Skip to content

Kɛ́n Taji ɖé Lɛ: Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

  • Tò nabi e mɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɖè é: 239

  • Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn: 8 816 562

  • Biblu kplɔnkplɔn nabi e wu mǐ kpé nukún dó vɔ̌nu é: 7 281 212

  • Mɛ nabi e wá Flǐn Kú Klisu Tɔn Tɔn tɛnmɛ é: 20 461 767

  • Agun: 118 177

 

Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ gbɔn gbɛ ɔ bǐ mɛ

Wɛ̌kɛ́zo ɛnɛ lɛ́ bǐ mɛ wɛ mǐ nɔ nɔ, bo gosín akɔ vovo mɛ lobo ɖó aca vovo lɛ́. A sixú ko tuun wɛnɖagbejíjlázɔ́ mǐtɔn, amɔ̌, mǐ nɔ lɛ́vɔ́ d’alɔ nɔzo mǐtɔn lɛ́ ɖo ali tají ɖěvo lɛ́ nu.

Lɛ̌ kpɔ́n

WĚMA LƐ́ & ALƆNUWÉMA LƐ́

Gbeɖíɖó azɔ̌ e Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ wa gbɔn gbɛ ɔ bǐ mɛ ɖo xwe sinsɛnzɔ́ tɔn 2023 tɔn mɛ é tɔn

Kpɔ́n wɛnjíjlázɔ́ e Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ wa bɛ́sín septembre 2022 jɛ août 2023 gbɔn gbɛ ɔ bǐ mɛ é sín dǒyidǒslɔ́.