Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

VIDEO MƐKPLƆNKPLƆN TƆN LƐ

Video Jinjɔn Biblu Jí Lɛ: Nùkplɔnmɛ Taji Lɛ

Nùkplɔnkplɔn sín video klewun klewun elɔ lɛ na xósin nú nùkanbyɔ taji Biblu tɔn lɛ, bo lɛ́ cá kàn xá nùkplɔnkplɔn e ɖò alɔnuwema Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n! mɛ lɛ é

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

Wɛnɖagbe tɛ ka gosin Mawu gɔ́n? Etɛwu mǐ ka sixu ɖi nǔ na? Alɔnuwema elɔ na xósin nùkanbyɔ e mɛ lɛ nɔ kanbyɔ hwɛhwɛ dó Biblu jí lɛ é tɔn.

Mawu ka Ðó Nyikɔ ɖé À?

Mawu ɖó tɛnmɛ-nyikɔ gègě, ɖi Nǔbǐwukpétɔ́, Gbɛɖotɔ́, kpo Aklunɔ kpo. Amɔ̌, è zán nyikɔ Mawu tɔn ɖesunɔ hú azɔn 7 000 ɖò Biblu mɛ.

Mɛ̌ ka Nyí Dowatɔ́ Biblu Tɔn?

Enyi gbɛtɔ́ lɛ wɛ wlan ɔ, é ka sɔgbe bɔ è ylɔ ɖɔ Mawuxó à? Linlin mɛ̌ tɔn lɛ ka ɖò Biblu ɔ mɛ?

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Wá Gbɔn Bo Tuùn Ðɔ Nǔ E Ðò Biblu Mɛ ɔ Nyí Nugbǒ?

Enyi Mawu wɛ nyí Dowatɔ́ Biblu tɔn ɔ, é ɖó na gbɔn vo nú wema ɖevo lɛ bǐ.

Etɛwu Jezu ka Kú?

Biblu xlɛ́ ɖɔ kú Jezu tɔn ɖò taji tawun. Linlin ɖé wu wɛ é kú à?

Etɛwu Mawu ka Ðó Ayikúngban Ɔ?

Nǔ ɖɛkpɛɖɛkpɛ kɛɖɛ wɛ gɔ́ ayikúngban ɔ jí. È sɔ́ ɛ ɖó fí e é ɖó na nɔ dó hwesivɔ ɔ pɛ́ɛ́ é, é nya dó kɛ́n lee é jɛxa gbɔn é, bo ɖò wezun e jí é na nɔ dó lɛlɛ̌ é pɛ́ɛ́. Aniwu Mawu ka jɛ tagba tobutobu enɛ lɛ bo dá ayikúngban ɔ?

Etɛ ka Nyí Ninɔmɛ Mɛkúkú lɛ Tɔn?

Biblu d’akpá ɖɔ é na wá sù hweɖenu bɔ mɛ gègě na fɔ́n sín kú, lee Lazáa fɔ́n gbɔn é ɖɔhun.

Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn?

Sinsɛnzɔ́ Jezu tɔn hwenu ɔ, é kplɔ́n nǔ mɛ dó Axɔsuɖuto Mawu tɔn wu hú xota ɖevo ɖebǔ. Nú xwè kanweko mɔkpan ɔ, ahwanvu tɔn lɛ xoɖɛ ɖɔ Axɔsuɖuto enɛ ni wá.