Skip to content

Alɔwliwli kpo Xwédo Kpo

Wěɖexámɛ ɖagbeɖagbe lɛ ɖò Biblu e nyí wema ɖé nú mɛ lɛ bǐ é mɛ, bo sixu bló bɔ alɔwliwli towe na kpɔ́n te, lobo sixu lɛ́ d’alɔ we bɔ a na kplɔ́n vǐ towe lɛ. *

^ Ðò akpáxwé elɔ mɛ ɔ, è ɖyɔ nyikɔ mɛɖé lɛ tɔn.

Wěma lɛ́

Xwédo Towe Sixu Nɔ Awǎjijɛ Mɛ

Nugbodòdó Biblu tɔn lɛ zinzan sixu zɔ́n bɔ alɔwliwli towe kpo xwédo towe kpo na nɔ awǎjijɛ mɛ.