Skip to content

Nukɔntɔ́ Tɛ Mawu ka Sɔ́?

Sín dò ɔ, mɛ ɖokpo géé wɛ jɛxa bá nɔ nukɔn nú Axɔ́suɖuto Mawu tɔn sín acɛkpikpa.

 

Kpɔ́n nǔ ɖěvo lɛ́

Kpɔ́n video, nǔxixo, xóta, kpó ɖɔnúese kpó ɖěɖěe è gɔ́ ná agaɖanu lɛ́ é.

Nǔ yɔ̌yɔ́ tɛ́ lɛ́ ka ɖe?

Tɛ́n lěe mǐ nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ gbɔn é kpɔ́n

Nǔ nǔkplɔ́nmɛtɔ́ ɖé ní kplɔ́n Biblu xá we vɔ̌nu.

Byɔ̌ ɖɔ è ní wá ba we kpɔ́n

Gbějé nǔkanbyɔ́ Biblu tɔn ɖé kpɔ́n, alǒ kplɔ́n nǔ ɖěvo lɛ́ dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ wú.

Nɔ kplé ɖé domɛ

Kplɔ́n nǔ dó kplé mǐtɔn lɛ́ wú. Mɔ nɔtɛn kplé tɔn e sɛkpɔ́ we é.

Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́: Mɛ alɔkpa tɛ́ mǐ ka nyí?

Mǐ gosín akɔ vovo lɛ́ mɛ, bo gosín fí vovo lɛ́. É ɖo mɔ̌ có, mǐ ɖo bǔ, bo ɖo nǔ ɖokpó lɛ́ gbé nya wɛ. Nǔ e nɔ myá nukún nú mǐ hú nǔ lɛ́ bǐ é wɛ nyí ɖɔ mǐ ná kpa susu nú Jexóva Mawu. É wɛ dá nǔ lɛ́ bǐ, bo lɛ́ ná Biblu ɔ mǐ. Mǐ nɔ wa nǔ e wú mǐ kpé é bǐ dó xwedó afɔdomɛ Jezu Klísu tɔn, bɔ mǐ nɔ lɛ́ gó ɖɔ è nɔ ylɔ́ mǐ ɖɔ klisánwun. Mǐ mɛ ɖokpó ɖokpó nɔ zán hwenu dó d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ́ hwɛhwɛ, bónú yě ná kplɔ́n nǔ dó Biblu kpó Axɔ́súɖuto Mawu tɔn kpó wú. Ðó mǐ nɔ ɖe kúnnu, alǒ nɔ ɖɔ xó dó Jexóva Mawu kpó Axɔ́súɖuto tɔn kpó wú wútu ɔ, è tuun mǐ ɖɔ mǐ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́.

Kíjé nǔ e ɖo tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn mǐtɔn jí lɛ́ é kpɔ́n. Xa Biblu ɖo Ɛntɛnɛ́ti jí. Kplɔ́n nǔ gěgé dó mɛ alɔkpa e mǐ nyí é kpó nǔ e mǐ ɖi nǔ ná lɛ́ é kpó wú.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.