Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | BIBLU: NǓ E É XÒ ZLƐ É HWE Ǎ

Biblu ɔ Xò Gblègblé Zlɛ

Biblu ɔ Xò Gblègblé Zlɛ

WUVƐ̌ Ɔ: Fɛ́n kpo anyǔwema kpo wɛ nyí nǔ nukɔn nukɔntɔn e Biblu wlantɔ́ lɛ kpo wema-vɔ́-wlantɔ́ lɛ kpo zán bo wlan nǔ d’eji é. * (2 Timɔtée 4:13) Nɛ̌ azɔwanú enɛ lɛ ka sɔ́ Biblu ɔ ɖó axɔ nu gbɔn?

Fɛ́n ɔ nɔ yawu vún, nɔ yawu sún, bo nɔ lɛ́ yawu li. Richard Parkinson kpo Stephen Quirke kpo e nyí mɛ bo ba dò nú nǔ dó Ejipu tò hwexónu tɔn wu lɛ é ɖɔ: “Xwɛ tɔn ɖokpo sixu wá gblé bo jɛ wɔvli alǒ bo nɔ bló afúntúntún d’alɔ mɛ. Enyi è sɔ́ kɔ tɔn ɖokpo ɖ’ayǐ ɔ, fífá sixu zɔ́n b’ɛ fun hwa alǒ gblé, bɔ nùvínúví lɛ sixu ɖu, ɖò taji ɔ, kɔ́súkɔ́sú lɛ, hwenu e è ɖi é.” Fɛ́n e jí è wlan nǔ dó é ɖé lɛ tíìn bɔ, ee è mɔ ye gudo é ɔ, è ɖó weziza alǒ fífá nú ye zɛ xwé wu, b’ɛ sín enɛ wu bɔ ye yawu gblé.

Anyǔwema ɔ nɔ dɔ́ji hú fɛ́n ɔ, amɔ̌, enyi è wlíbò na nyì dò alǒ è ɖó yǒzo, fífá, abǐ weziza na zɛ xwé wu ɔ, é lɔmɔ̌ nɔ gblé. * Nùvínúví lɛ nɔ gbò anyǔwema ɔ lɔ dó ǎ. Enɛ wu wɛ nǔ e è wlan ɖ’ayǐ hwexónu lɛ é cyancyan jɛn gézé. Enyi Biblu ɔ ko gblé mɔ̌ wɛ ɔ, wɛn e ɖ’emɛ é lɔ na bú kpo é kpo.

LEE BIBLU Ɔ GÉZÉ GBƆN É: Sɛ́n Jwifu lɛ tɔn byɔ ɖò axɔsu lɛ bǐ sí ɖɔ ye ɖó na ‘wlan sɛ́n ɔ lobo hɛn,’ é wɛ nyí wema Biblu tɔn atɔ́ɔ́n nukɔntɔn lɛ. (Sɛ́nflínmɛ 17:18) Hú mɔ̌ ɔ, wema-vɔ́-wlantɔ́ alɔsekpɛ́nnanɔ lɛ bló alɔnuwema Biblu ɔ tɔn gègě, sɔmɔ̌ bɔ ɖò xwè kanweko nukɔntɔn H.M. tɔn ɔ, è hɛn ɔ è na mɔ Mawuxówema ɔ ɖò kplɔ́ngbasá lɛ ɖò Izlayɛli, bo tlɛ lɛ́ mɔ ɖò Masedwani e nyí tò ma yá tò ɖé é mɛ! (Luki 4:16, 17; Mɛsɛ́dó 17:11) Nɛ̌ alɔnuwema Biblu tɔn e ko dóxó tawun é ɖé lɛ ka gézé kaka jɛ hwe mǐtɔn nu gbɔn?

Alɔnuwema e è nɔ ylɔ ɖɔ Wema Mlámlá Xù Kúkú ɔ Tɔn Lɛ é nɔ ayǐ nú xwè kanweko mɔkpan ɖò kozɛ́n lɛ mɛ, bɔ è sɛ̀ xwè dó só lɛ xomɛ ɖò axékó jí

Akɔwé Alɛnuwema Yɔyɔ̌ ɔ tɔn Philip W. Comfort ɖɔ: “Jwifu lɛ nɔ sɛ̀ wema mlámlá e mɛ Mawuxó ɖè lɛ é xwè dó ajagwe lɛ alǒ zɛ̌n lɛ mɛ.” É ɖò wɛn ɖɔ Klisanwun lɛ lɔ gbɛ̀ kàn dó aca enɛ nu. Enɛ wu ɔ, alɔnuwema Biblu tɔn nukɔn nukɔntɔn ɖé lɛ tíìn bɔ è mɔ ɖò kozɛ́n lɛ mɛ, bo lɛ́ mɔ ɖò xɔ kpɛví kpo só xomɛ e d’ablu lɛ é kpo mɛ, lobo lɛ́ mɔ ɖò axékó ɖé lɛ jí.

NǓ E MƐ É TƆ́N KƆ DÓ É: Alɔnuwema Biblu tɔn sín akpáxwé lɛ afatɔ́n mɔkpan, ee ɖé lɛ ko ɖó xwè hú 2 000 é kpó ɖò ayǐ kaka jɛ égbé. Wema hwexónu tɔn ɖebǔ sɔ́ ɖè bonu akpáxwé tɔn e kpò ɖò ayǐ sín hwenu línlín lɛ ɖíe é sukpɔ́ sɔmɔ̌ ǎ.

^ akpá. 3 Nǔ e jí è nɔ wlan nǔ dó é ɖé wɛ nyí fɛ́n ɔ; atín tɔmɛ tɔn ɖé wɛ nɔ nyí papyrus bɔ è sɔ́ dó bló na. Kanlin sín anyǔ lɛ wɛ è dó bló anyǔwema ɔ na.

^ akpá. 5 Ði kpɔ́ndéwú ɔ, anyǔwema jí wɛ è wlan Xóɖiɖɔ Mǐjɛmǐɖesunɔsí Tɔn États-Unis Tɔn ɖó. Ðò égbé, ɖò xwè nǎ yì 250 gudo ɔ, é cá kaka bɔ xixa tɔn nɔ vɛwǔ tawun.