Skip to content

Fífá kpó awǎjijɛ kpó

Ényí tagba syɛ́nsyɛ́n ɖé kpan nukɔn mǐ ɔ, mǐ sixú mɔ ɖɔ é vɛ́ wǔ bɔ è ná ɖó awǎjijɛ kpó fífá ayi mɛ tɔn kpó. Amɔ̌, Biblu ko d’alɔ gbɛtɔ́ maxamaxa lɛ́ bɔ yě ɖí xwi xá tagba ayǐhɔ́ngbe ayǐhɔ́ngbe tɔn lɛ́, bo ɖe kan kpo nú wǔvɛ́ e se wɛ yě ɖe lɛ́ é, lobo tuun nǔ e wú yě ɖo gbɛ é, bɔ gbɛzán yětɔn lɛ́vɔ́ ɖó nu. Biblu sixú d’alɔ hwi lɔ bɔ a ná ɖó awǎjijɛ.

Biblu nɔ húzú gbɛzán mɛtɔn

Mɛ e gosín agɔ̌n vovo jí lɛ́ é tínmɛ lěe yě mɔ nu nú gbɛ yětɔn bo vɛ́ kpó Mawu kpó ganjí din gbɔn é.

Xwédo Towe Sixu Nɔ Awǎjijɛ Mɛ

Nugbodòdó Biblu tɔn lɛ zinzan sixu zɔ́n bɔ alɔwliwli towe kpo xwédo towe kpo na nɔ awǎjijɛ mɛ.

Kplɔ́n Biblu Xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu?

Biblu ɖò alɔ dó gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ ye ɖò nùkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lɛ sín xósin mɔ wɛ. A jló ɖɔ é ni d’alɔ hwi lɔ à?

Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn?

È tuùn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ gbɔn Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu sín tuto e ye nɔ xwlé mɛ é gblamɛ, gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Kpɔ́n lee é nɔ nyí gbɔn é.

Byɔ̌ ɖɔ è ní wá ba we kpɔ́n

Gbějé nǔkanbyɔ́ Biblu tɔn ɖé kpɔ́n, alǒ kplɔ́n nǔ ɖěvo lɛ́ dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ wú.