Skip to content

Nǔ e kan Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ é

A nɔ mɔ mǐ ɖo Mawuxóɖiɖɔ agbawungba tɔn mǐtɔn hwenu. A sixú ko xa nǔ dó mǐ wú ɖo xójláwéma lɛ́ mɛ, alǒ se xó mǐtɔn ɖo mɛ ɖěvo lɛ́ gɔ́n. Amɔ̌, nɛ̌ a ka tuun Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ ganji gbɔn?

Lɛ̌ kpɔ́n: Étɛ́ lɛ́ Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ ka ɖi nǔ ná?

Nǔ e mǐ ɖi nǔ ná lɛ́ é kpó nǔ e mǐ nɔ wa lɛ́ é kpó

Nǔ e mɛ lɛ́ nɔ yá wǔ kanbyɔ́ dó Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ wú lɛ́ é

Mɔ xósin nú nǔ ɖěɖěe a sixú ko kanbyɔ́ dó mǐ wú lɛ́ é.

Nǔ e Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ mɔ kpɔ́n lɛ́ é

Kplɔ́n nǔ dó nǔ e Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ mɔ kpɔ́n, hwenu e yě ɖo gǎn dó wɛ bo ná jó Biblu dó b’ɛ ná xlɛ́ ali linlin yětɔn lɛ́, xóɖiɖɔ yětɔn lɛ́ kpó nǔwalɔ yětɔn lɛ́ kpó é.

Nǔ e Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ nɔ wa lɛ́ é

Mǐ nɔ nɔ to 230 jɛjí mɛ, bo gosín akɔ vovo lɛ́ mɛ. A sixú ko tuun Mawuxóɖiɖɔzɔ́ mǐtɔn, amɔ̌, mǐ nɔ lɛ́ d’alɔ xá e mɛ mǐ ɖe lɛ́ é ɖo ali tají ɖěvo lɛ́ nu.

Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ gbɔn gbɛ ɔ bǐ mɛ

Kplɔ́n nǔ dó kplékplé nɔví lɛ́ tɔn mǐtɔn e gbɔn gbɛ ɔ bǐ mɛ é wú.

Tuto Biblu kplɔ́nkplɔ́n vɔ̌nu tɔn

Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu?

Biblu ɖò alɔ dó gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ ye ɖò nùkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lɛ sín xósin mɔ wɛ. A jló ɖɔ é ni d’alɔ hwi lɔ à?

Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn?

È tuùn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ gbɔn Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu sín tuto e ye nɔ xwlé mɛ é gblamɛ, gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Kpɔ́n lee é nɔ nyí gbɔn é.

Byɔ̌ ɖɔ è ní wá ba we kpɔ́n

Gbějé nǔkanbyɔ́ Biblu tɔn ɖé kpɔ́n, alǒ kplɔ́n nǔ ɖěvo lɛ́ dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ wú.

Kplé lɛ́ kpó nǔwiwa lɛ́ kpó

Nɔ kplé ɖé domɛ

Kplɔ́n nǔ dó kplé mǐtɔn lɛ́ wú. Mɔ nɔtɛn kplé tɔn e sɛkpɔ́ we é.

Kú Jezu tɔn flínflín

Xwe élɔ́ mɛ ɔ, mǐ ná ɖu kú Jezu tɔn sín xwekpéxwenu ɖo dimanche 24 mars 2024. Mǐ ylɔ́ we ɖɔ hwi ní wá kpɔ́n lěe nǔwiwa tají énɛ́ sixú wa ɖagbe nú we gbɔn é.

Alaxɔ lɛ́

Alaxɔ lɛ́ bibakpɔ́n

Kpɔ́n alaxɔ e sɛkpɔ́ we bɔ a sixú ɖi sa yi kpɔ́n mɛ é.

Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Ðò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ Égbé?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ bo gosin akɔ lɛ bǐ mɛ. Etɛ ka dɔn gbɛ̌ta vovo enɛ lɛ bǐ cá?

Kɛ́n Taji ɖé Lɛ: Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

  • Tò nabi e mɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɖè é: 239

  • Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn: 8 816 562

  • Biblu kplɔnkplɔn nabi e wu mǐ kpé nukún dó vɔ̌nu é: 7 281 212

  • Mɛ nabi e wá Flǐn Kú Klisu Tɔn Tɔn tɛnmɛ é: 20 461 767

  • Agun: 118 177