Skip to content

Hwenuxó kpo Biblu Kpo

Biblu wɛ nyí wema e jí è nya xɛ ɖè hugǎn, è lilɛ dó gbè ɖevo mɛ hugǎn, bo lɛ́ má hugǎn ɖò hwenuxó gbɛtɔ́ tɔn mɛ é. Nǔ yaɖeyaɖe e mɔ wɛ è ɖè lɛ é nɔ lɛ́vɔ dó zǒgbe jí ɖɔ Biblu ɔ sɔgbe ɖò hwenuxó linu. A na bo ɖò sinsɛn ɖebǔ mɛ ɔ, a na mɔ ɖɔ Biblu ɔ gbɔn vo nú wema ɖevo ɖebǔ.

HWENUXÓ & BIBLU

Tinmɛ E Biblu Na Dó Kannumɔgbenu E Jwifu lɛ Yì É Wu É ka Sɔgbe À?

Kúnnuɖenú dò glɔ́ tɔn lɛ ka dó zǒgbe lee Jwifu e yì kannumɔgbenu ɖò Babilɔnu lɛ é sín gbɛ̀ na cí bɔ Mawu ko ɖɔ é jí à?

HWENUXÓ & BIBLU

Tinmɛ E Biblu Na Dó Kannumɔgbenu E Jwifu lɛ Yì É Wu É ka Sɔgbe À?

Kúnnuɖenú dò glɔ́ tɔn lɛ ka dó zǒgbe lee Jwifu e yì kannumɔgbenu ɖò Babilɔnu lɛ é sín gbɛ̀ na cí bɔ Mawu ko ɖɔ é jí à?