Skip to content

Nǔ e Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ mɔ kpɔ́n lɛ́ é

Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ nɔ dó gǎn, bo nɔ jó Xó Mawu tɔn dó, b’ɛ nɔ xlɛ́ ali linlin yětɔn lɛ́, nǔ e yě nɔ ɖɔ lɛ́ é kpó nǔwalɔ yětɔn lɛ́ kpó. Kplɔ́n nǔ dó lěe Biblu húzú gbɛzán yě kpó mɛ ɖěɖěe lɛ́ lɛ̌ dó yě lɛ́ é kpó tɔn gbɔn é wú.

BIBLU NƆ HÚZÚ GBƐZÁN MƐTƆN

“Un Sɔ́ Nyí Kannumɔ nú Dakaxixo Ǎ”

Azǎn nukɔntɔn e gbè Michael Kuenzle bɛ́ azɔ̌ tɔn yɔyɔ̌ ɔ é, è kanbyɔ ɛ ɖɔ, “A ka lin ɖɔ Mawu wɛ mǐ na dó wuvɛ̌ e mɔ wɛ gbɛ̀ ɔ ɖè é sín hwɛ à?” Enɛ huzu gbɛzán tɔn.

BIBLU NƆ HÚZÚ GBƐZÁN MƐTƆN

“Un Sɔ́ Nyí Kannumɔ nú Dakaxixo Ǎ”

Azǎn nukɔntɔn e gbè Michael Kuenzle bɛ́ azɔ̌ tɔn yɔyɔ̌ ɔ é, è kanbyɔ ɛ ɖɔ, “A ka lin ɖɔ Mawu wɛ mǐ na dó wuvɛ̌ e mɔ wɛ gbɛ̀ ɔ ɖè é sín hwɛ à?” Enɛ huzu gbɛzán tɔn.