ATƆXWƐ No. 1 2020 | Nǔgbo Biba

Biblu na xósin e sɔgbe é nú nǔkanbyɔ taji hugǎn gbɛmɛ tɔn ɖé lɛ.

Nǔgbo Biba

Ðò ninɔmɛ e mɛ jiɖiɖe ma sɔ́ ɖè ǎ, bɔ adingbanxó lɛ lɔ ka sukpɔ́ ɖè é ɔ, wlɛnwín ɖé tíìn bɔ a sixu zán bo mɔ xósin jɔ xósin lɛ nú nǔkanbyɔ taji hugǎn gbɛmɛ tɔn lɛ.

Biblu: Jɔtɛn Nǔgbo Tɔn Ðejid’ewu Ðé

A hɛn ɔ, a na ɖeji bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖɔ é jɛxa ɖɔ emi ni ɖeji dó nǔ e Biblu ɖɔ é wu.

Nǔgbo ɔ Dó Mawu kpo Klisu kpo Wu

Vogbingbɔn tɛ ka ɖò Mawu kpo Klisu kpo tɛntin?

Nǔgbo ɔ Dó Axɔ́suɖuto Mawu Tɔn Wu

Biblu xlɛ́ mɛ e nyí Axɔ́su nú Axɔ́suɖuto Mawu tɔn é bo lɛ́ tinmɛ nǔgbo ɔ dó fí e é ɖè é, linlin e wu è ɖó ayǐ é, mɛ e na kp’acɛ ɖ’emɛ lɛ é kpo toví lɛ kpo wu.

Nǔgbo ɔ Dó Sɔgudo Wu

Nǎ hlɔnhlɔn nukúnɖiɖó e a ɖó dó xó e Mawu ɖɔ dó sɔgudo ayikúngban ɔ kpo mɛ e na nɔ jí lɛ é kpo tɔn wu é wu.

Nǔ E Nǔgbo ɔ Sixu Wà nú We É

Nǔgbo e ɖò Xó Mawu tɔn mɛ é tuùntuùn nɔ hɛn lè gegě wá.