Skip to content

Tan Biblu Tɔn

Biblu ɔ Xò Gbeklanxamɛ Zlɛ

Toxóɖɔtɔ́ kpo sinsɛngán gègě kpo ko tɛnkpɔn bo na sú ali dó gbɛtɔ́ lɛ bonu ye ma ɖó Biblu ɔ, ɖetɔ́n, alǒ lilɛ dó gbè ɖevo mɛ ó. É ka kpa ye mɛ ɖebǔ ǎ.

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Wá Gbɔn Bo Tuùn Ðɔ Nǔ E Ðò Biblu Mɛ ɔ Nyí Nugbǒ?

Enyi Mawu wɛ nyí Dowatɔ́ Biblu tɔn ɔ, é ɖó na gbɔn vo nú wema ɖevo lɛ bǐ.

È Ðyɔ Nǔ E Ðò Biblu Mɛ lɛ É Alǒ Ye Bǐ Sɔgbe Ǎ Wɛ À?

Wema e dóxó tawun é ɖé wɛ Biblu ɔ nyí, bɔ etɛwu mǐ ka sixu kúdeji ɖɔ wɛn e ɖ’emɛ é kún ɖyɔ ó?

Biblu ɔ Xò Tintɛnkpɔn Bo Na Ðyɔ Wɛn E Ð’emɛ É Zlɛ

Vɛ̌donúnǔtɔ́ ɖé lɛ tɛnkpɔn bo na ɖyɔ wɛn e ɖò Biblu mɛ é. Nɛ̌ afɔ yetɔn ka jɛ wě bɔ è gbò kpò nyì ali jí nú ye gbɔn?