Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Tan Biblu Tɔn lɛ Sín Ðiɖe Lɛ

Kpɔ́n lee è bló bɔ tan Biblu tɔn lɛ ɖò gbɛ̀ gbɔn é, hwenu e a na ɖò tan Biblu tɔn lɛ sín ɖiɖe lɛ xà wɛ ɖò ɛntɛnɛti jí alǒ ɖò wema e è zín é ɖé jí wɛ é. Enɛ gudo hǔn, mi ɖɔ xó dó nùkplɔnmɛ ɖagbe e ɖò tan ɔ mɛ lɛ é jí, gbɔn xósin nina nú nùkanbyɔ e ɖò tan ɔ sín dò lɛ é gblamɛ ɖò xwédo ɔ mɛ.

 

Ma sin xomɛ ó, akpáxwé elɔ ko ɖò gbè elɔ mɛ ɖò ɛntɛnɛti jí ǎ.