Skip to content

Mawu Sinsɛn Sín Han Klisanwun Tɔn Lɛ

Yǐ han ɖagbeɖagbe ɖěɖee è nɔ zán dó kpa susu nú Jehovah Mawu, bo nɔ lɛ́ dó sɛn ɛ na lɛ é. Han e è sɔ́ nu dó jì lɛ é, ɖěɖee è sɔ́ nǔxonú lɛ dó xò é, kpo ɖěɖee nǔxogbɛ́ta ɖé jì lɛ é kpo tíìn.

 

Ji han nú Jexóva kpó awǎjijɛ kpó

Han bǔnɔ lɛ́

Ji han nú Jexóva