Skip to content

Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn?

Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn?

Xósin e Biblu na é

Axɔsuɖuto Mawu tɔn nyí acɛkpikpa nùjɔnǔ tɔn e Jehovah Mawu ɖó ayǐ é ɖé. Ðò Biblu mɛ ɔ, è lɛ́ ylɔ ‘axɔsuɖuto mawu tɔn’ ɖɔ ‘axɔsuɖuto jixwé tɔn,’ ɖó jixwé wɛ é kp’acɛ sín wutu. (Maki 1:14, 15; Matie 4:17) É cí acɛkpikpa gbɛtɔ́ lɛ tɔn ɖɔhun ɖò ali gègě nu, amɔ̌, éyɛ hugǎn ye ɖò ali lɛ bǐ nu.

  • Mɛ e na kp’acɛ ɖ’emɛ lɛ é. Mawu sɔ́ Jezu Klisu b’ɛ nyí Axɔsu nú Axɔsuɖuto ɔ, bo na ɛ acɛ b’ɛ hugǎn gbɛtɔ́ e ko sixu kp’acɛ kpɔ́n lɛ é bǐ tɔn. (Matie 28:18) Ðagbe kɛɖɛ wɛ Jezu nɔ sɔ́ acɛ enɛ dó wà, ɖó é ko ɖexlɛ́ ɖɔ emi nyí Gǎn e wu è na ɖeji dó, bo nɔ lɛ́ sè wuvɛ̌ xá mɛ é ɖé. (Matie 4:23; Maki 1:40, 41; 6:31-34; Luki 7:11-17) Ðò alixlɛ́mɛ Mawu tɔn glɔ ɔ, Jezu ko cyan mɛɖé lɛ sín akɔta lɛ bǐ mɛ bɔ ye kpo é kpo na ɖu axɔsu dó ayikúngban ɔ jí sín jixwé.—Nǔɖexlɛ́mɛ 20:4, 6.

  • Táan e é na xɔ é. Axɔsuɖuto Mawu tɔn gbɔn vo nú acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn ɖěɖee nɔ wá vivɔnu lɛ é, éyɛ nyí “axɔsuɖuto e mɛɖé ma sixu gbà ǎ é” ɖé.—Daniyɛli 2:44.

  • Toví lɛ. Mɛ ɖěɖee nɔ wà nǔ e Mawu byɔ lɛ é bǐ sixu nyí toví Axɔsuɖuto Mawu tɔn tɔn, ye na bo gosin akɔ ɖebǔ mɛ alǒ fí ɖebǔ ɔ nɛ.—Mɛsɛ́dó 10:34, 35.

  • Sɛ́n lɛ. Enyi walɔ nyanya lɛ kɛɖɛ wɛ Axɔsuɖuto Mawu tɔn sín sɛ́n lɛ (alǒ gbeɖiɖe lɛ) gbɛ́ kpowun ǎ. Ye nɔ zɔ́n bɔ toví tɔn lɛ nɔ ɖó walɔ ɖagbe gɔ́ na. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Biblu ɖɔ: “‘A na yí wǎn nú Aklunɔ Mawu towe kpodo ayi towe bǐ kpo, kpodo lindɔ̌n towe bǐ kpo, kpodo linlin towe bǐ kpo.’ Sɛ́n ɖaxó e jɛ nukɔn nú sɛ́n lɛ bǐ ɔ nɛ. Sɛ́n wegɔ ɔ e bɔ d’ewu, bo ɖi nukɔntɔn ɔ ɖíe: ‘A na yí wǎn nú nɔzo towe hwiɖesu ɖɔhun.’” (Matie 22:37-39) Wǎn yí Mawu kpo nɔzo kpo nɔ sísɛ́ toví Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ bɔ ye nɔ wà nǔ dó ɖagbe mɛ ɖevo lɛ tɔn takúnmɛ.

  • Mɛkplɔnkplɔn. Nugbǒ wɛ ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu tɔn sɔ́ nugbodòdó walɔ ɖagbe tɔn lɛ ɖ’ayǐ nú toví tɔn lɛ, amɔ̌, é nɔ lɛ́ kplɔ́n ye lee ye na zán nugbodòdó enɛ lɛ gbɔn é.—Ezayíi 48:17, 18.

  • Azɔ̌ e é na wà lɛ é. Axɔsuɖuto Mawu tɔn nɔ sɔ́ toví tɔn lɛ dó dó dɔkun nú mɛ e kp’acɛ d’enu lɛ é ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é na wà jlǒ Mawu tɔn, kaka jɛ akpá e Mawu dó ɖɔ mɛ e yí wǎn nú emi lɛ é na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò palaɖisi ayikúngban jí tɔn ɖé mɛ é jí.—Ezayíi 35:1, 5, 6; Matie 6:10; Nǔɖexlɛ́mɛ 21:1-4.