Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Biblu ɔ Xɔ Akwɛ nú Ye: Kpɛví Ɔ (William Tyndale)

Biblu ɔ Xɔ Akwɛ nú Ye: Kpɛví Ɔ (William Tyndale)

Ðò video Biblu ɔ Xɔ Akwɛ nú Ye: Kpɛví ɔ mɛ ɔ, è kpi lee William Tyndale lilɛ Alɛnuwema Yɔyɔ̌ ɔ dó Glɛnsigbe mɛ gbɔn é sín tan.