Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe
 • Prizren, Kosovo: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn jla wɛ

  Kɛ́n Taji Lɛ: Kosovo

  • Gbɛtɔ́: 2 350 000

  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu mɛ é: 269

  • Agun: 8

  • 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò gbɛtɔ́ 8 736

 • Gael’, Yap, Micronésie: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò alɔnuwema junjɔn Biblu jí ɖé xwlé mɛ wɛ, ɖò fí e è nɔ tò awinnya kpikpa e nɔ nɔ akwɛ domɛ lɛ é ɖó é wɛ

  Kɛ́n Taji Lɛ: Yap

  • Gbɛtɔ́: 11 376

  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu mɛ é: 27

  • Agun: 1

  • 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò gbɛtɔ́ 421

 • Manga, Burkina Faso: Kúnnuɖiɖe ɖò avɔkan ɖiɖe hwenu

  Kɛ́n Taji Lɛ: Burkina Faso

  • Gbɛtɔ́: 19 173 322

  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu mɛ é: 1 863

  • Agun: 46

  • 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò gbɛtɔ́ 10 292

 • Tɔtɛntinto Vava’u tɔn, Tonga: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò wemafɔ Biblu tɔn e dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ é ɖé má xá mɛ wɛ

  Kɛ́n Taji Lɛ: Tonga

  • Gbɛtɔ́: 107 986

  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu mɛ é: 221

  • Agun: 3

  • 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò gbɛtɔ́ 489

HUN

“È na jla axɔsuɖuɖu Mawu tɔn sín wɛnɖagbe gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.”—Matie 24:14.

SÚ

“È na jla axɔsuɖuɖu Mawu tɔn sín wɛnɖagbe gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.”—Matie 24:14.

“È na jla axɔsuɖuɖu Mawu tɔn sín wɛnɖagbe gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.”—Matie 24:14.

ATƆXWƐ

No. 1 2018 | Biblu Kpò Ðò Taji Égbé Wɛ À?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ: Mɛ Alɔkpa Tɛ Mǐ ka Nyí?

Mǐ gosin akɔ vovo lɛ mɛ bo gosin fí vovo lɛ. É ɖò mɔ̌ có, mǐ ɖò bǔ, bo ɖò nǔ ɖokpo ɔ lɛ nya wɛ. Nǔ e nɔ mya nukún nú mǐ hú nǔ lɛ bǐ é wɛ nyí ɖɔ mǐ na nɔ kpa susu nú Jehovah, Mawu e ɖó Biblu kpo nǔ lɛ bǐ kpo é. Mǐ nɔ wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ dó xwedó afɔdomɛ Jezu Klisu tɔn, bɔ mǐ nɔ lɛ́ gó ɖɔ è nɔ ylɔ mǐ ɖɔ Klisanwun lɛ. Mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo nɔ zán hwenu dó d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ hwɛhwɛ, bonu ye na kplɔ́n nǔ dó Biblu kpo Axɔsuɖuto Mawu tɔn kpo wu. Ðó mǐ nɔ ɖekúnnu, alǒ nɔ ɖɔ xó dó Jehovah Mawu kpo Axɔsuɖuto tɔn kpo wu wutu ɔ, è tuùn mǐ ɖɔ mǐ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ.

Kije nǔ e ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jí lɛ é kpɔ́n. Kplɔ́n nǔ gègě dó mɛ alɔkpa e mǐ nyí é kpo nǔ e mǐ ɖi nǔ na lɛ é kpo wu.

 

Alɔwliwli & Xwédo

Nɛ̌ Xwédo Towe ka Sixu Ðó Awǎjijɛ Gbɔn?

Jehovah, Mawu awǎjijɛnɔ ɔ jló ɖɔ xwédo lɛ ni ɖó awǎjijɛ. Kpɔ́n nǔ e Biblu ɖɔ bɔ é na d’alɔ asú, asì, mɛjitɔ́ lɛ, kpo vǐ lɛ kpo é.

Mɛ Winnyawinnya Lɛ

Etɛwu È ka Nɔ Yì Kplé lɛ Ðò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Mɛ?

Azɔn wè ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ kplé bo nɔ sɛ̀n Mawu ɖò fí e è nɔ ylɔ ɖɔ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ é. Etɛ ka nɔ jɛ ɖò finɛ? Nɛ̌ è ka sixu ɖu lè tɛn tɔn mɛ yiyi tɔn gbɔn?

Yɔkpɔvu Lɛ

Gbɛzán Gbexosin-alijitɔ́ ɖé Tɔn (Han 81)

Lin tamɛ dó gbexosin-alijitɔ́ nyínyí wu, gbɛzán ɖé wɛ bo sixu zɔ́n a na mɔ nyɔna Jehovah tɔn hwebǐnu.

Byɔ Ðɔ È Ni Kplɔ́n Biblu Xá We

Kplɔ́n Biblu vɔ̌nu ɖò hwenu kpo fí e nyɔ́ nú we é kpo.

Ba Video Lɛ

Kpɔ́n video mǐtɔn e ɖò ɛntɛnɛti jí lɛ é.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Sín Kplé Agun Tɔn Lɛ

Ba dò nú fí e mǐ nɔ kplé ɖè é kpo lee mǐ nɔ sɛ̀n Mawu gbɔn é kpo.

Wema E Ðè lɛ É

Kpɔ́n nǔ yɔyɔ̌ lɛ kpo ee ko ɖè lɛ é kpo.

Kpɔ́n Video Tokunɔgbe Tɔn Lɛ

Zǎn video tokunɔgbe tɔn lɛ dó kplɔ́n Biblu na.