Skip to content

Nɛ̌ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Mɔ Akwɛ Dó Kpé Nukún Dó Azɔ̌ Yetɔn Wu Gbɔn?

Nɛ̌ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Mɔ Akwɛ Dó Kpé Nukún Dó Azɔ̌ Yetɔn Wu Gbɔn?

 Nǔ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ sɔ́ jlǒ dó na lɛ é wɛ mǐ nɔ sɔ́ dó kpé nukún dó azɔ̌ e mǐ nɔ wà gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é wu jɛ nukɔn. a Gbǎví nǔnina tɔn lɛ nɔ ɖò fí e mǐ nɔ bló kplé ɖè lɛ é. È lɛ́ slɛ́ wlɛnwín ɖevo e è sixu zán dó na nǔnina lɛ é ɖò akpáxwé Nǔnina Lɛ mɛ. Wlɛnwín vovo lɛ wɛ ɖè, bɔ mɛɖé sixu wá gbeta ɔ kɔn bo na na akwɛ dó azɔ̌ e mǐ nɔ wà gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é tamɛ, nú akwɛzinzan agun tɔn lɛ, alǒ nú nǔ ɖevo lɛ.

 È nɔ byɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖɔ ye ni na maɖówǒ alǒ akwɛ nabi ɖé tawun lě ǎ. Mɔ̌ jɛn è ma ka nɔ lɛ́ byɔ ɖɔ ye ni na akwɛ e ye nɔ mɔ lɛ é sín mǎ ɖó nabi ɖebǔ ǎ é nɛ. (2 Kɔlɛntinu lɛ 9:7) Mǐ nɔ yí agbǎnmɛkwɛ gbeɖé ɖò kplé mǐtɔn lɛ jí ǎ, é ka byɔ ɖɔ axɔ́ wɛ è na sú cobo wá kplé mǐtɔn lɛ tɛnmɛ ǎ. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, sinsɛnzɔ́watɔ́ mǐtɔn lɛ nɔ gbò akwɛ nú mɛ nú baptɛm biblo, cyɔɖiɖi, alɔwliwlí, alǒ sinsɛn sín nǔwiwa ɖevo ɖebǔ ǎ. Mǐ nɔ bló tuto gatóo sisa, jonɔyiyi, tɔnboláa xixo, alǒ nǔ mɔ̌hun ɖevo lɛ tɔn, bo na dó xò akwɛ kplé na ǎ, mɔ̌ jɛn mǐ ma ka nɔ lɛ́ byɔ akwɛ ǎ é nɛ. Mǐ nɔ ɖɔ nǔ e kúnkplá mɛ e na nǔnina lɛ é gbeɖé ǎ, mǐ ka nɔ lɛ́ sɔ́ nǔ enɛ lɛ ɖó tò jí ǎ. (Matie 6:2-4) Ajɔ̌jijlá e na hɛn akwɛ wá lɛ é nɔ tɔ́n ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jí alǒ nǔ e mǐ nɔ ɖetɔ́n lɛ é mɛ ǎ.

 Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ sín agun ɖokpo ɖokpo nɔ ɖó lee akwɛzinzan lɛ yì gbɔn é sín gbè nú mɛ e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é sunmɛ sunmɛ ɖò kplé yetɔn lɛ jí. È nɔ gbéjé akwɛlinlɛ́nwema agun ɖokpo ɖokpo tɔn kpɔ́n hwɛhwɛ, bo na dó mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ è kpé nukún dó nǔnina lɛ wu ganji.—2 Kɔlɛntinu lɛ 8:20, 21.

Lee È Sixu Na Nǔnina Gbɔn lɛ É

 •   Gbǎví nǔnina tɔn lɛ: A sixu sɔ́ akwɛ alǒ akwɛyíwema dó gbǎví nǔnina tɔn lɛ mɛ ɖò Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn lɛ, Kpléɖókpɔ́ Sín Xɔ lɛ, alǒ fí ɖevo e mǐ nɔ bló kplé mǐtɔn lɛ ɖè lɛ é.

 •   Nǔ nina gbɔn Ɛntɛnɛti jí: Ðò tò gegě mɛ ɔ, a sixu zán akpáxwé Faire un don en faveur des Témoins de Jéhovah bo na dó na nǔnina lɛ, gbɔn káti akwɛsɛxwetɛn tɔn lɛ zinzán, akwɛ sísɛ́dó gbɔn akwɛsɛxwetɛn, kpo wlɛnwín akwɛ sísɛ́dó gbɔn Ɛntɛnɛti jí tɔn ɖevo lɛ kpo gblamɛ. b Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖé lɛ wá gbeta ɔ kɔn bo na “ɖè akwɛ ɖó vo” sunmɛ sunmɛ, lobo zán wlɛnwín enɛ lɛ ɖokpo bo na dó sixu nɔ na nǔ sunmɛ sunmɛ.—1 Kɔlɛntinu lɛ 16:2.

 •   Tuto nǔ nina tɔn: Nǔ nina sín wlɛnwín ɖé lɛ nɔ byɔ ɖɔ è ni bló tuto jɛ nukɔn, bo lɛ́ ba wěɖexámɛ ɖò sɛ́n linu. Tuto mɔ̌hun sixu zɔ́n bɔ a na ɖu takwɛ sín lè e ɖò tò towe mɛ lɛ é sín lè. Mɔjɛmɛ ɖiɖó dó tuto jlǒ sísɔ́ dó na nǔnina tɔn ɖěɖee è sixu bló ɖò gbɛ̀ hwenu lɛ é alǒ ɖěɖee na bɛ́ azɔ̌ ɖò kú mɛtɔn gudo lɛ é wu ko hɛn lè wá nú mɛ gegě. Kɛnklɛn ylɔ́ alaxɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn e nɔ kpé nukún dó tò towe wu é, bá ɖó mɔjɛmɛ ɖevo lɛ d’eji, enyi a jló na zán wlɛnwín elɔ lɛ e bɔ d’ewu é ɖě dó na nǔnina ɔ nɛ:

  •   kɔ́ntu akwɛsɛxwetɛn tɔn lɛ

  •   assurance kpo gbɔjɛ ɖaxó sín akwɛ kpo

  •   xɔ kpo ayikúngban kpo

  •   lè ajɔ̌ tɔn lɛ

  •   gǔwema kpo nǔnina lɛ kpo

 Bonu a na ɖó mɔjɛmɛ ɖevo lɛ dó wlɛnwín nǔ nina tɔn e tíìn ɖò xá towe mɛ lɛ é wu hǔn, kpɔ́n akpáxwé Faire un don en faveur des Témoins de Jéhovah.”

a Mɛɖé lɛ tíìn bo nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ǎ, bɔ ye lɔ ka nɔ na nǔ kpo xomɛhunhun kpo dó nɔ gudo nú azɔ̌ mǐtɔn.

b Kpɔ́n video Lee È Sixu Na Nǔnina Gbɔn Ɛntɛnɛti Jí Gbɔn É bá ɖó mɔjɛmɛ d’eji.