Skip to content

Alɔwliwli kpo Xwédo Kpo

Wěɖexámɛ ɖagbeɖagbe lɛ ɖò Biblu e nyí wema ɖé nú mɛ lɛ bǐ é mɛ, bo sixu bló bɔ alɔwliwli towe na kpɔ́n te, lobo sixu lɛ́ d’alɔ we bɔ a na kplɔ́n vǐ towe lɛ. *

^ akpá. 2 Ðò akpáxwé elɔ mɛ ɔ, è ɖyɔ nyikɔ mɛɖé lɛ tɔn.

ALƆWLIWLI & XWÉDO

Lee È Sixu Ðè Wanyiyi Xlɛ́ Gbɔn É

Nɛ̌ asú kpo asì kpo e wlí alɔ lɛ é ka sixu xlɛ́ ɖɔ nǔ yeɖée lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú yeɖée nǔgbo nǔgbo gbɔn? Ba dò nú wěɖexámɛ ɛnɛ elɔ lɛ e jinjɔn nǔgbododó Biblu tɔn lɛ jí é.

ALƆWLIWLI & XWÉDO

Lee È Sixu Ðè Wanyiyi Xlɛ́ Gbɔn É

Nɛ̌ asú kpo asì kpo e wlí alɔ lɛ é ka sixu xlɛ́ ɖɔ nǔ yeɖée lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú yeɖée nǔgbo nǔgbo gbɔn? Ba dò nú wěɖexámɛ ɛnɛ elɔ lɛ e jinjɔn nǔgbododó Biblu tɔn lɛ jí é.

Wema Lɛ

Xwédo Towe Sixu Nɔ Awǎjijɛ Mɛ

Nugbodòdó Biblu tɔn lɛ zinzan sixu zɔ́n bɔ alɔwliwli towe kpo xwédo towe kpo na nɔ awǎjijɛ mɛ.