Skip to content

Hwenuxó kpo Biblu Kpo

Biblu wɛ nyí wema e jí è nya xɛ ɖè hugǎn, è lilɛ dó gbè ɖevo mɛ hugǎn, bo lɛ́ má hugǎn ɖò hwenuxó gbɛtɔ́ tɔn mɛ é. Nǔ yaɖeyaɖe e mɔ wɛ è ɖè lɛ é nɔ lɛ́vɔ dó zǒgbe jí ɖɔ Biblu ɔ sɔgbe ɖò hwenuxó linu. A na bo ɖò sinsɛn ɖebǔ mɛ ɔ, a na mɔ ɖɔ Biblu ɔ gbɔn vo nú wema ɖevo ɖebǔ.