Skip to content

Alɔwliwli kpo Xwédo Kpo

Wěɖexámɛ ɖagbeɖagbe lɛ ɖò Biblu e nyí wema ɖé nú mɛ lɛ bǐ é mɛ, bo sixu bló bɔ alɔwliwli towe na kpɔ́n te, lobo sixu lɛ́ d’alɔ we bɔ a na kplɔ́n vǐ towe lɛ. *

^ Ðò akpáxwé elɔ mɛ ɔ, è ɖyɔ nyikɔ mɛɖé lɛ tɔn.

ALƆWLIWLI & XWÉDO

Lee Mɛjitɔ́ lɛ Sixu Xlɛ́ Ali Vǐ Yetɔn lɛ Gbɔn É

Etɛwu é ka nɔ bɔwǔ nú yɔkpɔvu lɛ sɔmɔ̌ bɔ ye nɔ vɛ́ kpo gbɛ̌ yetɔn lɛ kpo hú mɛjitɔ́ yetɔn lɛ?

ALƆWLIWLI & XWÉDO

Lee Mɛjitɔ́ lɛ Sixu Xlɛ́ Ali Vǐ Yetɔn lɛ Gbɔn É

Etɛwu é ka nɔ bɔwǔ nú yɔkpɔvu lɛ sɔmɔ̌ bɔ ye nɔ vɛ́ kpo gbɛ̌ yetɔn lɛ kpo hú mɛjitɔ́ yetɔn lɛ?

Wěma lɛ́

Xwédo Towe Sixu Nɔ Awǎjijɛ Mɛ

Nugbodòdó Biblu tɔn lɛ zinzan sixu zɔ́n bɔ alɔwliwli towe kpo xwédo towe kpo na nɔ awǎjijɛ mɛ.