Skip to content

Hwenuxó kpó Biblu kpó

Biblu wɛ nyí wěma e jí è nya xɛ ɖe hú gǎn, bo tínmɛ dó gbe ɖěvo mɛ hú gǎn, lobo lɛ́ má hú gǎn ɖo hwenuxó gbɛtɔ́ tɔn mɛ é. Nǔ yaɖéyaɖé e mɔ wɛ è ɖe lɛ́ é nɔ lɛ́vɔ́ dó zǒgbe jí ɖɔ Biblu ɔ sɔgbe ɖo hwenuxó linu. A ná bo ɖo sinsɛn ɖěbǔ mɛ ɔ, a ná mɔ ɖɔ Biblu ɔ gbɔn vo nú wěma ɖěvo ɖěbǔ.