Skip to content

Gbɛ̀ E Nyɔ́ Hugǎn É ɖé Ðò Malin-Malin Mɛ

Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn mɔ̌? Kpɔ́n nǔ e Biblu ɖɔ é ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

 

Kpɔ́n nǔ ɖěvo lɛ́

Kpɔ́n video, nǔxixo, xóta, kpó ɖɔnúese kpó ɖěɖěe è gɔ́ ná agaɖanu lɛ́ é.

Nǔ Yɔyɔ̌ Lɛ

Byɔ̌ Ðɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ni Wá Ba We Kpɔ́n

Ðɔ xó ɖó kpɔ́ xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ dó xóta Biblu tɔn ɖé jí, alǒ tɛ́n Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu sín tuto mǐtɔn kpɔ́n.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Sín Kplé Agun Tɔn Lɛ

Ba dò nú fí e mǐ nɔ kplé ɖè é kpo lee mǐ nɔ sɛ̀n Mawu gbɔn é kpo.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ: Mɛ Alɔkpa Tɛ Mǐ ka Nyí?

Mǐ gosin akɔ vovo lɛ mɛ bo gosin fí vovo lɛ. É ɖò mɔ̌ có, mǐ ɖò bǔ, bo ɖò nǔ ɖokpo ɔ lɛ nya wɛ. Nǔ e nɔ mya nukún nú mǐ hú nǔ lɛ bǐ é wɛ nyí ɖɔ mǐ na nɔ kpa susu nú Jehovah Mawu. É wɛ dá nǔ lɛ bǐ, bo lɛ́ na Biblu ɔ mǐ. Mǐ nɔ wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ dó xwedó afɔdomɛ Jezu Klisu tɔn, bɔ mǐ nɔ lɛ́ gó ɖɔ è nɔ ylɔ́ mǐ ɖɔ Klisanwun lɛ. Mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo nɔ zán hwenu dó d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ hwɛhwɛ, bonu ye na kplɔ́n nǔ dó Biblu kpo Axɔ́suɖuto Mawu tɔn kpo wu. Ðó mǐ nɔ ɖekúnnu, alǒ nɔ ɖɔ xó dó Jehovah Mawu kpo Axɔ́suɖuto tɔn kpo wu wutu ɔ, è tuùn mǐ ɖɔ mǐ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ.

Kíjé nǔ e ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jí lɛ é kpɔ́n. Xà Biblu ɖò Ɛntɛnɛti jí. Kplɔ́n nǔ gegě dó mɛ alɔkpa e mǐ nyí é kpo nǔ e mǐ ɖi nǔ na lɛ é kpo wu.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.