Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Alɔnuwema Hwexónu Tɔn ɖé Nɔ Gudo nú Nyikɔ Mawu Tɔn Zinzan

Alɔnuwema Hwexónu Tɔn ɖé Nɔ Gudo nú Nyikɔ Mawu Tɔn Zinzan

Ényɔ́watɔ́ lɛ xlɛ́ lee alɔnuwema hwexónu tɔn ɖé nɔ gudo nú nyikɔ Jehovah tɔn e è sɔ́ ɖó tɛn tɔn mɛ ɖò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Glɛkigbe Mɛ É gbɔn é.