Skip to content

Hwenuxó kpó Biblu kpó

Biblu wɛ nyí wěma e jí è nya xɛ ɖe hú gǎn, bo tínmɛ dó gbe ɖěvo mɛ hú gǎn, lobo lɛ́ má hú gǎn ɖo hwenuxó gbɛtɔ́ tɔn mɛ é. Nǔ yaɖéyaɖé e mɔ wɛ è ɖe lɛ́ é nɔ lɛ́vɔ́ dó zǒgbe jí ɖɔ Biblu ɔ sɔgbe ɖo hwenuxó linu. A ná bo ɖo sinsɛn ɖěbǔ mɛ ɔ, a ná mɔ ɖɔ Biblu ɔ gbɔn vo nú wěma ɖěvo ɖěbǔ.

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

Ninivu j’ayǐ

Hwenu e Asilíi tò ɔ huzu tò agbɔ̌nnɔ ɖé é ɔ, gbeyiɖɔ Mawu tɔn ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ nǔmaɖónukún ɖé na jɛ.

ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN

Ninivu j’ayǐ

Hwenu e Asilíi tò ɔ huzu tò agbɔ̌nnɔ ɖé é ɔ, gbeyiɖɔ Mawu tɔn ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ nǔmaɖónukún ɖé na jɛ.