Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

VIDEO MƐKPLƆNKPLƆN TƆN LƐ

Video Jinjɔn Biblu Jí Lɛ: Nùkplɔnmɛ Taji Lɛ

Nùkplɔnkplɔn sín video klewun klewun elɔ lɛ na xósin nú nùkanbyɔ taji Biblu tɔn lɛ, bo lɛ́ cá kàn xá nùkplɔnkplɔn e ɖò alɔnuwema Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n! mɛ lɛ é

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

Wɛnɖagbe tɛ ka gosin Mawu gɔ́n? Etɛwu mǐ ka sixu ɖi nǔ na? Alɔnuwema elɔ na xósin nùkanbyɔ e mɛ lɛ nɔ kanbyɔ hwɛhwɛ dó Biblu jí lɛ é tɔn.

Mawu ka Ðó Nyikɔ ɖé À?

Mawu ɖó tɛnmɛ-nyikɔ gègě, ɖi Nǔbǐwukpétɔ́, Gbɛɖotɔ́, kpo Aklunɔ kpo. Amɔ̌, è zán nyikɔ Mawu tɔn ɖesunɔ hú azɔn 7 000 ɖò Biblu mɛ.

Mɛ̌ ka Nyí Dowatɔ́ Biblu Tɔn?

Enyi gbɛtɔ́ lɛ wɛ wlan ɔ, é ka sɔgbe bɔ è ylɔ ɖɔ Mawuxó à? Linlin mɛ̌ tɔn lɛ ka ɖò Biblu ɔ mɛ?

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Wá Gbɔn Bo Tuùn Ðɔ Nǔ E Ðò Biblu Mɛ ɔ Nyí Nugbǒ?

Enyi Mawu wɛ nyí Dowatɔ́ Biblu tɔn ɔ, é ɖó na gbɔn vo nú wema ɖevo lɛ bǐ.

Etɛwu Mawu ka Ðó Ayikúngban Ɔ?

Nǔ ɖɛkpɛɖɛkpɛ kɛɖɛ wɛ gɔ́ ayikúngban ɔ jí. È sɔ́ ɛ ɖó fí e é ɖó na nɔ dó hwesivɔ ɔ pɛ́ɛ́ é, é nya dó kɛ́n lee é jɛxa gbɔn é, bo ɖò wezun e jí é na nɔ dó lɛlɛ̌ é pɛ́ɛ́. Aniwu Mawu ka jɛ tagba tobutobu enɛ lɛ bo dá ayikúngban ɔ?

Etɛ ka Nyí Ninɔmɛ Mɛkúkú lɛ Tɔn?

Biblu d’akpá ɖɔ é na wá sù hweɖenu bɔ mɛ gègě na fɔ́n sín kú, lee Lazáa fɔ́n gbɔn é ɖɔhun.

Etɛwu Jezu ka Kú?

Biblu xlɛ́ ɖɔ kú Jezu tɔn ɖò taji tawun. Linlin ɖé wu wɛ é kú à?

Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn?

Sinsɛnzɔ́ Jezu tɔn hwenu ɔ, é kplɔ́n nǔ mɛ dó Axɔsuɖuto Mawu tɔn wu hú xota ɖevo ɖebǔ. Nú xwè kanweko mɔkpan ɔ, ahwanvu tɔn lɛ xoɖɛ ɖɔ Axɔsuɖuto enɛ ni wá.

Mawu ka Nɔ Ðótó Ðɛ lɛ Bǐ À?

Nú mɛɖé xoɖɛ ɖó hwɛjijɔ cejɛnnabi tɔn lɛ wu ɔ ka ló? Nú sunnu ɖé xò daka asì tɔn wu, bo wá byɔ nyɔna Mawu tɔn ɔ ka ló?