Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Fífá kpo Awǎjijɛ Kpo

Enyi tagba syɛnsyɛn ɖé kpannukɔn mǐ ɔ, mǐ sixu mɔ ɖɔ é vɛwǔ bɔ è na ɖó awǎjijɛ kpo fífá ayi mɛ tɔn kpo. Amɔ̌, Biblu ko d’alɔ gbɛtɔ́ maxamaxa lɛ bɔ ye nɔ ɖí xwi xá tagba ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn lɛ, bo nɔ ɖè kàn kpò nú wuvɛ̌ e sè wɛ ye ɖè lɛ é, lobo tuùn nǔ e wu ye ɖò gbɛ̀ é, bɔ gbɛzán yetɔn lɛ́ ɖó nu. Biblu sixu d’alɔ hwi lɔ bɔ a na ɖó awǎjijɛ.

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Ajɔ Ðagbe Hugǎn E Un Mɔ Ðò Gbɛ̀ Ce Mɛ É

Etɛ ka sísɛ́ tennis-xotɔ́ nukúnɖeji ɖé b’ɛ huzu Biblu kplɔnmɛtɔ́ ɖé?

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Ajɔ Ðagbe Hugǎn E Un Mɔ Ðò Gbɛ̀ Ce Mɛ É

Etɛ ka sísɛ́ tennis-xotɔ́ nukúnɖeji ɖé b’ɛ huzu Biblu kplɔnmɛtɔ́ ɖé?

Wema Lɛ

Xwédo Towe Sixu Nɔ Awǎjijɛ Mɛ

Nugbodòdó Biblu tɔn lɛ zinzan sixu zɔ́n bɔ alɔwliwli towe kpo xwédo towe kpo na nɔ awǎjijɛ mɛ.

Kplɔ́n Biblu Xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu?

Biblu ɖò alɔ dó gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ ye ɖò nùkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lɛ sín xósin mɔ wɛ. A jló ɖɔ é ni d’alɔ hwi lɔ à?

Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn?

È tuùn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ gbɔn Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu sín tuto e ye nɔ xwlé mɛ é gblamɛ, gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Kpɔ́n lee é nɔ nyí gbɔn é.

Byɔ Ðɔ È Ni Kplɔ́n Biblu Xá We

Kplɔ́n Biblu vɔ̌nu ɖò hwenu kpo fí e nyɔ́ nú we é kpo.