎn wema Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn dó ba dò nú xóta Biblu tɔn lɛ ɖò Ɛntɛnɛti jí.

Kplɔ́n Biblu ɔ Xá Nǔkplɔnmɛtɔ́ Ɖé

Nɛ̌ Mi ka Nɔ Kplɔ́n Biblu Xá Mɛ Gbɔn?

Mɔ xósin nú nǔkanbyɔ ɖěɖee kúnkplá Biblu kpinkplɔn vɔ̌nu sín tuto mǐtɔn lɛ é.

Byɔ̌ Ðɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ni Wá Ba We Kpɔ́n

Ðɔ xó ɖó kpɔ́ xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ dó xóta Biblu tɔn ɖé jí, alǒ tɛ́n Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu sín tuto mǐtɔn kpɔ́n.