Skip to content

Nùɖiɖi Ðiɖó nú Mawu

Nùɖiɖi nyí hlɔnhlɔn ɖagbewiwa tɔn aditi ɖé: é sixu zɔ́n bɔ a gbí dɔn dìn, bo sixu lɛ́ na we nukúnɖiɖo ɖejid’ewu ɖé dó sɔgudo wu. Enyi a na bo tlɛ ma ɖi nǔ nú Mawu kpɔ́n ǎ, hɛn nùɖiɖi towe bú ǎ, alǒ jló na hɛn nùɖiɖi towe lidǒ ɔ, Biblu sixu d’alɔ we.

NǓKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Nɛ̌ A ka Sixu Zun Xɔ́ntɔn Xá Mawu Gbɔn?

Nǔ tɛnwe ɖé lɛ sixu d’alɔ we bɔ a na zun xɔ́ntɔn xá Mawu.

NǓKANBYƆ BIBLU TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Nɛ̌ A ka Sixu Zun Xɔ́ntɔn Xá Mawu Gbɔn?

Nǔ tɛnwe ɖé lɛ sixu d’alɔ we bɔ a na zun xɔ́ntɔn xá Mawu.

Wema Lɛ

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

Wɛnɖagbe tɛ ka gosin Mawu gɔ́n? Etɛwu mǐ ka sixu ɖi nǔ na? Alɔnuwema elɔ na xósin nùkanbyɔ e mɛ lɛ nɔ kanbyɔ hwɛhwɛ dó Biblu jí lɛ é tɔn.