Skip to content

Xóta e tɔ́n agaɖanu ɖo akpáxwé bǐbɛ́mɛ tɔn ɔ lɛ́ é

 

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Xoɖiɖe Wu?

Hwetɛnu gbɛ̀ gbɛtɔ́ tɔn ka nɔ bɛ́? Mawu ka na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ e ko ɖè xò kpɔ́n é ɖé à?

Mawu ka Nɔ Ðótó Ðɛ Mǐtɔn lɛ À?

Biblu na mǐ jiɖe ɖɔ enyi mǐ xoɖɛ sɛ́dó Mawu lee é jɛxa gbɔn é ɔ, é nɔ ɖótó mǐ.

Wɔ̌nxixogbɛwu ka Na Wá Nɔte Gbeɖé À?

Nukúnɖiɖó tɛ Biblu ka na mɛ?

 

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Paskwa Wu?

Kpɔ́n fí e aca Paskwa sín xwè tɔn lɛ atɔ́ɔ́n jɔ sín é.

Ðu kú Jezu tɔn sín le

Gbějé nǔ tají e a sixú wa lɛ́ é we kpɔ́n.

 

Jezu ná ɖó nǔ ahwan nu

Nɛ̌ mǐ ka sixú ɖe xlɛ́ ɖɔ nǔ e Jezu ko wa nǔ mǐ é kpó nǔ e wa nú mǐ gbé é ja lɛ́ é kpó su nukún mǐtɔn mɛ gbɔn?

Gbɛ e nyɔ́ hú gǎn é ɖé ɖo malínmálín mɛ

Biblu tínmɛ lěe gbɛ ná wá cí é.

 

Nǔgbo Biba

Biblu na xósin e sɔgbe é nú nǔkanbyɔ taji hugǎn gbɛmɛ tɔn ɖé lɛ.

Étɛ́ ka sixú zɔ́n bɔ a ná ɖó sɔgúdo ɖagbe hú gǎn ɖé?

Wěma kplɔ́nkplɔ́n wɛ a? Akwɛ́ wɛ a? Alǒ nǔ ɖěvo? Kpɔ́n xósin ɔ ɖo Atɔxwɛ élɔ́ mɛ.

 

Un Jló Na Kú: Biblu ka Sixu D’alɔ Mì Hwenu E Linlin Mɛɖée Huhu Tɔn lɛ Wá nú Mì É À?

Wěɖexámɛ e nyɔ́ zán é tɛ lɛ ka ɖò Biblu mɛ nú mɛ e jló kú é ɖé?

Fífá kpó awǎjijɛ kpó

Biblu ko d’alɔ gbɛtɔ́ maxamaxa lɛ́ bɔ yě nɔ ɖí xwi xá nǔ e nɔ gbídí kɔ nú mɛ ayǐhɔ́ngbe ayǐhɔ́ngbe lɛ́ é, wǔvɛ́ tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ́, bo lɛ́ mɔ nu nú gbɛ yětɔn.

Nǔnywɛ́ xwítíxwítí kpó Biblu kpó

Biblu ka sɔgbe ɖo nǔnywɛ́ xwítíxwítí linu a? Sɔ́ nǔ e Biblu ɖɔ lɛ́ é jlɛ́ dó nǔ e nǔ e nǔnywɛ́ xwítíxwítízɔ́watɔ́ lɛ́ nɔ mɔ lɛ́ é ɖo xíxlɛ́ wɛ lɛ́ é wú.

Alɔwliwli kpo Xwédo Kpo

Tagba gegě wɛ nɔ kpannukɔn asú kpo asì kpo e wlí alɔ lɛ é gɔ́ nú xwédo lɛ. Wěɖexámɛ ɖagbeɖagbe e ɖò Biblu mɛ lɛ é sixu bló bɔ kancica xwédo tɔn lɛ na kpɔ́n te, bo lɛ́ lidǒ.

Nǔɖiɖi ɖíɖó nú Mawu

Nǔɖiɖi sixú zɔ́n bɔ a gbí dɔn din, bo ná lɛ́ ɖó nukúnɖíɖó ɖejidéwú ɖé dó sɔgúdo wú.

Alɔdó nú mɛ wínnyáwínnyá lɛ́

Ba do nú lěe Biblu sixú d’alɔ mɛ wínnyáwínnyá lɛ́ ɖo ninɔmɛ vovo lɛ́ kpó tagba e yě nɔ ɖí xwi xá hwɛhwɛ lɛ́ é kpó mɛ gbɔn é.