Skip to content

Nǔɖiɖi ɖíɖó nú Mawu

Nǔɖiɖi ɖ’agbɔ̌n tawun: é sixú zɔ́n bɔ a gbí dɔn din, bo ná lɛ́ ɖó nukúnɖíɖó ɖejidéwú ɖé dó sɔgúdo wú. Nú a ma ɖi nǔ nú Mawu kpɔ́n ǎ, alǒ a sɔ́ ɖi nǔ ǎ, alǒ a jló ná hɛn nǔɖiɖi towe lí dǒ wɛ ɔ, Biblu sixú d’alɔ we.