Skip to content

Nǔɖiɖi ɖíɖó nú Mawu

Nǔɖiɖi ɖ’agbɔ̌n tawun: é sixú zɔ́n bɔ a gbí dɔn din, bo ná lɛ́ ɖó nukúnɖíɖó ɖejidéwú ɖé dó sɔgúdo wú. Nú a ma ɖi nǔ nú Mawu kpɔ́n ǎ, alǒ a sɔ́ ɖi nǔ ǎ, alǒ a jló ná hɛn nǔɖiɖi towe lí dǒ wɛ ɔ, Biblu sixú d’alɔ we.

ÐI NǓ YĚ ÐƆHUN

Elíi: É Dɛ Kaka Yì Vivɔnu

Kpɔ́ndéwú gbejininɔ kpo didɛ kpo tɔn Elíi tɔn sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na na hlɔnhlɔn nǔɖiɖi mǐɖesunɔ tɔn ɖò hwenu vɛwǔ lɛ mɛ.

ÐI NǓ YĚ ÐƆHUN

Elíi: É Dɛ Kaka Yì Vivɔnu

Kpɔ́ndéwú gbejininɔ kpo didɛ kpo tɔn Elíi tɔn sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na na hlɔnhlɔn nǔɖiɖi mǐɖesunɔ tɔn ɖò hwenu vɛwǔ lɛ mɛ.