Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

JW Library

JW Library

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ wɛ ɖè tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn JW Library tɔ́n b’ɛ sɔgbe xá sɛ́n. Lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn gègě wɛ ɖ’eji, gɔ́ nú wema lɛ kpo alɔnuwema lɛ kpo nú Biblu kplɔnkplɔn.

 

JW Library Zán Jí: Andloyidu

Kpɔ́n lee è na zán nǔ taji e ɖò JW Library jí lɛ é ɖò alokan alǒ tablɛti Andloyidunɔ lɛ jí gbɔn é.

Yǐ Biblu lɛ Bo Tò: Andloyidu

Kpɔ́n lee è sixu yí Biblu lɛ bo tò ɖò JW Library jí gbɔn ɖò alokan alǒ tablɛti Andloyidunɔ lɛ jí gbɔn é.

Yǐ Wema lɛ Bo Tò: Andloyidu

Kpɔ́n lee è sixu yí wema lɛ bo tò ɖò JW Library jí ɖò alokan alǒ tablɛti Andloyidunɔ lɛ jí gbɔn é.

Marque-pages Zinzan: Andloyidu

Kplɔ́n lee è sixu zán marque-pages ɖò JW Library jí ɖò alokan alǒ tablɛti Andloyidunɔ lɛ jí gbɔn é.

Zǎn Historique: Andloyidu

Kplɔ́n lee è sixu zán azɔwanú Historique ɔ ɖò JW Library jí ɖò alokan alǒ tablɛti Andloyidunɔ lɛ jí gbɔn é.

Tò Lee Nùxixa ɔ Na Nɔ Yì Ðó É: Andloyidu

Kplɔ́n lee è sixu tò lee nùxixa ɔ na nɔ yì ɖó é ɖò JW Library jí ɖò alokan alǒ tablɛti Andloyidunɔ lɛ jí gbɔn é.

Ba Nùɖé Ðò Biblu Alǒ Wema ɖé Mɛ: Andloyidu

Kplɔ́n lee è sixu ba nùɖé ɖò Biblu alǒ wema ɖé mɛ, bo lɛ́ ba nǔ dó xota ɖé jí ɖò Étude perspicace des Écritures mɛ ɖò JW Library jí ɖò alokan alǒ tablɛti Andloyidunɔ lɛ jí gbɔn é.