Skip to content

Fífá kpo Awǎjijɛ Kpo

Enyi tagba syɛnsyɛn ɖé kpannukɔn mǐ ɔ, mǐ sixu mɔ ɖɔ é vɛwǔ bɔ è na ɖó awǎjijɛ kpo fífá ayi mɛ tɔn kpo. Amɔ̌, Biblu ko d’alɔ gbɛtɔ́ maxamaxa lɛ bɔ ye ɖí xwi xá tagba ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn lɛ, bo ɖè kan kpò nú wuvɛ̌ e sè wɛ ye ɖè lɛ é, lobo tuùn nǔ e wu ye ɖò gbɛ̀ é, bɔ gbɛzán yetɔn lɛ́ ɖó nu. Biblu sixu d’alɔ hwi lɔ bɔ a na ɖó awǎjijɛ.

ATƆXWƐ

Wema Kplɔnkplɔn kpo Dɔkun Jijɛ kpo ka Sixu Zɔ́n Bɔ È Ðó Sɔgudo Ðagbe Hugǎn ɖé À?

Mɛ gegě ko mɔ ɖɔ wema kplɔnkplɔn ɖaxó ɖaxó lɛ kpo dɔkun jijɛ kpo nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖó sɔgudo jiwǔ ɖé.

ATƆXWƐ

Wema Kplɔnkplɔn kpo Dɔkun Jijɛ kpo ka Sixu Zɔ́n Bɔ È Ðó Sɔgudo Ðagbe Hugǎn ɖé À?

Mɛ gegě ko mɔ ɖɔ wema kplɔnkplɔn ɖaxó ɖaxó lɛ kpo dɔkun jijɛ kpo nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖó sɔgudo jiwǔ ɖé.

Biblu Nɔ Huzu Gbɛzán Mɛtɔn

Mɛ e ɖó jijɔ tɛnmɛ tɛnmɛ ɖ’ayǐ lɛ é ko jó gbɛzán tagbanɔ yetɔn xóxó ɔ dó bo ɖó gbɛzán awǎjijɛnɔ ɖé dìn, lobo lɛ́ ɖó kancica ɖagbe ɖé xá Mawu.

Xwédo Towe Sixu Nɔ Awǎjijɛ Mɛ

Nugbodòdó Biblu tɔn lɛ zinzan sixu zɔ́n bɔ alɔwliwli towe kpo xwédo towe kpo na nɔ awǎjijɛ mɛ.

Kplɔ́n Biblu Xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu?

Biblu ɖò alɔ dó gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ ye ɖò nùkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lɛ sín xósin mɔ wɛ. A jló ɖɔ é ni d’alɔ hwi lɔ à?

Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn?

È tuùn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ gbɔn Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu sín tuto e ye nɔ xwlé mɛ é gblamɛ, gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Kpɔ́n lee é nɔ nyí gbɔn é.

Byɔ̌ ɖɔ è ní wá ba we kpɔ́n

Gbějé nǔkanbyɔ́ Biblu tɔn ɖé kpɔ́n, alǒ kplɔ́n nǔ ɖěvo lɛ́ dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ wú.