Skip to content

Nǔ e Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ mɔ kpɔ́n lɛ́ é

Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ nɔ dó gǎn, bo nɔ jó Xó Mawu tɔn dó, b’ɛ nɔ xlɛ́ ali linlin yětɔn lɛ́, nǔ e yě nɔ ɖɔ lɛ́ é kpó nǔwalɔ yětɔn lɛ́ kpó. Kplɔ́n nǔ dó lěe Biblu húzú gbɛzán yě kpó mɛ ɖěɖěe lɛ́ lɛ̌ dó yě lɛ́ é kpó tɔn gbɔn é wú.

NǓ E È MƆ KPƆ́N LƐ́ É

Ðɔ nú Ye Ðɔ Emi Yí Wǎn nú Ye

Kplɔ́n lee Biblu d’alɔ xwédo ɖé bɔ wanyiyi kpo awǎjijɛ kpo tíìn ɖò alɔwliwli yetɔn mɛ gbɔn é.

NǓ E È MƆ KPƆ́N LƐ́ É

Ðɔ nú Ye Ðɔ Emi Yí Wǎn nú Ye

Kplɔ́n lee Biblu d’alɔ xwédo ɖé bɔ wanyiyi kpo awǎjijɛ kpo tíìn ɖò alɔwliwli yetɔn mɛ gbɔn é.