Skip to content

Xóta ɖěbɔdóɖěwú lɛ́

Kpɔ́n xóta ɖěɖěe ɖɔ xó dó Biblu, lěe é nyɔ́ zán gbɔn é, azɔ̌ e Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ nɔ wa lɛ́ é, kpó nǔ ɖěvo lɛ́ kpó jí lɛ́ é, bo lɛ́ xa. Sɔ́ gbe ɖokpó ɖo gbǎví ɔ mɛ, bá mɔ xóta ɖěbɔdóɖěwú ɖěɖěe ɖo gbe énɛ́ mɛ lɛ́ é.