Skip to content

Xóta Ðebɔdoɖewu Lɛ

Kpɔ́n xóta ɖěɖee ɖɔ xó dó Biblu, lee é nyɔ́ zán gbɔn é, azɔ̌ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ wà lɛ é, kpo nǔ ɖevo lɛ kpo jí lɛ é, bo lɛ́ xà. Sɔ́ gbè ɖokpo ɖò gbǎví ɔ mɛ, bá mɔ xóta ɖebɔdoɖewu ɖěɖee ɖò gbè enɛ mɛ lɛ é.

 

LEE È NƆ ZÁN NǓNINA TOWE LƐ GBƆN É

Gbǎví Kpɛví E Nɔ Na Nǔɖuɖu Gbigbɔ Tɔn Mɛ É Ðé

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn gegě hɛn dìn ɔ, ye na nɔ yí wema lɛ kpo video lɛ kpo dó alokan alǒ tablɛti yetɔn lɛ jí, nú ye ma tlɛ ɖó Ɛntɛnɛti ɖebǔ ǎ ɔ nɛ.

LEE È NƆ ZÁN NǓNINA TOWE LƐ GBƆN É

Gbǎví Kpɛví E Nɔ Na Nǔɖuɖu Gbigbɔ Tɔn Mɛ É Ðé

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn gegě hɛn dìn ɔ, ye na nɔ yí wema lɛ kpo video lɛ kpo dó alokan alǒ tablɛti yetɔn lɛ jí, nú ye ma tlɛ ɖó Ɛntɛnɛti ɖebǔ ǎ ɔ nɛ.