Skip to content

Nùɖiɖi Ðiɖó nú Mawu

Nùɖiɖi nyí hlɔnhlɔn ɖagbewiwa tɔn aditi ɖé: é sixu zɔ́n bɔ a gbí dɔn dìn, bo sixu lɛ́ na we nukúnɖiɖo ɖejid’ewu ɖé dó sɔgudo wu. Enyi a na bo tlɛ ma ɖi nǔ nú Mawu kpɔ́n ǎ, hɛn nùɖiɖi towe bú ǎ, alǒ jló na hɛn nùɖiɖi towe lidǒ ɔ, Biblu sixu d’alɔ we.

ÐI NǓ YE ÐƆHUN

Davidi kpo Jonatáan Kpo: Nǔ Tɔn Jɛ Étɔn Jí

Nɛ̌ mɛ e gosin fí vovo, bo lɛ́ ɖó xwè vovo é we ka nyí xɔ́ntɔn vívɛ́ gbɔn? Nɛ̌ kpɔ́ndéwú yetɔn ka sixu d’alɔ we bɔ a na zun xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ gbɔn?

ÐI NǓ YE ÐƆHUN

Davidi kpo Jonatáan Kpo: Nǔ Tɔn Jɛ Étɔn Jí

Nɛ̌ mɛ e gosin fí vovo, bo lɛ́ ɖó xwè vovo é we ka nyí xɔ́ntɔn vívɛ́ gbɔn? Nɛ̌ kpɔ́ndéwú yetɔn ka sixu d’alɔ we bɔ a na zun xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ gbɔn?