Skip to content

Xóta Ðebɔdoɖewu Lɛ

Kpɔ́n xóta ɖěɖee ɖɔ xó dó Biblu, lee é nyɔ́ zán gbɔn é, azɔ̌ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ wà lɛ é, kpo nǔ ɖevo lɛ kpo jí lɛ é, bo lɛ́ xà. Sɔ́ gbè ɖokpo ɖò gbǎví ɔ mɛ, bá mɔ xóta ɖebɔdoɖewu ɖěɖee ɖò gbè enɛ mɛ lɛ é.

 

LEE È NƆ ZÁN NǓNINA TOWE LƐ GBƆN É

Nǔsɛxwetɛn E A Sixu Hɛn Dó Alɔ Towe Mɛ É Ðé

“Akwɛ sixu xɔ ǎ kpowun,” wɛ è ɖɔ dó JW Library wu. Kpɔ́n nǔ e nukúnkpíkpé d’ewu kpo blobló bonu é ni kpɔ́n te d’eji kpo é nɔ byɔ lɛ é.

LEE È NƆ ZÁN NǓNINA TOWE LƐ GBƆN É

Nǔsɛxwetɛn E A Sixu Hɛn Dó Alɔ Towe Mɛ É Ðé

“Akwɛ sixu xɔ ǎ kpowun,” wɛ è ɖɔ dó JW Library wu. Kpɔ́n nǔ e nukúnkpíkpé d’ewu kpo blobló bonu é ni kpɔ́n te d’eji kpo é nɔ byɔ lɛ é.