Skip to content

Xóta Ðebɔdoɖewu Lɛ

Kpɔ́n xóta ɖěɖee ɖɔ xó dó Biblu, lee é nyɔ́ zán gbɔn é, azɔ̌ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ wà lɛ é, kpo nǔ ɖevo lɛ kpo jí lɛ é, bo lɛ́ xà. Sɔ́ gbè ɖokpo ɖò gbǎví ɔ mɛ, bá mɔ xóta ɖebɔdoɖewu ɖěɖee ɖò gbè enɛ mɛ lɛ é.

 

NƆ ACÉJÍ!

Klisánwun lɛ́ kpó ahwan kpó: Étɛ́ Biblu ka ɖɔ?

Klisánwun e ɖo ahwan fun wɛ lɛ́ é ka ɖo nǔkplɔ́nmɛ Jezu tɔn lɛ́ xwedó wɛ dóó a?

NƆ ACÉJÍ!

Klisánwun lɛ́ kpó ahwan kpó: Étɛ́ Biblu ka ɖɔ?

Klisánwun e ɖo ahwan fun wɛ lɛ́ é ka ɖo nǔkplɔ́nmɛ Jezu tɔn lɛ́ xwedó wɛ dóó a?