Skip to content

VIDEO MƐKPLƆNKPLƆN TƆN LƐ

Video Jinjɔn Biblu Jí Lɛ: Nǔkplɔnmɛ Taji Lɛ

Nǔkplɔnkplɔn sín video klewun klewun elɔ lɛ na xósin nú nǔkanbyɔ taji Biblu tɔn lɛ. Video lɛ gegě cá kan xá nǔkplɔnkplɔn e ɖò alɔnuwema Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n! mɛ lɛ é

Dǎ Wɛ È Dá Wɛkɛ ɔ À?

Hwɛhwɛ ɔ, mɛ lɛ nɔ mɔ nukúnnú jɛ tan Biblu tɔn e ɖɔ xó dó nǔ lɛ dídá wu é mɛ ɖó agɔ, bo tlɛ nɔ ɖɔ ɖɔ xɛxó wɛ. Nǔ e Biblu ɖɔ é ka xwè ali à?

Mawu ka Ðó Nyikɔ ɖé À?

Mawu ɖó tɛnmɛ-nyikɔ gègě, ɖi Nǔbǐwukpétɔ́, Gbɛɖotɔ́, kpo Aklunɔ kpo. Amɔ̌, è zán nyikɔ Mawu tɔn ɖesunɔ hú azɔn 7000 ɖò Biblu mɛ.

Mɛ̌ ka Nyí Dowatɔ́ Biblu Tɔn?

Enyi gbɛtɔ́ lɛ wɛ wlan ɔ, é ka sɔgbe bɔ è ylɔ ɖɔ Mawuxó à? Linlin mɛ̌ tɔn lɛ ka ɖò Biblu ɔ mɛ?

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Wá Gbɔn Bo Tuùn Ðɔ Nǔ E Ðò Biblu Mɛ ɔ Nyí Nugbǒ?

Enyi Mawu wɛ nyí Dowatɔ́ Biblu tɔn ɔ, é ɖó na gbɔn vo nú wema ɖevo lɛ bǐ.

Etɛwu Mawu ka Ðó Ayikúngban Ɔ?

Nǔ ɖɛkpɛɖɛkpɛ kɛɖɛ wɛ gɔ́ ayikúngban ɔ jí. È sɔ́ ɛ ɖó fí e é ɖó na nɔ dó hwesivɔ ɔ pɛ́ɛ́ é, é nya dó kɛ́n lee é jɛxa gbɔn é, bo ɖò wezun e jí é na nɔ dó lɛlɛ̌ é pɛ́ɛ́. Aniwu Mawu ka jɛ tagba tobutobu enɛ lɛ bo dá ayikúngban ɔ?

Etɛ ka Nyí Ninɔmɛ Mɛkúkú lɛ Tɔn?

Biblu d’akpá ɖɔ é na wá sù hweɖenu bɔ mɛ gègě na fɔ́n sín kú, lee Lazáa fɔ́n gbɔn é ɖɔhun.

Jezu Klisu Wɛ Nyí Mawu À?

Mɛ ɖokpo ɔ wɛ Jezu Klisu kpo Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ kpo nyí à? Alǒ mɛ vovo we wɛ ye nyí à?

Etɛwu Jezu ka Kú?

Biblu xlɛ́ ɖɔ kú Jezu tɔn ɖò taji tawun. Linlin ɖé wu wɛ é kú à?

Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn?

Sinsɛnzɔ́ Jezu tɔn hwenu ɔ, é kplɔ́n nǔ mɛ dó Axɔsuɖuto Mawu tɔn wu hú xota ɖevo ɖebǔ. Nú xwè kanweko mɔkpan ɔ, ahwanvu tɔn lɛ xoɖɛ ɖɔ Axɔsuɖuto enɛ ni wá.

Aniwu Mawu ka Tin Bɔ Wuvɛ̌ Mimɔ Ðè?

Mɛ gegě nɔ kan nǔ e wu wangbɛnúmɛ kpo wuvɛ̌ mimɔ kpo gɔ́ gbɛ̀ ɔ é byɔ. Biblu na xósin e jɛmɛ nú mɛ bo lɛ́ ɖu ɖò mɛ jí é ɖé.

Mawu ka Nɔ Yí Gbè nú Sinsɛn lɛ Bǐ À?

Mɛ gegě ɖi nǔ ɖɔ a na bo ɖò sinsɛn ɖebǔ mɛ ɔ, é kún ɖɔ nǔɖe ó.

Mawu ka Nɔ Ðótó Ðɛ lɛ Bǐ À?

Nú mɛɖé xoɖɛ ɖó hwɛjijɔ cejɛnnabi tɔn lɛ wu ɔ ka ló? Nú sunnu ɖé xò daka asì tɔn wu, bo wá byɔ nyɔna Mawu tɔn ɔ ka ló?