Skip to content

Gbɛzán Jezu Tɔn Sín Tan E Ðò Biblu Mɛ É ka Sɔgbe À?

Gbɛzán Jezu Tɔn Sín Tan E Ðò Biblu Mɛ É ka Sɔgbe À?

Xósin e Biblu na é

 Biblu wlantɔ́ Luki ɖɔ dó gbɛzán Jezu tɔn sín tan e é wlan é wu ɖɔ: “Un yì ba dò nú nǔ enɛ lɛ bǐ céɖécéɖé sín bǐbɛ̌mɛ yetɔn.”—Luki 1:3.

 Mɛɖé lɛ ɖɔ ɖɔ è huzu gbɛzán Jezu tɔn sín tan e ɖò Wɛnɖagbe-Wema lɛ mɛ bɔ Matie, Maki, Luki, kpo Jaan kpo ee nɔ gbɛ̀ hwe ɖokpo ɔ nu kpo Jezu kpo wlan lɛ é, ɖò hweɖenu ɖò xwè kanweko ɛnɛgɔ ɔ mɛ.

 É ɖò mɔ̌ có, è mɔ Wɛnɖagbe-Wema Jaan tɔn sín xwɛ ɖé ɖò Ejipu ɖò xwè kanweko 20gɔ́ ɔ sín bǐbɛ̌mɛ. Xwɛ enɛ e è nɔ lɛ́ ylɔ ɖɔ Papyrus Rylands 457 (P52) ɖò égbé é ɔ, è sɛ̀ xwè dó wemasɛxwetɛn John Rylands tɔn ɖò Manchester, Angleterre. Nǔ e ɖò Jaan 18:31-33, 37, 38 mɛ ɖò Biblu égbé tɔn lɛ mɛ é wɛ ɖ’emɛ.

 É wɛ nyí alɔnuwema Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Glɛkigbe Mɛ É tɔn sín xwɛ e dóxó hú bǐ bɔ è tuùn é. Akɔwé gègě lin ɖɔ è wlan ɖò 125 H.M. tɔn mɔ̌, xwè 25 mɔ̌ kpowun ɖò hwenu e è wlan dòdó ɔ é gudo. Wekwín e ɖò xwɛ ɔ jí lɛ é ɖibla sɔgbe pɛ́pɛ́pɛ́ xá wekwín e ɖò alɔnuwema e wá jɛ gudo tɔn lɛ é jí é.