Skip to content

Mawusinsɛn sín han klisánwun tɔn lɛ́

Xo alǒ yǐ han ɖaaɖagbe ɖěɖěe è nɔ zán dó kpa susu nú Jexóva Mawu, bo nɔ lɛ́ dó sɛn ɛ ná lɛ́ é. Han e è sɔ́ nu dó ji lɛ́ é, ɖěɖěe è sɔ́ nǔxonú lɛ́ dó xo é, kpó ɖěɖěe nǔxogbɛ́ta ɖé ji lɛ́ é kpó tíin.