Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Ði Nǔ Ye Ðɔhun: Sunnu kpo Nyɔnu kpo Ðěɖee Xó Biblu Ðɔ lɛ É

Sín Nùɖíɖó Hwenu Jɛ Sinvɔgbɛ Hwenu

Henɔci—‘Nǔ Tɔn Nyɔ́ Mawu Nukúnmɛ’

Enyi a nɔ kpé nukún dó xwédo ɖé wu alǒ a ɖò gǎn dó wɛ na zunfan nǔ e sɔgbe é ɔ, nùɖiɖi Henɔci tɔn sixu kplɔ́n nǔ we.

Sín Sinvɔgbɛ Hwenu Jɛ Tíntɔ́n Sín Kannumɔgbenu Hwenu

Sala: “Un Tuùn Ðɔ A Nyɔ́ Ðɛkpɛ”

Ðò Ejipu ɔ, gǎnhɔnyitɔ́ Falawɔ́ɔn tɔn lɛ ɖó ayi ɖɛkpɛ e Sala e nyɔ́ é wu. Nǔ e jɛ bɔ d’ewu é sixu kpaca we.

Sala—Mawu Ylɔ Ɛ Ðɔ “Axɔví”

Etɛwu nyikɔ yɔyɔ̌ enɛ ka jɛxa Sala?

Sín Axɔsu Nukɔntɔn Izlayɛli Tɔn Hwenu Jɛ Jiji Jezu Tɔn Hwenu

Jonatáan: ‘Nǔ Ðebǔ Gló Jehovah Ǎ’

Jonatáan kpo nya ɖé kpo tɔ́n ahwan ahwangɔnu blebute e mɛ kɛntɔ́ lɛ hɛn ahwanfunnú lɛ ɖè é ɖé, bɔ gudo mɛ ɔ, é wá huzu tan ɖé.

“Mawu Mavɔmavɔ Wɛ Nɔ Na Ðuɖeji Mɛ”

Etɛ ka d’alɔ Davidi b’ɛ ɖu ɖò Goliyati jí? Etɛ tan Davidi tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ?

Davidi kpo Jonatáan Kpo: Nǔ Tɔn Jɛ Étɔn Jí

Nɛ̌ mɛ e gosin fí vovo, bo lɛ́ ɖó xwè vovo é we ka nyí xɔ́ntɔn vívɛ́ gbɔn? Nɛ̌ kpɔ́ndéwú yetɔn ka sixu d’alɔ we bɔ a na zun xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ gbɔn?

Elíi: É Dɛ Kaka Yì Vivɔnu

Kpɔ́ndéwú gbejininɔ kpo didɛ kpo tɔn Elíi tɔn sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na na hlɔnhlɔn nǔɖiɖi mǐɖesunɔ tɔn ɖò hwenu vɛwǔ lɛ mɛ.